Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0620414

1.3 Site name

Dobrá studně

1.4 First Compilation date

2016-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2016-05
Date site confirmed as SCI:2018-01
Date site designated as SAC:2018-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.395833
Latitude:49.433611

2.2 Area [ha]

9.8964

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6230  info      8.789  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N080.00
N106.00
N1189.00
N151.00
N164.00
N200.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Pastvina na mírném svahu ukloněném k západu až jihozápadu na úpatí Sýkoře (702 m n.m.), severovýchodně nad obcí Ochoz u Tišnova. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří ortoruly. Geomorfologie: Lokalita geomorfologicky náleží do Česko-moravské soustavy, geomorfologického celku Hornosvratecká vrchovina, okrsku Sýkořská hornatina. Významným fenoménem jsou soliflukční tvary reliéfu, vytvořené na konci pleistocénu. Reliéf: Mírně svažitá stráň na jihozápadním úpatí Sýkoře orientovaná k západu až jihozápadu. Nadmořská výška lokality je 450 – 484 m. Pedologie: Půdní pokryv tvoří kambizemě. Krajinná charakteristika: Stráň na úbočí Sýkoře nad obcí Ochoz u Tišnova s travnatými porosty. Biota: Vegetace je tvořena převážně porosty podhorských smilkových trávníků na sušších konvexních partiích. Tyto trávníky však místy inklinují k poháňkovým pastvinám. Kromě psinečku výběžkatého (Agrostis stolonifera), medyňku vlnatého (Holcus lanatus), poháňky hřebenité (Cynosurus cristatus), vřesu obecného (Calluna vulgaris) a smilky tuhé (Nardus stricta) se objevují i regionálně vzácnější druhy, jako devaterník penízkovitý (Helianthemum nummularium), mochna jarní (Potentilla tabernaemontani), lomikámen zrnatý (Saxifraga granulata), významný, avšak v posledním období neověřený, je výskyt vstavače kukačky (Orchis morio) a všivce lesního (Pedicularis sylvatica). Porosty mají různou kvalitu, dříve dosti degradované části se díky obnovenému managementu v poslední době zlepšují. Menší podíl zaujímají ovsíkové louky a v lokálně zamokřených depresích se objevují fragmenty rákosin se sítinou rozkladitou (Juncus effusus) či metlicí trsnatou (Deschampsia cespitosa) . Ve spodní části svahu se nachází tůň s dominujícím porostem orobince širolistého (Typha latifolia). Zde je významnějším druhem rozrazil štítkovitý (Veronica scutelata). Významné druhy živočichů jsou zastoupeny zejména některými obojživelníky a plazy.

4.2 Quality and importance

Jedno z mála území s dostatečným zastoupením a kvalitou smilkových trávníků na jižní Moravě.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02b
MA04.02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0498.00
CZ052.00
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Dobrá studně*98.00
CZ05Dobrá studně*2.00
CZ12Svratecká hornatina-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Dobrá studně CZ0620414
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY