Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623349

1.3 Site name

Velický hliník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.517778
Latitude:48.861667

2.2 Area [ha]

4.8714

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1193Bombina variegata    10  50   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0715.00
N085.00
N097.00
N1043.00
N127.00
N2323.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází v podhůří Bílých Karpat, 2 km JJZ od kostela ve Velké nad Veličkou, poblíž železniční zastávky Javorník nad Veličkou. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří deluviofluviální písčitohlinité až hlinitopísčité sedimenty a flyšové vrstvy s převahou vápnitých jílovců (kuželovské sopuvrství). Geomorfologie: Území spadá do celku Bílé Karpaty, podcelku Žalostinská vrchovina, okrsku Radějovská vrchovina. Jedná se o členitou vrchovinu tvořenou flyšem bělokarpatské jednotky s četným střídáním synklinálních a antiklinálních pásem, s erozně denudačním reliéfem hřbetů a údolí. Reliéf: Reliéf je antropogenní. Tvoří jej starý hliník ve svahu Z orientace, na dně je několik periodických jezírek. Pedologie: Půdní pokryv tvoří především černozemě a černice. Krajinná charakteristika: Významná lokalita ranných xerotermních sukcesních stádií s několika mokřady. Biota: Místo rozmnožování kuňky žlutobřiché (Bombina variegata) a ropuchy zelené (Bufo viridis). Z ptáků zde hnízdí strnad luční (Miliaria calandra), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), bramborníček černohlavý (Saxicola rubicola), rákosník zpěvný (Acrocephalus palustris), cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). V roce 1997 zde bylo prokázáno hnízdění bělořita šedého (Oenanthe oenanthe). Na lokalitě roste pětiprstka hustokvětá (Gymnadenia densiflora), kruštík bahenní (Epipactis palustris), len tenkolistý (Linum tenuifolium), hořec křížatý (Gentiana cruciata) a černýš hřebenitý (Melampyrum cristatum).

4.2 Quality and importance

Jedna z nejníže položených lokalit druhu kuňka žlutobřichá (Bombina variegata) v Bílých Karpatech.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE03.01i
ME03.02b
LG01.03i
MK01.02i
HK01.03i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LC01.04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

SLAVÍK, P. (2011). <i>Plán péče o přírodní památku Velický hliník a její ochranné pásmo (návrh na vyhlášení) na období 2011 – 2020</i>. Brno. 26 s., 4 přílohy. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Velický hliník-100.00
CZ05Velický hliník*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Velický hliník CZ0623349
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY