Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0622169

1.3 Site name

Na Kocourkách

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.249722
Latitude:48.998889

2.2 Area [ha]

2.9895

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.64  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P6220Iris humilis    4146  4146  shoots   
P2093Pulsatilla grandis    44  44  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0865.00
N0926.00
N144.00
N151.00
N210.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tři samostatné nevýrazné pahorky, 2,5 km J od Vémyslic, cca 7 km JZ od Moravského Krumlova. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno jemnozrnnými muskovitickými rulami, jimiž pronikají jen málo mocné aplitové a křemenné žíly. Úbočí místy pokrývají třetihorní sedimenty spodního miocénu, které se uchovaly díky tektonickým zdvihům. Vrcholová část a ostatní svahy jsou překryty mělkými půdami, z nichž vystupují horniny krystalinika. Geomorfologie: Území spadá do celku Jevišovická pahorkatina, podcelku Znojemská pahorkatina, okrsku Výrovická vrchovina. Jedná se o soustavu plochých hřbetů a plochých protáhlých sníženin, tvořenou rulami, žulami a granodiority a ostrůvky miocénních usazenin, prořezanou hlubokým údolím Jevišovky. Reliéf: Reliéf je svažitý tvořený vrcholovými částmi kopečků. Jsou zastoupeny svahy nejrůznější orientace. Pedologie: Rezervace je tvořena hnědozemí, střídavě na spraších a sprašových překryvech uvedených hornin (bezkarbonátových písků a pararul s migmatity). Krajinná charakteristika: Dva stepní kopečky jsou malými ostrovními horami vystupujícími v nevýrazné elevaci. Biota: Lokalita je mozaikou několika typů xerofilní vegetace. Nejčastěji je zastoupena vegetace acidofilních trávníků (T3.5B) svazu Koelerio-Phleion phleoidis a úzkolistých suchých trávníků (T3.3D) sv. Festucion valesiacae, a dále také ostrůvkovitě vegetace trávníků s kostřavou sivou (T3.1) a společenstva efemer a sukulentů (T6.1B), porosty suchého bylinného lemu (T4.1) s převládajícím kakostem krvavým (Geranium sanguineum) a nízkých xerofilních křovin s třešní křovitou (Prunus fruticosa). Výskyt druhů zařazených v soustavě Natura 2000 - kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria) a koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Výskyt řady zvláště chráněných stepních druhů rostlin - křivatec český (Gagea bohemica), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), lomikámen cibulkatý (Saxifraga bulbifera), kručinka chlupatá (Genista pilosa), smil písečný (Helichrysum arenarium), kosatec různobarvý (Iris variegata). K významným zástupcům fauny náleží např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), ropucha zelená (Bufo viridis), ještěrka obecná (Lacerta agilis), ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), strnad luční (Miliaria calandra). Na králičí nory je zde vázán vzácný listorohý brouk Trox eversmanni a střevlík Pristonychus terricola.

4.2 Quality and importance

Nejzápadnější lokalita kosatce skalního písečného v rámci celkového areálu druhu. Regionálně významná lokalita koniklece velkokvětého a dalších chráněných stepních druhů rostlin. Lokalita je pozoruhodná i jako paleontologické naleziště. V třetihorních sedimentech se nacházejí četné pozůstatky fauny tohoto období, především měkkýšů (rod Rzehakia, Cardia, Congeria, Ostrea). Dominantní postavení mezi fosilními nálezy mají žraločí zuby (rod Odontaspis a Carcharodon).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LK02i
LK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

NĚMEC, R. (2009). <i>Plán péče o Přírodní rezervaci Na Kocourkách na období 2010 – 2019</i>. Znojmo. 24 s. Plán péče o MZCHÚ.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0299.97
CZ050.03

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Na Kocourkách*99.97
CZ05Na Kocourkách*0.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Na Kocourkách CZ0622169
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY