Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623365

1.3 Site name

Rakšické louky

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.322500
Latitude:49.018056

2.2 Area [ha]

74.9809

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    1000  10000   
A1166Triturus cristatus          DD 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0730.00
N083.00
N1024.00
N143.00
N153.00
N1633.00
N203.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Mokřad v nivě Rakšického potoka u soutoku s říčkou Rokytnou, cca 3 km J od Moravského Krumlova. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou fluviální převážně písčitohlinité sedimenty, které směrem k jihu přecházejí v hlinitopísčité deluviální a deluviofluviální sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do okrsku Moravskokrumlovská kotlina. Jedná se o sníženinu protékanou řekou Rokytnou vytvořenou v permokarbonských usazeninách, svorech, žulách a granodioritech brněnského plutonu, vyplněnou neogenními usazeninami. Okrajově zasahuje také do okrsku Krumlovský les. Reliéf: Rozsáhlé území rovinaté nivy v nadmořské výšce kolem 240 m n. m. s upraveným napřímeným tokem. Pedologie: Největší část lokality pokrývají fluvizemě, v menší míře jsou zastoupeny stagnogleje a kambizemě. Krajinná charakteristika: Mokřadní louka s rákosinou. Biota: Mokřadní louka s výskytem čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina) s rákosinou s převažujícími vrbovými porosty a navazujícími vlhkými až podmáčenými loukami většinou zarostlými rákosem obecným (Phragmites australis). V horní části levobřeží jsou dochovány fragmenty mokřadních společenstev s porosty vrb a olší, v dolní části je zapojený rákosový porost s cennějšími společenstvy po vnějším obvodu. V pravobřeží je po většině plochy zapojený rákosový porost, v jehož dolní části a v úzkém pruhu podél silnice v horní části jsou dochovány vlhkomilná pravidelněji kosená společenstva. Během posledního desetiletí zde bylo zjištěno 45 mokřadních druhů živočichů (obojživelníci, plazi, ptáci). Z významných druhů flóry lze uvést výskyt prstnatce májového (Dactylorhiza majalis), blatouchu bahenního (Caltha palustris), kosatce žlutého (Iris pseudacorus), kozlíku dvoudomého (Valeriana dioica), suchopýru úzkolistého (Eriophorum angustifolium), ostřice trsnaté (Carex cespitosa), tuřice latnaté (Vignea paniculata), rozpuku jizlivého (Cicuta virosa), ptačince bahenního (Stellaria palustris) nebo zevaru vzpřímeného (Sparganium erectum).

4.2 Quality and importance

Cenné mokřadní území s výskytem čolka velkého (Triturus cristatus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina). Početnost populací obou druhů zde dosahuje nadregionálního významu. Po regeneraci mokřadu s vybudováním tůní v roce 2003 lokalita s dobrou perspektivou pro zachování prioritních i dalších mokřadních druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.02o
MJ02.01i
LJ02.07i
MK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Rakšické louky CZ0623365
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY