Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0621032

1.3 Site name

Podyjí

1.4 First Compilation date

2004-10

1.5 Update date

2010-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-10
National legal reference of SPA designation534/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No data
Date site confirmed as SCI: No data
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.985556
Latitude:48.833889

2.2 Area [ha]

7665.7232

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (67.22 %) Pannonian (32.73 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA429Dendrocopos syriacus    10  15   
BA307Sylvia nisoria    30  50   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.00
N070.00
N082.00
N092.00
N103.00
N122.00
N141.00
N1511.00
N1652.00
N170.00
N2014.00
N215.00
N221.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na jihu Moravy při hranicích s Rakouskem a je ohraničeno obcemi Vranov nad Dyjí, Lukov, Znojmo a Hnanice. Navrhovaná ptačí oblast zahrnuje Národní park Podyjí a přilehlé okolí mimo národní park. Území má rozlohu 19 km na délku a 2-9 km na šířku. Ekotop: Geologický podklad tvoří přeměněné horniny krystalinika – proterozoické ruly, fylity, ve střední části krystalické vápence a na východě zčásti hlubinné žulové vyvřeliny. U Šatova jsou tektonicky zakleslé neogenní uloženiny. Území tvoří převážně okrsek Vranovské pahorkatiny jako menší části podcelku Bítovská pahorkatina. Tato pahorkatina je prořezána hlubokými zaklesnutými meandry řeky Dyje. Velké výškové rozdíly, strmá údolí řeky. Převážně jsou zde hnědé půdy, v údolích nivní půdy, na skalách rankery a surové nevyvinuté půdy. Biota: Původní vegetace, kterou na většině rozlohy navrhované ptačí oblasti tvořily lesy, se zachovala na značném území. Najdeme tu acidofilní i teplomilné doubravy, dubohabřiny, submontánní bučiny i suťové lesy či olšiny. Na části plošiny byly lesy vykáceny a přeměněny na ornou půdu, louky a pastviny, z nichž část získala vlivem vypalování a extenzívní pastvy podobu zapojených vřesovišť. Pro skalnaté svahy údolí je typický výskyt ostrůvků primárního bezlesí (skalní výchozy a balvanité suti). Tok řeky Dyje je lemován říčními rákosinami, lokálně i fragmenty vrbových křovin. Lužní porosty byly v minulosti ve značné části přeměněny na kosené aluviální louky.

4.2 Quality and importance

Na území národního parku bylo do roku 1994 zjištěno 161 druhů ptáků. Přestože v oblasti převládají lesy, prioritními druhy z hlediska přílohy I jsou dva druhy otevřené krajiny, která se nachází hlavně v jihovýchodní části oblasti. Strakapoud jižní (Dendrocopos syriacus) obývá hlavně ovocné sady, zahrady a aleje, stanovištěm pěnice vlašské (Sylvia nisoria) jsou křoviny rozptýlené na výslunných travnatých plochách. Specifickým stanovištěm jsou vřesoviště střídaná extenzivními sady a vinicemi. Na tento biotop je vázána většina místní populace strnada lučního (Miliaria calandra) či ťuhýka obecného (Lanius collurio) - 25-35 párů. Prostředí na styku vřesovišť a sušších lesů vyhovuje skřivanu lesnímu (Lullula arborea) - 4-8 párů. Ve světlých lesních porostech hnízdí malá populace lelka lesního (Caprimulgus europaeus) 3-6 párů, vhodné dutiny zde může obsadit stále vzácnější dudek chocholatý (Upupa epops). V lesních komplexech hnízdí několik párů čápa černého (Ciconia nigra) –3-6 párů a včelojeda lesního (Pernis apivorus) – 4-8 párů. Typickým druhem dubohabřin je lejsek bělokrký (Ficedula albicollis) – 150-200 párů. Věkově strukturované lesní porosty různého typu lákají datla černého (Dryocopus martius), strakapouda prostředního (Dendrocopos medius) či žlunu šedou (Picus canus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07o
LA10.01i
MB02.04i
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Martiško, J., Vačkář, J. & Jagoš, B., eds. (1995). Ptáci Národního parku Podyjí. Moravské zemské muzeum & ZO ČSOP Brno, Brno., Pollheimer, J. (2001). Ornithologische Erhebung im Nationalpark Thayatal. Wien., Škorpíková V., Horal D. (2002). 32. Podyjí. Pp. 32/1-32/3 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. ČSO, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ040.24
CZ050.17
CZ0780.27
CZ0819.22

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Fládnitzské vřesoviště+0.05
CZ04Skalky u Havraníků*0.16
CZ04Horecký kopec*0.02
CZ04Horáčkův kopeček+0.01
CZ05Skalky u Havraníků*0.00
CZ05Horecký kopec*0.04
CZ05Fládnitzské vřesoviště+0.08
CZ05Horáčkův kopeček+0.05
CZ07Podyjí*80.27
CZ08Podyjí*19.22

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz
Organisation:Správa NP Podyjí
Address:
Email:info@nppodyji.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní park Podyjí
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-002279
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY