Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0622162

1.3 Site name

Kopečky u Únanova

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-02
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.072778
Latitude:48.910000

2.2 Area [ha]

4.9296

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    966  966  tufts   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N088.00
N0971.00
N141.00
N155.00
N2015.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází na dvou stepních pahorcích 1,4 km SSV od obce Únanov, cca 6 km na S od Znojma. Ekotop: Geologie: Území je tvořeno mozaikou spraší, jemnozrných muskovitů, biotitických svorů a okatých bítešských ortorul. Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Únanovská sníženina. Jedná se o protáhlou sníženinu v žulách a granodioritu, v které se pod neogenními usazeninami uchovaly mocné vrstvy třetihorních tropických zvětralin. Reliéf: Je tvořen dvěma pahorky vystupujícími nad okolní krajinu. Svahy mají nejrůznější orientaci. Pedologie: Zcela převažují hnědozemě. Krajinná charakteristika: Zbytky zachovalých travinobylinných porostů v intenzivně využívané zemědělské krajině. Biota: Lokalita představuje zbytek bývalé pastviny. Převažuje vegetace sv. Koelerio-Phleion phleoidis a sv. Festucion valesiacae. Bohatá populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) , dalšími významnými druhy jsou zde vstavač kukačka (Orchis morio) a prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina). K významným druhům živočichů patří ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius).

4.2 Quality and importance

Početná a perspektivní populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) regionálního významu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
LI01i
LI02i
LK02i
LK02.03i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

NĚMEC, R. (2009). <i>Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0622162 - Kopečky u Únanova</i>. 20 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje., NĚMEC, R. (2010). <i>Plán péče o přírodní památku Kopečeky u Únanova na období 2011 - 2020 (návrh na vyhlášení)</i>. 24 s. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Kopečky u Únanova=100.00
CZ05Kopečky u Únanova*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kopečky u Únanova CZ0622162
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY