Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620412

1.3 Site name

Rozsypaná

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2021-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.401389
Latitude:49.263333

2.2 Area [ha]

11.9579

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8150  info      0.9045  0.00 
9180  info      6.9519  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N100.00
N1673.00
N170.00
N191.00
N2010.00
N215.00
N229.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází cca 12 km severozápadně od Brna, v lesním komplexu mezi obcemi Lažánky, Veverská Bitýška a Veverské Knínice, v údolí Bílého potoka. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno svrateckými žulami až ortorulami. Geomorfologie: Lokalita spadá do geomorfologického celku Křižanovská vrchovina, podcelku Bítešská vrchovina, leží na jižním okraji okrsku Deblínská vrchovina (vrchovina rozčleněná hlubokými údolími Svratky a jejich přítoků). Reliéf: Západně až severně orientované pravobřežní svahy vrchu Ostrá (431 m n.m.) obklopující zaklesnutý meandr Bílého potoka v krátkém úseku nad Veverskou Bítýškou. Pedologie: Na lokalitě se nachází rankery, kambizemě modální, v úžlabinách oglejené a luvizemě modální. Krajinná charakteristika: Lesní přírodní komplex s porosty se zachovalou druhovou skladbou v údolí Bílého potoka. Biota: Vegetace je tvořena převážně kvalitními porosty suťového lesa s lípou srdčitou (Tilia cordata) a malolistou (Tilia platyphyllos), habrem (Carpinus betulus), dubem zimním (Quercus petraea), bukem lesním (Fagus sylvatica), javorem klenem (Acer pseudoplatanus) a mléčem (Acer platanoides). Vtroušeny jsou také borovice lesní (Pinus sylvestris) a jedle bělokorá (Abies alba). Tyto porosty přechází na mírnějších svazích do hercynských dubohabřin či suchých acidofilních doubrav. Zásadní je výskyt několika otevřených suťových polí o úhrnné ploše cca 1 ha s vtroušenými dřevinami. Jednotlivá pole jsou navzájem oddělena liniemi či skupinami dřevin. Bylinné patro je opět slabě vyvinuté, tvořeno většinou pouze jednotlivě přítomnými jedinci kapradě samce (Dryopteris filix-mas), osladiče obecného (Polypodium vulgare), sleziníku červeného (Asplenium trichomanes), kakostu smrdutého (Geranium robertianum), kopřivy dvoudomé (Urtica dioica), tolity lékařské (Vincetoxicum hirundinaria), rozchodníkovce velkého (Hylotelephium maximum), starčku německého (Senecio germanicus), smolničky obecné (Viscaria vulgaris), bramboříku nachového (Cyclamen purpurascens). Místy ve spodních partiích přítomna netýkavka malokvětá (Impatiens parviflora).

4.2 Quality and importance

Území chrání primárně stanoviště 8150 Středoevropské silikátové sutě, které je zastoupené v dostatečné výměře a dobré kvalitě. Doplňkově také stanoviště 9180 Suťové lesy, které tvoří se stanovištěm 8150 mozaiku a má dostatečnou kvalitu i rozlohu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ12Údolí Bílého potoka-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rozsypaná CZ0620412
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY