Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620187

1.3 Site name

Slanisko Novosedly

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.497778
Latitude:48.839444

2.2 Area [ha]

2.0850

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      0.7352  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0322.00
N064.00
N0749.00
N0821.00
N164.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území leží v J části Dyjsko-svrateckého úvalu, na SV okraji obce Novosedly. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou fluviální písčité šťerky a písky. Geomorfologie: Lokalita patří do Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu tvořenou kvartérními usazeninami. Reliéf: Lokalita leží v rovinatém terénu s nadm. výškou 190 m n. m. Pedologie: Půdním podkladem jsou fluvizemě. Krajinná charakteristika: Pastvina na okraji obce s výskytem halofytních společenstev. Biota: Předmětem ochrany v území jsou halofytní a subhalofytní společenstva, na která navazují porosty rákosin eutrofních a stojatých vod, které přecházejí v degradovaná společenstva mokřadních vrbin a měkký luh. Z halofytních společenstev jsou plošně nejrozšířenější slaniska, v jednom místě se vyskytuje i vegetace jednoletých slanomilných trav svazu Crypsietum schoenoidis, která zde má jedinou lokalitu v ČR. Na slaniska navazují porosty slanomilných rákosin s kamyšníkem přímořským (Bolboschoenus maritimus) a skřípincem Tabernaemontanovým (Schoenoplectus tabernaemontani). Toto místo je poslední bohatší lokalitou výskytu kriticky ohrožené bahenky šášinovité (Heleochloa schoenoides) v České republice. Kromě toho zde byly nalezeny kriticky ohrožené druhy kuřinka přímořská (Spergularia maritima), kuřinka solná (Spergularia salina), pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum) a sítina Gerardova (Juncus gerardii), dále také silně ohrožená ostřice žitná (Carex secalina), druhy z Červeného seznamu - ostřice Otrubova (Carex otrubae), šáchor hnědý (Cyperus fuscus), zdravínek jarní pozdní (Odontites vernus subsp. serotinus), lakušník niťolistý (Batrachium trichophyllum) a řada dalších druhů uvedených v Červeném seznamu, dále zblochanec oddálený (Puccinellia distans) (Kalová 2000, Knápková et Čechová 2000). Území je cenné také po stránce batrachologické – výskyt rosničky zelené (Hyla arborea), kuňky ohnivé (Bombina bombina) a ornitologické – přirozené hnízdiště cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita vegetace slanisk (T7). Toto místo je poslední bohatší lokalitou výskytu kriticky ohrožené bahenky šášinovité (Heleochloa schoenoides) v České republice. Současně je jediným místem, kde v současnosti přetrvává svaz Crypsietum schoenoidis. Kromě toho zde byly nalezeny kriticky ohrožené druhy a řada dalších druhů uvedených v Červeném seznamu. (Kalová 2000, Knápková et Čechová 2000). Území je cenné také po stránce batrachologické – výskyt rosničky zelené (Hyla arborea), kuňky ohnivé (Bombina bombina) a ornitologické – přirozené hnízdiště cvrčilky slavíkové (Locustella luscinioides) a Acrocephalus arundinaceus (rákosníka velkého). Z botanického hlediska je nejcennější částí rezervace plocha bývalého husího plácku ležící jižně od tůňky. (Kalová 2000).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.01.02i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0271.00
CZ0521.64

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Slanisko Novosedly*71.00
CZ05Slanisko Novosedly*21.64

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slanisko Novosedly CZ0620187
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY