Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623010

1.3 Site name

Hevlínské jezero

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.355278
Latitude:48.764722

2.2 Area [ha]

9.3769

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0776.00
N0815.00
N150.00
N162.00
N203.00
N214.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží v jižní části Dyjsko-svrateckého úvalu, 8 km JZ od Hrušovan nad Jevišovkou, 2,3 km SZ od středu obce Hevlín, severně od silnice z obce Hevlín do Dyjákovic. Ekotop: Geologie: Podložím jsou nezpevněné sedimenty - fluviální písky a štěrky nebo hlinitopísčité usazeniny. Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Svratky, Svitavy, Jihlavy a Dyje, tvořenou kvartérními usazeninami s mrtvými rameny a ostrůvky vátých písků. Reliéf: Reliéf je rovinný, má charakter ploché pahorkatiny. Nadmořská výška je 180 m n. m. Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou černice, v menší míře jsou vymapovány černozemě. Krajinná charakteristika: Vodní plocha přecházející v mokřinu, břehový porost a kanál podél východní hranice jezera. Biota: Lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina). Kuňky se soustřeďují zejména v mokřině v jižním cípu jezera a v kanálu podél východní hranice jezera. Lokalita významná i počtem zjištěných druhů obojživelníků (9). Z přítomných obojživelníků je třeba zmínit blatnici skvrnitou (Pelobates fuscus), rosničku zelenou (Hyla arborea) a další druhy jako např. čolek obecný (Triturus vulgaris), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda) a skokan zelený (Rana kl. esculenta). Na lokalitě lze pozorovat také užovku obojkovou (Natrix natrix). Ornitologicky atraktivní lokalita je významná např. nepravidelným hnízděním kriticky ohroženého bukáčka malého (Ixobrychus minutus) či jako hnízdiště více párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), chřástala vodního (Rallus aquaticus) nebo rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus). Vodní plocha jezera má dobře vyvinutý litorál, plocha je značně zarostlá emerzní i submerzní vegetací, dominantou je v mělčích partiích rákos obecný (Phragmites australis). Na území EVL se vyskytují dva druhy silně ohrožených rostlin: pryšec bahenní (Tithymalus palustris) a růžkatec ponořený (Ceratophyllum submersum), a jeden druh z kategorie ohrožených – okrotice bílá (Cephalanthera damasonium). Po celém obvodu jezera jsou zapojené břehové porosty tvořené především vrbami (Salix spp.), olší lepkavou (Alnus glutinosa), topoly (Populus spp.), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) a některými invazními dřevinami, např. javorem jasanolistým (Acer negundo) a hybridy topolů (Populus x canadensis).

4.2 Quality and importance

Lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina) regionálního až nadregionálního významu. Významná ornitologická lokalita, např. hnízdění bukáčka malého (Ixobrychus minutus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Hevlínské jezero=100.00
CZ05Hevlínské jezero*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hevlínské jezero CZ0623010
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY