Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621028

1.3 Site name

Lednické rybníky

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation601/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.730556
Latitude:48.775000

2.2 Area [ha]

685.0848

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA056Anas clypeata    720  1400   
BA043Anser anser    2000  6300   
BA058Netta rufina    290  370   
BA023Nycticorax nycticorax    229  253   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N0673.00
N0711.00
N081.00
N104.00
N140.00
N153.00
N162.00
N202.00
N214.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Navrhované území se nachází na jižní Moravě v Dolnomoravském úvalu a rybníky leží mezi obcemi Sedlec, Hlohovec a Lednice. Území zahrnuje soustavu pěti izolovaných rybníků různé velikosti, z nichž nejmenší měří 200 m na délku a největší 5 km. Ekotop: Podloží tvoří miocénní až pliocénní uloženiny (neogén – třetihory), které původně tvořily výplň pomalu se změlčujících mořských pánví. Mořské sedimenty přecházely přes brakické po sladkovodní. Převážně se jedná o písky. Oblast spadá do nesytské sníženiny – součást Valtické pahorkatiny. Protáhlá sníženina vyplněná lednickými rybníky. Reliéf je tvořen přirozeným úvalem původního koryta Dyje. Sníženina odvodňována k východu. Převažují nivní půdy, gleje. Místy půda silně prosolena – slaniska. Biota: Navržená ptačí oblast zahrnuje soustavu čtyř rybníků z poloviny 14. století (Nesyt 320 ha, Hlohovecký 104 ha, Prostřední 48 ha, Mlýnský 107 ha) napájených potokem Včelínkem a v lednickém parku samostatně ležící Zámecký rybník (30 ha) s 15 ostrovy s porosty dubů a dalších dřevin, který je napájen řekou Dyjí.

4.2 Quality and importance

Rybníky představují jedno z nejvýznamnějších hnízdišť a shromaždišť vodních ptáků v rámci celé České republiky. Kolonie kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax) je jedním ze čtyř hnízdišť v České republice. Kvakoš zde hnízdí ve smíšené kolonii s volavkou popelavou (Ardea cinerea) na ostrovech Zámeckého rybníka již od roku 1932. Také se zde při jarním i podzimním tahu ve významných počtech shromažďují některé druhy vodních ptáků, husa velká (Anser anser), lžičák pestrý (Anas clypeata) a zrzohlávka rudozobá (Netta rufina). Husa velká na rybnících pravidelně hnízdí v počtu kolem 30 párů, při jarním tahu dosahuje její početnost několika set kusů a na letní shromaždiště, které bývá zpravidla na Nesytu, se slétá až několik tisíc husí. Lžičáci na Lednických rybnících nehnízdí, na jarním tahu jich obvykle bývá kolem 200 kusů a na podzim téměř každoročně kolem 1 000 kusů. Zrzohlávky hnízdí v počtu 20-30 párů a v létě jich na rybnících pravidelně pelichá přes 300 kusů. V rákosinách rybníků poměrně početně hnízdí např. sýkořice vousatá (Panurus biarmicus), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus), cvrčilka slavíková (Locustella luscinioides), slavík modráček středoevropský (Luscinia svecica cyanecula), chřástal vodní (Rallus aquaticus) a v roce 2002 byla doložena i tři hnízda chřástala malého (Porzana parva). Dříve běžný bukáček malý (Ixobrychus minutus), téměř vymizel, jen občas zahnízdí volavka červená (Ardea purpurea). Téměř zmizeli potápky černokrké (Podiceps nigricollis), kterých dříve hnízdilo pravidelně přes 300 párů, a rackové chechtaví (Larus ridibundus), hnízdící ještě nedávno v mnoha tisících párech. V zámeckém parku i v parkových porostech kolem rybníků nachází vhodné podmínky strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
LG01.02o
LK03.07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Chytil J. (1995). Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1994. Zprávy ČSO, 40: 33-35., Chytil J. (1996). Výskyt rákosníka tamaryškového (Acrocephalus melanopogon) v České republice. Sylvia, 32: 66-70., Chytil J., Antonínová V. (2000). Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v roce 1999. Zprávy ČSO, 50: 10-12., Chytil J., Macháček P. (2002). Aves. In: ŘEHÁK Z., GAISLER J., CHYTIL J. (eds.): Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masarykianae, Biologia, 106(2002): 63-120., Chytil J., Pellantová J. (2000). Odchyt ptáků na rybníku Nesyt v letech 1978-1984. Sylvia 36: 106-112., Macháček P (1988). Vliv vodohospodářských úprav Jižní Moravy na synusie vodního ptactva SPR Lednické rybníky. ms. dep. ÚSEB AV ČR, Macháček P, Chytil J. (2001). Lednické rybníky. Pp. 56-57 in Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Macháček P, Chytil J. (2002). Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia, 37: 67-78., Macháček P. (1992). Současný stav a perspektivy významného ptačího území Lednické rybníky. Pp. 78-80 in in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs. sekce ICBP, Praha., Macháček P. (1995). IBA Lednické rybníky. Pp. 39-41 in Hora J., Plesník J., Jandová J., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Kostelec n. Č. l., ČSO, Praha., Macháček P. (2000). Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí. Avifauna vybraných ptačích území v České republice. Sylvia 36:12-14., Macháček P., Chytil J. (2001). Lednické rybníky. Pp. 86-87 in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v České republice. ČSO, Praha., Macháček P., Chytil J. (2002). 28. Lednické rybníky. Pp. 28/1-28/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0191.05
CZ058.03
CZ090.18
CZ1211.14
IN0095.91
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Lednické rybníky*89.79
CZ01Slanisko u Nesytu*1.26
CZ05Slanisko u Nesytu*0.67
CZ05Pastvisko u Lednice*0.10
CZ05Lednické rybníky*7.26
CZ09Pálava*0.18
CZ12Niva Dyje*11.14

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarMokřady dolního Podyjí*0.42
Lednické rybníky*95.49
biosphereDolní Morava-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní přírodní rezervaci Lednické rybníky
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY