Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623359

1.3 Site name

Čekál

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.949444
Latitude:48.935556

2.2 Area [ha]

3.2136

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    100  500   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0623.00
N0731.00
N084.00
N1516.00
N1625.00
N201.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rybník Čekal ležící 1,3 km S od obce Olbramkostel, cca 10 km SZ od Znojma. Ekotop: Geologie: V podloží převažují fluviální a deluviofluviální písčito-hlinité a hlinito-písčité sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Bojanovická pahorkatina, která je charakteristická plochým zvlněným povrchem prořezaným různě zahloubenými údolími Jevišovky a jejích přítoků. Reliéf: Reliéf je mírně svažitý, bezprostřední okolí rybníka je ploché. Pedologie: V půdním pokryvu převažují fluvizemě a gleje. Krajinná charakteristika: Rybník na okraji lesního komplexu Jevišovické pahorkatiny. Biota: Rybník s litorálem zarostlým vegetací a olšinou u vtoku. Výskyt kuňky ohnivé (Bombina bombina). Při inventarizačním průzkumu, zaměřeném na obojživelníky a plazy byl dále prokázán výskyt následujících druhů: čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek z druhové skupiny čolka velkého, pravděpodobně č. dravý (Triturus carnifex), blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus), ropucha obecná (Bufo bufo), ropucha zelená (Bufo viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan krátkonohý (Rana lessonae), skokan zelený (Rana kl. esculenta), skokan štíhlý (Rana dalmatina) a užovka obojková (Natrix natrix). Lokalita je významná rovněž pro bezobratlé živočichy, během průzkumů se podařilo prokázat výskyt např. šidélka huňatého (Coenagrion scitulum), vážky jarní (Sympetrum fonscolombii), z vzácných druhů brouků se zde vyskytují např. plavčík Haliplus variegatus či potápníci Hydroporus fuscipennis a Hygrotus parallelogrammus.

4.2 Quality and importance

Významná populace kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Atelier FONTES, s.r.o. (2009). <i>Plán péče o přírodní památku Čekal na období 2014-2028</i>. 26 s., REITER, A. (2008). <i>Závěrečná zpráva k provedenému herpetologickému a batrachologickému průzkumu v rámci projektu „Natura 2000 – implementace v Jihomoravském kraji, 1. etapa" na EVL CZ0623359 Čekal</i>. 19 s. Inventarizační průzkum.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Čekal=100.00
CZ05Čekal*0.00
CZ12Jevišovka-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Čekál CZ0623359
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY