Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620158

1.3 Site name

Rumunská bažantnice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.693889
Latitude:49.033333

2.2 Area [ha]

90.3571

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      3.9252  0.00 
91F0  info      55.7882  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N034.00
N063.00
N078.00
N090.00
N103.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1666.00
N208.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní celek v rovinaté SV části Dyjskosvrateckého úvalu, 3,3 km JV od středu obce Blučina. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří z části terciérní vrstevnaté vápnité jíly a písky, z části oligocénní vápnité jíly a jílovce. Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Pracké pahorkatiny, okrsku Moutnická pahorkatina. Jedná se o nížinnou pahorkatinu, tvořenou neogenními sedimenty a flyšovými horninami. Pedologie: Většinu území pokrývají černice, které jsou často vlivem kolísání hladiny podzemní vody zasolené, místy se vytvářejí černozemě na karbonátových polygenetických hlínách. Reliéf: Reliéf je plochý s průměrnou nadmořskou výškou 192 m. Krajinná charakteristika: Komplex lužních lesů v rovinaté krajině prostoupený vodními kanály. Biota: Většina území je pokryta lesy, které mají charakter tvrdého luhu (L2.3), na jihovýchodě území na vyvýšených místech pak ochuzenými panonskými teplomilnými doubravami (L3.4). Mezi další význačnou vegetaci území patří společenstva slanomilných rostlin. Břehy brakických tůněk a kanálů porůstá vegetace sv. Scirpion maritimi a Magnocaricion elatae, mapovaná jako slanomilné rákosiny (M1.2) a ostřicové porosty (M1.7). Na periodicky zaplavovaných březích tůní a kanálů a některých odlesněných místech v tzv. Císařské oboře se vyvinula slaniska (T7) sv. Scorzonero-Juncion gerardii. Vodní kanály a nezasolené tůně zarůstá druhově chudá vegetace rákosin eutrofních stojatých vod (M1.1) a vegetace vysokých ostřic (M1.7). Z travinné vegetace se místy vyskytují většinou ochuzené a ruderalizované porosty mezofilních ovsíkových luk (T1.1), širokolistých suchých trávníků (T3.4) sv. Bromion erecti a mezofilních bylinných lemů. Na vlhkých nelesních stanovištích je dobře vytvořena vegetace vlhkých pcháčových luk (T1.5) sv. Calthion palustris. Jedná se o rozsáhlejší lesní komplex se zachovalými mokřady v intenzivně obhospodařované krajině. Z významných druhů rostlin se v EVL nachází např. divizna ozdobná (Verbascum speciosum), česnek hranatý (Allium angulosum), ožanka čpavá (Teucrium scordium), sítina Gerardova (Juncus gerardii), violka nízká (Viola pumila), violka slatinná (Viola stagnina), buřina jablečníkovitá (Leonurus marrubiastrum), divizna švábovitá (Verbascum blattaria), dub cer (Quercus cerris), jablečník cizí (Marrubium peregrinum), jarva žilnatá (Cnidium dubium), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), komonice zubatá (Melilotus dentatus), ledenec přímořský (Lotus maritimus), mléč bahenní (Sonchus palustris), ostřice oddálená (Carex distans), ostřice Otrubova (Carex otrubae), pelyněk pontický (Artemisia pontica), proskurník lékařský (Althaea officinalis), rozrazil vodní (Veronica catenata), skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani), štětka laločnatá (Dipsacus laciniatus), štírovník tenkolistý (Lotus tenuis), zeměžluč spanilá (Centaurium pulchellum), či žluťucha lesklá (Thalictrum lucidum). Z živočichů se v EVL nachází např. ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), skokan štíhlý (Rana dalmatina), či čolek obecný (Triturus vulgaris).

4.2 Quality and importance

Z ochranářského hlediska jsou v území nejcennější plošně rozsáhlá společenstva tvrdých luhů (L2.3A a L2.3B) a regionálně významná vegetace slanisek (T7) s druhy zvláště chráněnými dle legislativy ČR nebo vzácnými. Lesní porosty jsou negativně ovlivněny využitím velké části území jako bažantnice.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
HF03.01.01i
MI01i
MK02i
MK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.05i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rumunská bažantnice CZ0620158
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY