Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621030

1.3 Site name

Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

1.4 First Compilation date

2005-01

1.5 Update date

2010-06

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2005-01
National legal reference of SPA designation27/2005 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.615833
Latitude:48.902500

2.2 Area [ha]

1047.4571

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA041Anser albifrons    2000  12000   
BA043Anser anser    700  3500   
BA039Anser fabalis    1000  5500   
BA075Haliaeetus albicilla    18  32   
BA193Sterna hirundo    97  274   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0689.00
N071.00
N084.00
N140.00
N152.00
N162.00
N200.00
N212.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází na jižní Moravě, asi 10 km S od Mikulova, mezi obcemi Strachotín a Dolní Věstonice a silnicí na Mikulov. Nádrž má rozlohu 4 km na délku a 3 km na šířku. Ekotop: Oblast leží na neogénních (třetihorní) a kvartérních písčito-jílovitých uloženinách. Spadá do Dyjsko-moravská nivy – akumulační rovina. V tomto úseku je zcela vyplněna vodní nádrží. Jedná se o rovinaté území tvořené převážně vodní nádrží Nové Mlýny. V nádrži leží několik ostrovů, některé uměle vytvořené. Převládají nivní půdy a gleje. Biota: Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny leží na soutoku Dyje, Svratky a Jihlavy, v místě bývalých lužních biotopů. V nádrži je velice rozdílná výška vodní hladiny a již při malém poklesu vody se vynořují ostrůvky. Při hladině 170,35 m n. m. je vynořeno téměř 20 ha ostrůvků ve dvou soustavách. Lokalita je významná jak v hnízdním období, tak v období tahu i v zimě.

4.2 Quality and importance

Střední nádrž je významným hnízdištěm, tahovou zastávkou a zimovištěm pro řadu druhů ptáků. Oblast byla vybrána s ohledem na hnízdění rybáka obecného (Sterna hirundo), na tři zimující druhy - orel mořský (Haliaeetus albicilla), husa polní (A. fabalis) a husa běločelá (A. albifrons) a na podzimní shromaždiště husy velké (Anser anser). Střední nádrž je kromě rybáka obecného také nejvýznamnějším hnízdištěm, zrzohlávky rudozobé (Netta rufina) a racka chechtavého (Larus ridibundus) v České republice. Rovněž je jediným pravidelným hnízdištěm racka bělohlavého (Larus cachinnans) a racka bouřního (Larus canus) a jedním ze tří pravidelných hnízdišť racka černohlavého (Larus melanocephalus) v ČR. Ještě donedávna představovala i největší hnízdiště husy velké (Anser anser). V první polovině 80. let minulého století na nádrži vznikla první kolonie kormorána velkého (Phalacrocorax carbo) v ČR, která sídlí nyní v NPR Křivé jezero. Na nádrži se každoročně shromažďuje více než 20 000 kusů vodních a mokřadních ptáků. V době hnízdění je to hlavně zásluhou kolonie racka chechtavého (Larus ridibundus), v zimě bezkonkurečně převládají severské husy, jejichž početnost dosáhla maxima v první polovině 90. let minulého století - odhadem 80 000-100 000 husí, z toho více než 90 % husy polní (Anser fabalis). V posledních zimách naopak převažují husy běločelé (Anser albifrons). Střední nádrž představuje rovněž největší zimoviště morčáka malého (Mergus albellus) v ČR. V době tahu je lokalita velice atraktivní pro mnoho druhů vodních ptáků (kachen, racků, rybáků a bahňáků) i pro řadu pěvců.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o
LF03.01i
MJ02.04i
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02o

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Čapek, M., Kloubec, B., (1990). The avifauna of the Nové Mlýny Waterworks in the period 1981-1985. Acta SC. Nat. Brno 24/6: 1-51., Hubálek Z., Pellantová J., Hudec K., Halouzka J., Chytil J., Macháček P., Šebela M., Kubíček F. (1991). Botulismus ptactva na Vodním díle Nové Mlýny (okres Břeclav). Vet. Med., Praha 36/1: 57-63., Chytil J. (1997). Jižní Morava a letošní ornitologická překvapení. Ptačí svět 4 (4):6., Chytil J. (1999). The present status of Mediterranem Gull Larus melanocephalus in the Czech Republic, with notes on Slovakia. Pp. 39-40 in Meninger P., Hoogendoorn W., Flamant R., Raevel P., eds.: Proc. of the 1st Internat Mediter. Gull Meeting, Le Portel, France., Chytil J. (2000). Početné nocování konipasů lučních (Motacilla flava) na jižní Moravě. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 16: 70-71., Chytil J. (2001). Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny. Pp. 80-81, 117 in in Málková P., Lacina D., eds.: Významná ptačí území v české republice. ČSO, Praha., Chytil J., Macháček P. (1997). ihomoravská významná ptačí území. Zpravodaj IBA 1997: 6., Chytil J., Macháček P. (1998). Z jihomoravských ptačích území. Zpravodaj IBA 1998: 5., Chytil J., Macháček P. (1999). Hnízdění racků bělohlavých (Larus cachinans) na Věstonické nádrži vodního díla Nové Mlýny. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 14: 46-48., Chytil J., Macháček P. (2000). Aktuální problémy ochrany ptáků a jejich prostředí v ČR. 3. Avifauna vybraných ornitologických lokalit. Střední nádrž VDNM, Sylvia 36: 15-20., Chytil J., Macháček P. (2001). Biokoridor VDNM - vyhodnocení trasy z pohledu ornitologie. Závěrečná zpráva pro AOPK ČR, středisko Brno., Chytil J., Macháček P. (2002). 30. Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Pp. 30/1-30/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO, Praha., Chytil, J.& Macháček, P., (2002). Vývoj hnízdních populací rackovitých (Laridae) a rybákovitých (Sternidae) na nejjižnější Moravě, Sylvia 36: 113-126, Chytil, J., (1993). Navrhovaný mokřad mezinárodního významu "Mokřady dolního toku Dyje" a jeho význam pro ochranu ptáků. Zprávy MOS 51: 35-49, Chytil, J., (1996). Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny. Zpravodaj IBA, listopad 1996: 4, Macháček P. (1988). Vliv vodohospodářských úprav jižní Moravy na synuzie vodního ptactva SPR Lednické rybníky. Kand. Dis. Práce, ÚSEB ČSAV Brno, 194 pp., Macháček P. (1992). Současný stav a perspektivy Střední nádrže vodního díla Nové Mlýny. Pp. 83-85 in Hora J., Kaňuch P. a kol., eds.: Sbor. Významná ptačí území v České a Slovenské republice, Třeboň 1992, Čs., Macháček P., Chytil J. (2000). IBA "Věstonická nádrž" . Pp. 58-61 in n Málková P., Jandová J., eds: Sbor. Významná ptačí území na konci tisíciletí, Mikulov 1999, ČSO, Praha., Macháček P., Chytil J. (2001). Vývoj hnízdních populací volavkovitých (Ardeidae) a kolpíka bílého (Platalea leucorodia) na nejjižnější Moravě. Sylvia 37: 67-78., Mrlík V. (2002). Jihomoravská populace orlů mořských (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 18:51-54., Mrlík, V., (1999). Orli mořští (Haliaeetus albicilla) na jižní Moravě v období zimy 1997/98. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO, 14: 20-28, Vyhnálek V., Chytil J., Macháček P., Horal D. (1999). Omezení lovu husí a kachen na okrese Břeclav. Crex - Zprav. Jihomoravské pob. ČSO 14: 88-89.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0297.38
CZ040.00
CZ051.99
IN0099.92

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Věstonická nádrž*97.38
CZ04Dolní mušovský luh*0.00
CZ05Věstonická nádrž*1.56
CZ05Betlém*0.05
CZ05Dolní mušovský luh*0.38

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Věstonická nádrž
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002314
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY