Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0622181

1.3 Site name

Červené stráně

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.418056
Latitude:49.075000

2.2 Area [ha]

4.7212

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (43.44 %) Pannonian (56.56 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4076Dianthus moravicus    120  120  tufts   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0921.00
N1632.00
N2045.00
N222.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Skály severní expozice nad pravým břehem řeky Jihlavy, 1,7 km JZ od středu obce Moravské Bránice, cca 4,5 km JV od Ivančic. Ekotop: Geologie: Podkladem je biotitický granodiorit (typ Réna). Geomorfologie: Lokalita leží na rozhraní okrsku Krumlovský les (součást Leskounské vrchoviny), výrazně omezená na SZ zlomovým svahem pozvolně přecházející do Dyjsko-svrateckého úvalu na JV - a okrsku Bránická kotlina (součást Lipovské pahorkatiny) - prolom protékaný řekou Jihlavou, vzniklý ve vyvřelinách brněnského plutonu a vyplněný neogenními a čtvrtohorními usazeninami. Reliéf: Reliéf tvoří strmé severně orientované svahy údolí Jihlavy. Pedologie: V půdním pokryvu převládá ranker, na mírnějších svazích v lese pak kambizem modální. Krajinná charakteristika: Strmý skalnatý svah s řídkým porostem dřevin. Biota: Stěžejním prvkem je na lokalitě vegetace silikátových skal a drolin svazu Asplenion septentrionalis, která je biotopem hvozdíku moravského, a která obsazuje hranu skalní stěny, skalní výchozy nad hranou i skalní stěnu samotnou. V těchto porostech je často přítomna kostřava sivá (Festuca pallens). Polykormony hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) rostou na skalách a v řídkém lesním porostu na okraji skal. Na skalní partie navazuje lesní porost charakteru hercynské dubohabřiny (L3.1) s lokálním výskytem třemdavy bílé (Dictamnus albus).

4.2 Quality and importance

Jedna z mála lokalit hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) a současně nejvýchodnější výskyt v rámci celkového areálu druhu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.04o
MI01b
LK04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Atelier FONTES, s.r.o. (2009). <i>Plán péče o Přírodní památku Červené stráně na období 2012 - 2019</i>. 19 s., 12 příloh; fotodokumentace. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno; Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Červené stráně=100.00
CZ05Červené stráně*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Červené stráně CZ0622181
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY