Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621029

1.3 Site name

Pálava

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation682/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.670278
Latitude:48.831389

2.2 Area [ha]

8539.3852

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA031Ciconia ciconia    10  12   
BA238Dendrocopos medius    70  150   
BA429Dendrocopos syriacus    50  60   
BA321Ficedula albicollis    1000  2000   
BA075Haliaeetus albicilla    10  20   
BA338Lanius collurio    1000  1300   
BA072Pernis apivorus     
BA307Sylvia nisoria    350  600   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N030.00
N061.00
N071.00
N081.00
N092.00
N100.00
N120.00
N142.00
N1540.00
N1623.00
N204.00
N2119.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na jižní Moravě a leží mezi obcemi Dolní Věstonice, Přítluky, Sedlec a Mikulov. Navržená ptačí oblast je totožná s CHKO Pálava a na délku zaujímá 17 km, na šířku 9 km. Ekotop: V oblasti se vyskytuje zbytek největšího moravského bradla tvořeného především jurskými vápenci. Území je silně zkrasovělé. Pavlovské vrchy patří k čelní části příkrovu vnějšího flyšového pásma, které sem bylo přesunuto v třetihorách od východu. Příkrov zde budují silně zvrásněné jílovce, pískovce a slepence jednotky ždánické a pouzdřanské (starší třetihory). Do nich byly při horotvorných pohybech zavlečeny bloky pevných jurských až spodnokřídových (druhohory) vápenců a tmavých jílovců. Sprašové pokryvy. Oblast spadá do okrsku Pavlovské vrchy jako východní část podcelku Mikulovská vrchovina. Členitá vrchovina s převážně denudačním reliéfem a vypreparovanými vápencovými bradly. Reliéf je morfologicky velmi výrazný a členitý, celek tvoří „malé pohoří“. Na vápencích vznikaly rendziny, na spraších černozemě, v nižších polohách nivní půdy a gleje. Biota: Hlavními vegetačními typy jsou dubohabřiny, teplomilné doubravy, lesostep, drnové a skalní stepi a okrajově do území zasahuje i lužní les s dominujícím dubem letním a jasanem, obklopující NPR Křivé jezero v nivě Dyje. Lesostep a skalnaté a drnové stepi představují typické biotopy Pavlovských vrchů s mnoha charakteristickými zástupci fauny.

4.2 Quality and importance

Velmi cenné území, které hostí 20 druhů přílohy I, z nichž je osm cílových. Hojně zastoupené biotopy, lesostepi, skalnaté a drnové stepi obývá početná populace pěnice vlašské (Sylvia nisoria) a ťuhýka obecného (Lanius collurio). V teplomilných doubravách a dubohabřinách hnízdí strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), včelojed lesní (Pernis apivorus), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis). Staré sady, ovocné aleje a zahrady obývá početná populace strakapouda jižního (Dendrcopos syriacus). V lužních biotopech na Křivém jezeře žije kolonie 10-12 párů čápa bílého a jediná kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) na Moravě. Lokalita je též pravidelným zimovištěm orla mořského (Haliaeetus albicilla). Pravidelně hnízdí luňák hnědý (Milvus migrans), příležitostně i luňák červený (Milvus milvus). V Milovickém lese hnízdí významná část populace dudka chocholatého (Upupa epops) v ČR. Pavlovské vrchy jsou zimovištěm zedníčka skalního (Tichodroma muraria).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA10.01i
LB02.04i
LE06i
HF06o
LG02.01i
MJ02.01o
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LB02.01i
MJ02.04i
ML08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Horák P. (1999). Populace husy velké (Anser anser) hnízdící na stromech vyhynula. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 14: 41-45., Hudec K., Pellantová, J. (1985). Assessment of the avian community in part of the foot zone of Pavlovské vrchy Hills (Southern Moravia) comprised in a landscape improvement scheme. Ekológia (ČSSR) 3/4: 345-363, Chytil J. (1992). Významné ptačí území CHKO Pálava. Pp. 73-75 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor .Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs., Chytil J. (2001). Pálava. Pp. 82-85 a 118-119 in in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v České republice. ČSO, Praha., Chytil J., Macháček P. (2000). IBA Pálava. P. 46 in Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Chytil J., Macháček P. (2002). 29. Pálava. Pp. 29/1-29/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO, Praha., Chytil J., Macháček P. (2002). Aves Pp. 61-117 in Řehák Z., Gaisler J., Chytil J., eds.: Vertebrates of the Pálava Biosphere Reserve of Unesco. Folia Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Biologia, 106., Chytil, J., (2000). Revitalizace a management v NPR Křivé jezero (CHKO Pálava). Pp. 18-21 in Kovařík, P. & Machar, I., eds.: Sbor. Mokřady 2000. Olomouc 13. - 15. 9. 2000, Správa CHKO ČR a Český ramsarský výbor, Invence Olomouc., Macháček P., Chytil J. (2001). Vývoj hnízdní populace volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platelea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia 37: 67-78., Voříšek P. (2000). An extremely high population density of Common Buzzard (Buteo buteo) in Biosphere eserve Pálava (Czech Republic) and its possible causes. Buteo 11: 51-56.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ017.24
CZ021.83
CZ030.01
CZ040.87
CZ052.56
CZ0999.79
IN001.64
IN0399.85

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Slanisko u Nesytu*0.05
CZ01Děvín-Kotel-Soutěska+4.42
CZ01Křivé jezero*1.45
CZ01Lednické rybníky*0.05
CZ01Tabulová+1.27
CZ02Liščí vrch+0.13
CZ02Turold+0.20
CZ02Šibeničník+0.05
CZ02Svatý kopeček+0.42
CZ02Milovická stráň+1.03
CZ03Kalendář věků+0.01
CZ04Kočičí skála+0.01
CZ04Kienberg+0.09
CZ04Lom Janičův vrch+0.05
CZ04Růžový kopec+0.07
CZ04Anenský vrch+0.01
CZ04Na cvičišti+0.64
CZ05Kalendář věků+0.00
CZ05Kočičí skála+0.01
CZ05Na cvičišti+0.03
CZ05Lom Janičův vrch+0.01
CZ05Milovická stráň+0.29
CZ05Šibeničník+0.06
CZ05Kienberg+0.06
CZ05Svatý kopeček+0.19
CZ05Tabulová+0.44
CZ05Lednické rybníky*0.11
CZ05Děvín-Kotel-Soutěska+0.68
CZ05Křivé jezero*0.26
CZ05Anenský vrch+0.04
CZ05Růžový kopec+0.10
CZ05Turold+0.14
CZ05Slanisko u Nesytu*0.04
CZ05Liščí vrch+0.10
CZ09Pálava*99.79

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o chráněnou krajinnou oblast Pálava
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002299
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY