Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621027

1.3 Site name

Soutok - Tvrdonicko

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation26/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.999167
Latitude:48.721944

2.2 Area [ha]

9575.6058

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    30   
BA404Aquila heliaca     
BA031Ciconia ciconia    24  35   
BA238Dendrocopos medius    300  400   
BA511Falco cherrug       
BA321Ficedula albicollis    1000  1500   
BA073Milvus migrans    14   
BA074Milvus milvus    12   
BA074Milvus milvus    27  128   
BA074Milvus milvus    50  76   
BA072Pernis apivorus    11  17   
BA234Picus canus    25  35   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.00
N064.00
N072.00
N080.00
N091.00
N107.00
N120.00
N144.00
N1513.00
N1654.00
N203.00
N210.00
N2312.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na jižní Moravě, v Dolnomoravském úvalu, na soutoku Moravy a Dyje a dále zasahuje k Břeclavi, Lanžhotu a Hodonínu. Plošně členité území zaujímá 41 km na délku a 3-5 km na šířku. Ekotop: V oblasti převažují čtvrtohorní uloženiny – písky a jíly. Spadá do podcelku Dyjsko-moravská niva jako část Dolnomoravského úvalu. Tvoří akumulační rovinu s četnými meandry, je zde nejnižší místo Moravy. Reliéf je tvořen meandry, mrtvými rameny, umělými koryty, místy vystupují nízké terasy převáté v přesypy, tzv. hrúdy. Rozsáhlé části jsou pravidelně zaplavovány. Vyskytují se nivní půdy, pseudogleje a gleje. Biota: Velkou plochu v území zaujímají lesní porosty - tvrdé luhy s převahou dubů a místy i měkké luhy s vrbami a olší. Území je protkáno četnými zavodňovacími kanály a řeka Morava zde vytvořila slepá ramena, která jsou dobře zachovalá. Na vyvýšených místech, hrúdech, jsou vytvořena xerotermní travinobylinná společenstva, kdežto v nivách řek jsou dobře zachovalé a udržované vlhké louky.

4.2 Quality and importance

Z hlediska celé České republiky jedno z nejcennějších území. Dosud zjištěno 240 druhů ptáků. Jde o hnízdiště, zimoviště i tahovou zastávku. V oblasti Soutok-Tvrdonicko hnízdí celkem 21 druhů přílohy I, z nichž splňuje kritéria osm. Lokalita Soutok je významná jako hnízdiště dravců, hnízdí pravidelně tu 10 druhů. Existuje tu nejvýznamnější hnízdiště orla královského (Aquila heliaca) v ČR. Jedinečné je tahové shromaždiště a společné nocoviště luňáků červených (Milvus milvus). Typickým druhem pro oblast je čáp bílý (Ciconia ciconia) hnízdící ve třech společných lesních koloniích společně s volavkami popelavými. Volně hnízdí na odumírajících dubech cca 50 párů. V lužních lesích hnízdí ptáci vázaní na dutiny: žluna šedá (Picus canus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius) a lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Na vlhkých nivních loukách hnízdí chřástal polní (Crex crex) v počtu až 23 volajících samců, bekasina otavní (Gallinago gallinago). V mokřadu Spodní Pláka hnízdí chřástal kropenatý (Porzana porzana), chřástal malý (Porzana parva) a chřástal vodní (Rallus aquaticus), jejichž počty kolísají na režimu umělého zaplavování a úrovně vodní hladiny. Na neregulované části Dyje a na Kyjovce a na obnovených lesních kanálech a příkopech hnízdí ledňáček říční (Alcedo atthis), ojediněle pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius) a břehule říční (Riparia riparia). Oblast významná i jako zimoviště na řekách Dyji a Moravě. Shromažďuje se tam až několik tisíc kachen a severských druhů hus.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
HB01i
HB01.02i
HB02.01i
HB02.02i
HB02.04i
LD02.01o
LE06o
LJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
HB01i
HB01.02i
HB02.01i
HB02.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Čmelík P., Chytil J., Šimeček K. (1999). Vliv rozsáhlých záplav na výskyt vodních ptáků v nivě řeky Moravy. Sylvia, 35: 19-29., Čmelík P., Šimeček K., Chytil J. (1999). Vodní ptáci v nivě řeky Moravy po povodni v červenci 1997. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 12: 6-25., Horák P. (2000). Hnízdní hustota a populační dynamika dravců v lužních lesích Dolního Pomoraví v letech 1981-2000. Sbor abstrakt z konf. Dravci a sovy 2000, Mikulov na Moravě, Horák P. (2000). Čáp černý (Ciconia nigra) na Břeclavsku-historie a současnost. Crex - Zprav. Jihomoravské pob.ČSO, 16: 38-47, Horák P. (2000). Hnízdění raroha velkého (Falco cherrug) v dutině stromu. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 110-112., Horák P. (2000). Tragédie na hnízdě orla královského (Aquila helaica). Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 107-109., Horák P. (2000). Vývoj populace raroha velkého (Falco cherrug) na jižní Moravě v letech 1976-1998. Buteo, 11:57-66., Horák P. (2002). Hnízdění luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v letech 1991-2000. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 18: 9-20., Horák P. (2002). Složení potravy luňáka hnědého (Milvus migrans) a luňáka červeného (Milvus milvus) na jižní Moravě v době výchovy mláďat. Sbor. abstraktů z ornit. konf. Dravci a sovy 2002, Mikulov na Moravě., Horák P., (1998). Úspěšné hnízdění orla královského (Aquila heliaca) na Moravě. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 12: 27-28, Horal D. (1995). Chřástal polní - návrat do údolních niv Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 5: 42-43., Horal D. (1995). Tahové shromaždiště a nocoviště luňáků na Břeclavsku. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 4: 21-24, Horal D. (1997). Košárské louky u Lanžhota - lokalita čtyř druhů chřástalů. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 9: 16-19., Horal D. (1998). Vliv řízeného povodňování v oboře Soutok v roce 1998 na hnízdění a výskyt ptáků. 3. Dílčí a 1. Souhrnná zpráva, dep. In referát životního prostředí OkÚ Břeclav, msc., Horal D. (2000). Monitorování změn ptačích společenstev v oblasti obory Soutok (především Košárských luk) se zřetelem k vlivu umělého povodňování a komentáře k některým vybraným druhům . Závěrečná zpráva za rok 2000, AOPK ČR, Brno, msc., 27 pp., Horal D. (2001). Chřástal polní (Crex crex) na Soutoku v letech 1994-2001. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO. 17: 95-100., Horal D. (2002). Výskyt chřástala nejmenšího (Porzana pusilla) na jižní Moravě v letech 2000 a 2001. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 18: 26-29., Horal D., Horák P. (2001). Soutok. Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha., Horal D., Horák P. (2002). 27. Soutok-Tvrdonicko . Pp. 27/1-27/6 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO, Praha., Horal D., Horák P. (2002). Ptáci oblasti soutoku řek Moravy a Dyje. Pp. 26-27 in Kropil, R., ed., 2002: Zborník abstraktov zo 14. stredoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou "Aplikovaná ornitológia 2002". Vydavatelstvo TU, Zvolen., Chytil J. (1992). Současný stav a perspektivy ochrany významného pzačího území Soutok. Pp. 76-77 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor.Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. Sekce ICBP, Praha., Chytil J., Macháček P. (2000). IBA Soutok. Pp. 47-48 in Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Krause F. (1994). Zajímavosti z pozorování zhuštěných populací lejska bělokrkého (Ficedula albicollis) v lužních lesích. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 2: 3-5., Mrlík V. (1999). Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 14: 20-28., Mrlík V. (2000). Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1998/99. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 27-32., Vačkař J. (1998). Některé poznatky o ptácích Soutoku. Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 11: 5-9., Zuna-Kratky T., Kalivodová E., Kürthy A., Horal D., Horák P. (2000). Die Vögel der March-Thaya-Auen im österreichisch-slowakisch-tschechischen Grenzraum. Diestelverein, Deutch-Wagram, 258 pp.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ010.37
CZ020.38
CZ050.42
CZ128.31
IN0055.58
IN0398.62

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Ranšpurk+0.21
CZ01Cahnov - Soutok+0.16
CZ02Františkův rybník*0.02
CZ02Stibůrkovská jezera+0.30
CZ02Skařiny+0.06
CZ05Stibůrkovská jezera+0.04
CZ05Skařiny+0.07
CZ05Ranšpurk+0.15
CZ05Cahnov - Soutok+0.16
CZ12Mikulčický luh*8.31

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarMokřady dolního Podyjí*55.58
biosphereDolní Morava*98.62

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko CZ0621027
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY