Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623772

1.3 Site name

Božický mokřad

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.284167
Latitude:48.837778

2.2 Area [ha]

8.8302

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    50  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N1431.00
N1569.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita se nachází západně od Hrušovan nad Jevišovkou, na SZ okraji obce Božice v nivě Jevišovky. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou říční písčito-hlinité sedimenty a mladé nivní sedimenty. Geomorfologie: Území spadá do Jevišovické nivy. Jedná se o akumulační rovinu v okolí toku Jevišovky. Reliéf: Je plochý, na severním okraji ohraničený periodickou vodotečí. Pedologie: V půdním pokryvu převládá fluvizem glejová. Krajinná charakteristika: Jedná se o revitalizovaný mokřad s rozsáhlou, členitou vodní plochou a různou hloubkou vody. Biota: Rozsáhlý revitalizovaný mokřad s populací kuňky ohnivé (Bombina bombina) osidlující zejména mělká místa a menší oddělené tůně silně zarostlé makrofyty. V hlubších místech tůní je pravidelně zjišťována silná populace skokanů kleptonové skupiny Rana esculenta synkl. a v rámci EVL celá řada dalších druhů obojživelníků, několik zvláště chráněných a ohrožených druhů bezobratlých. Z nejvýznamnějších Limnichus pygmaeus, Dytiscus dimidiatus, Cybister lateralimarginalis, Hydrovatus cuspidatus, Hydroporus fuscipennis. Mezi další zde zjištěné vzácné druhy patří střevlíčci Leistus terminatus, Agonum lugens, stehnáč Oedemera croceicollis, nebo mravencovník Cordicomus gracilis. Dále šídlo červené (Aeshna isosceles), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlatka brvnatá (Lestes barbarus), šídlatka tmavá (Lestes dryas), šidélko huňaté (Coenagrion scitulum) vážka červená (Crocothemis erythrea), vážka hnědoskvrnná (Orthetrum brunneum). Mezi některé zajímavější fytofágní druhy nosatcovitých brouků prokázané při průzkumech území se řadí Thamiocolus signatus, Ophroninus suturalis nebo krasec Trachys scrobiculata. Z ptáků se na lokalitě často vyskytuje moták pochop (Circus aeruginosus). Z rostlinných druhů je zajímavý výskyt druhů jako jetel jahodnatý (Trifolium fragiferum), proskurník lékařský (Althaea officinalis), ostřice oddálená (Carex distans) nebo blešník úplavičný (Pulicaria disenterica).

4.2 Quality and importance

Revitalizovaný mokřad v probíhající sukcesi, vzhledem k absenci chovu ryb je velká pravděpodobnost zachování prosperující populace kuňky ohnivé (Bombina bombina).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MF01i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

KŘIVAN, V. (2013). <i>Plán péče o Přírodní památku Božický mokřad na období 2014 - 2022</i>. 16 s., 3 mapy. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje., ROZINEK, R.; FRANCEK, J.; ROZINEK, K. (2010). <i>Závěrečná zpráva k provedenému průzkumu evropsky významné lokality Božický mokřad</i>. 86 s. Inventarizační průzkum. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ04100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Božický mokřad=100.00
CZ05Božický mokřad*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Božický mokřad CZ0623772
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY