Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621031

1.3 Site name

Jaroslavické rybníky

1.4 First Compilation date

2004-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-12
National legal reference of SPA designation603/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.228889
Latitude:48.770278

2.2 Area [ha]

357.0437

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA023Nycticorax nycticorax    43  88   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0675.00
N071.00
N080.00
N100.00
N156.00
N162.00
N2015.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází na jižní Moravě, v Dyjsko-svratecké nivě, cca 15 km JV od Znojma a 0,5 km S od obce Jaroslavice. Malé území o rozloze 2 x 1,5 km. Ekotop: Jaroslavické rybníky leží na neogénní (třetihorní) a kvartérní písčito-jílovité uloženinách a spadají do okrsku Jaroslavická pahorkatina, která je součástí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o plochou nížinnou pahorkatinu, která se velmi mírně sklání k severovýchodu. Jde o rovinaté území tvořené rybníky a meandrujícím tokem Dyje. Převažují nivní půdy a gleje. Biota: Pozemky Jaroslavických rybníků mají historickou návaznost na areál zámku Jaroslavice. V době jeho rozkvětu byl vybudován Zámecký rybník, později však pozemky byly dlouhou dobu využívány jako orná půda a rybník byl obnoven až v roce 1948. Koncem 50. let 20. století byly vybudovány rybník Horní, výtažníky a sádky. Litorální porost tvořený rákosem se vyskytuje pouze v jeho jihozápadním cípu. Druhou největší vodní plochou je Horní rybník s 59 ha, se zcela zanedbatelnými litorálními porosty a podlouhlými ostrůvky, které vznikly při odbahňování rybníka v 80. letech minulého století. Východní část areálu tvoří 6 výtažníků o výměře 0,9-6,5 ha. Dva nejmenší při vstupu do areálu jsou využívány ke sportovnímu rybolovu a vzhledem k vysoké návštěvnosti jsou ornitologicky nevýznamné. Ostatní jsou klidnější, po obvodu zarostlé úzkým pruhem rákosu nebo orobince. Místy se tyto porosty rozšiřují do vodní plochy a zarůstají též hrázky oddělující jednotlivé výtažníky.

4.2 Quality and importance

Na Jaroslavických rybnících se nachází jedna ze čtyř kolonií kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) v České republice. Jedná se také o významné hnízdiště řady dalších mokřadních druhů, jako jsou moták pochop (Circus aeruginosus), husa velká (Anser anser), zrzohlávka rudozobá (Netta rufina), rákosník velký (Acrocephalus arundinaceus) a sýkořice vousatá (Panurus biarmicus). Rybníky jsou také významnou tahovou zastávkou pro řadu vodních ptáků a bahňáků.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HF01i
MF03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Horal D., (1997). Staronová kolonie kvakošů nočních (Nycticorax nycticorax) na Znojemsku. Zpravodaj Jihomorav. pobočky ČSO 9: 5-7, Hudec, K., (2001). Hnízdění husy velké (Anser anser) v Jihomoravském regionu v roce 2000. Crex – Zprav. Jihomorav. pob. ČSO 17: 21-27., Klejdus, J., (2002). Hnízdění husy velké (Anser anser) v okrese Znojmo. Crex – Zprav. Jihomorav. pob. ČSO 19: 30-35., Klejdus, J., (2002). Hnízdění motáka pochopa (Circus aeruginosus) na Znojemsku. Crex – Zprav. Jihomorav. pob. ČSO 19: 57-60., Škorpíková V., Horal D. (2002). 31. Jaroslavické rybníky. Pp. 31/1-31/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO, Praha., Škorpíková V., Horal D., (2001). Ochrana kolonie kvakoše nočního (Nycticorax nycticorax) u Jaroslavic na Znojemsku . Crex – Zprav. Jihomorav. pob. ČSO 17: 90-94.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro ptačí oblast Jaroslavické rybníky CZ0621031
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY