Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621026

1.3 Site name

Hovoransko - Čejkovicko

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation604/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.935833
Latitude:48.931944

2.2 Area [ha]

1411.7779

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA429Dendrocopos syriacus    14  16   
BA379Emberiza hortulana         
BA307Sylvia nisoria    40  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N080.00
N092.00
N100.00
N142.00
N1544.00
N168.00
N205.00
N2138.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na jižní Moravě v Kyjovské pahorkatině a rozprostírá se mezi obcemi Vrbice, Čejkovice a Hovorany. Nevelké území je nepravidelně plošně členité s rozlohou 1 km na šířku a 7 km na délku. Ekotop: Oblast leží na uloženinách třetihor - paleogén a neogén (jíly, písky) a pleistocénu (spraše). Z podcelku Mutěnické pahorkatiny sem zasahuje okrsek Čejčská kotlina (výrazná erozní, tektonicky podmíněná sníženina směru SZ-JV) a Šardická pahorkatina(členitá pahorkatina). Reliéf je většinou plochý s řadou nápadných vyvýšenin, tzv. špidláků. Převažují arenosoly s hnědými půdami a podzoly, v nižších polohách nivní půdy. Biota: Pro navrženou ptačí oblast jsou typické druhy suchých lesostepních stanovišť a druhy vázané na krajinu s extenzívním maloplošným zemědělstvím. Husté porosty keřů lemují lesní okraje, na svazích úvozových cest jsou křoviny a pásy keřů kolem polních cest nebo vodotečí a vyskytují se zde další místa s rozptýlenou zelení.

4.2 Quality and importance

Největší význam lokality tkví v populaci strnada zahradního (Emberiza hortulana), která představuje jediné početnější hnízdiště v České republice. Díky tomu, že se zde udržely tradiční způsoby zemědělského obhospodařování (malé výměry pozemků, extenzivní způsoby hospodaření atd.), zůstalo zachováno prostředí pro řadu druhů ptáků mizejících z ostatní zemědělské krajiny. Dalšími cílovými druhy jsou pěnice vlašská (Sylvia nisoria), obývající pásy keřů podél vodotečí a úvozových cest, a strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus), jehož výskyt je vázán na záhumenkové trati se starými ovocnými stromy.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA07i
HA10.01i
HB02.04i
MJ01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Šimeček K. (2002). 26. Hovoransko-Čejkovicko. Pp. 26/1-26/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha., Zaňát J. & Šimeček, K., (1999). Strnad zahradní (Emberiza hortulana) na jižní Moravě a několik poznámek k jeho chování na hnízdišti. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 13: 6-13.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ043.31
CZ051.15

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Výchoz+0.02
CZ04Špidláky*1.08
CZ04Hovoranské louky*0.62
CZ04Bílý kopec u Čejče*1.59
CZ05Špidláky*0.39
CZ05Hovoranské louky*0.15
CZ05Bílý kopec u Čejče*0.61
CZ05Výchoz+0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY