Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623030

1.3 Site name

Vrbovecký rybník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.131389
Latitude:48.793056

2.2 Area [ha]

37.1132

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.8022  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N0739.00
N081.00
N153.00
N1648.00
N202.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v Jaroslavické pahorkatině, cca 8 km JV od Znojma, 2,3 km VJV od středu obce Vrbovec; rybník u Vrboveckého potoka. Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen fluviálními hlinito-písčitými sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do podcelku Jaroslavické pahorkatiny, která je částí Dyjsko-svrateckého úvalu. Jedná se o plochou nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a kvartérními usazeninami. Reliéf: Území je málo členité, reliéf má charakter ploché pahorkatiny s nadmořskou výškou kolem 200 m n. m. Pedologie: V půdním pokryvu se vyvíjejí černice, v blízkém okolí jsou uváděny černozemě. Krajinná charakteristika: Rybník a přilehlé louky v odlesněné krajině. Biota: Volná vodní plocha rybníka je obklopena podmáčenými lesíky, loukami a rákosinami, vyskytují se zde vodní makrofyta vázaná na mírně eutrofní vody. Nalezneme zde oligotrofní až mezotrofní stojaté vody. Hladina rybníka je téměř souvisle pokryta porostem kriticky ohroženého růžkatce bradavčitého (Ceratophyllum submersum) spolu s plošně méně zastoupeným okřehkem menším (Lemna minor). Litorál tvoří rákosiny eutrofních stojatých vod. Jde o druhově poměrně chudé mokřadní porosty, v nichž převažuje rákos obecný (Phragmites australis). V okrajových partiích v mělkých stojatých vodách a na obnažených bahnitých substrátech břehů ho doplňují např. šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), šťovík přímořský (Rumex maritimus), šťovík úzkolistý (Rumex stenophyllus), rozrazil pobřežní (Veronica catenata) či merlík červený (Chenopodium rubrum). Lokalita kuňky ohnivé (Bombina bombina, silně ohrožený druh). Lokalita je významná i počtem zjištěných druhů obojživelníků (8). Za zmínku stojí hojný výskyt rosničky zelené (Hyla arborea, silně ohrožený druh), vyskytují se zde také čolek obecný (Triturus vulgaris, silně ohrožený druh), ropucha obecná (Bufo bufo, ohrožený druh), ropucha zelená (Bufo viridis, ohrožený druh), skokan ostronosý (Rana arvalis, silně ohrožený druh), skokan skřehotavý (Rana ridibunda, kriticky ohrožený druh) a skokan zelený (Rana kl. esculenta, silně ohrožený druh). Dále se zde vyskytuje užovka obojková (Natrix natrix, ohrožený druh). Lokalita je významná ornitologicky i entomologicky. Hnízdí zde např. ohrožená potápka malá (Tachybaptus ruficollis), ohrožený moták pochop (Circus aeruginosus), silně ohrožený chřástal vodní (Rallus aquaticus) aj. a bylo zaznamenáno 47 druhů potápníků a 20 druhů vážek, z nichž mnoho druhů je ovšem uvedeno v Červeném seznamu (2005).

4.2 Quality and importance

Reprezentativní výskyt vegetace obnažených den teplých oblastí regionálního významu. V prostoru jižního Znojemska se jedná o jeden z nejkvalitnějších polních mokřadů. Lokalita kuňky ohnivé regionálního až nadregionálního významu. Lokalita významná i počtem zjištěných druhů obojživelníků. Lokality je významná i ornitologicky.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA08o
MF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

BARTOŇOVÁ, L. (2008). <i>Závěrečná zpráva k provedenému botanickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa" na EVL CZ0623030 Vrbovecký rybník</i>. 10 s. Závěrečná zpráva., HORAL, D. (2008). <i>Závěrečná zpráva k provedenému ornitologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa", EVL CZ0623030 - Vrbovecký rybník</i>. 12 s. Závěrečná zpráva., KŘIVAN, V. (2008). <i>Závěrečná zpráva k provedenému entomologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa", EVL CZ0623030 - Vrbovecký rybník</i>. 19 s. Závěrečná zpráva., REITER, A. (2008). <i>Závěrečná zpráva k provedenému herpeto-batrachologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 - implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa", EVL CZ0623030 - Vrbovecký rybník</i>. 21 s. Závěrečná zpráva., ŘIHÁČEK, V. (2009). <i>Plán péče o přírodní památku Vrbovecký rybník (návrh na vyhlášení) na období 2012–2021</i>. 26 s. Plán péče o MZCHÚ.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0472.80
CZ0527.20

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Vrbovecký rybník+72.80
CZ05Vrbovecký rybník+27.20

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Vrbovecký rybník CZ0623030
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY