Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620413

1.3 Site name

Výrovy skály

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2021-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.422222
Latitude:49.293333

2.2 Area [ha]

15.4533

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8150  info      0.2337  0.00 
8220  info      0.8976  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.00
N070.00
N1686.00
N175.00
N201.00
N227.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Západně až jihozápadně orientované levobřežní svahy vrchu Sokolí (406 m n.m.) nad levým břehem Svratky v úseku nad jezem u Veverské Bítýšky. Ekotop: Geologie: Geologické podloží je poměrně pestré. Převládají různé typy rul (muskovitická ortorula) a fylity, vyskytují se i permokarbonské slepence. Geomorfologie: Lokalita spadá do dvou geomorfologických celků Křižanovská vrchovina a Boskovická brázda, podcelků Bítešská vrchovina a Oslavanská brázda, leží na východním okraji okrsku Deblínská vrchovina (vrchovina rozčleněná hlubokými údolími Svratky a jejich přítoků) a západním okraji okrsku Chudčická pahorkatina. Reliéf: Povrch je značně členitý. Řeka Svratka ve vymezeném území směřuje od severu k jihu, vytváří hluboké průlomové údolí, rozdělující Deblínskou vrchovinu na hřbet Sokolí na východě a Petrov na západě. Z obou stran k řece spadají velmi strmé skalnaté svahy. Pedologie: Na části lokality jsou vyvinuty rankery, část území je bez půdního pokryvu. Na horní hraně svahu přecházející do plošiny se nachází kambizem rankerová. Krajinná charakteristika: Průlomové údolí Svratky s pestrou mozaikou biotopů převážně lesních společenstev. Biota: Vegetace je tvořena převážně kvalitními, avšak druhově poměrně chudými porosty suťového lesa, teplomilných doubrav, suchých acidofilních doubrav, vegetace skal a drolin a otevřených suťových polí. Lesní porosty jsou tvořeny především dubem zimním (Quercus petraea), habrem (Carpinus betulus), lípou srdčitou (Tilia cordata). Na sutích jsou také místy přítomny javory klen (Acer pseudoplatanus) i mléč (Acer platanoides). V teplomilných doubravách se objevuje jeřáb břek (Sorbus torminalis) a klokoč zpeřený (Staphylea pinnata). Zásadní je přítomnost několika otevřených suťových polí s vtroušenými dřevinami. Jednotlivá pole jsou navzájem oddělena liniemi či skupinami dřevin. Ve stromovém patře jsou opět přítomny dub zimní, lípa srdčitá, habr, klen, mléč. Keřové patro je sporadické, bylinné patro je velmi slabě vyvinuté. Na skalních výchozech se objevuje také osladič obecný (Polypodium vulgare), jestřábník zední (Hieracium murorum) a řeřišničník písečný (Cardaminopsis arenosa).

4.2 Quality and importance

Kolem údolního zářezu řeky Svratky se v členitém reliéfu zachoval vysoký podíl lesů přírodě blízké až přirozené druhové skladby i pěkné zbytky druhově bohatých trávníků. K nadregionálně významným částem patří zejména levobřežní svahy Sokolí, s velmi pestrou mozaikou rozmanitých lesních a skalních biotopů včetně výskytu některých druhů rostlin v mezní geografické poloze. Údolí Svratky je významnou migrační cestou, kterou se šířily některé teplomilnější druhy od jihu na sever.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LI01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Výrovy skály CZ0620413
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY