Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0623819

1.3 Site name

Řeka Rokytná

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-09
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.133056
Latitude:49.043889

2.2 Area [ha]

123.6776

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5329Romanogobio vladykovi    10  500   
I1032Unio crassus    10  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0647.00
N070.00
N080.00
N090.00
N101.00
N144.00
N154.00
N1631.00
N170.00
N205.00
N211.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Dolní část toku Rokytné od obce Pulkov po soutok s Jihlavou v délce cca 50 km. Ekotop: Geologie: V bezprostředním okolí řeky se nacházejí fluviální písčitohlinité až hlinitopisčité sedimenty. Geomorfologie: Lokalita zasahuje do okrsků Tavíkovská pahorkatina, Hrotovická pahorkatina, Výrovická pahorkatina, Moravskokrumlovská kotlina, Rokytenská pahorkatina a Ivančická kotlina. Reliéf: Reliéf je pahorkatinný v bezprostředním okolí řeky se vytvářejí ploché údolní nivy. Pedologie: V půdním pokryvu se vyvíjejí fluvizemě. Krajinná charakteristika: Meandrující přirozený tok v hluboce zaklesnutém údolí. Biota: Údolí říčky Rokytné je geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně různorodé, úseky toku v hluboce zaklesnutém údolí se skalnatými břehy se často střídají s mělce zahloubenými úsekym s širokým dnem nivy a plochami nivních luk. Zachovány jsou mnohde staré břehové porosty (olše, vrba, jasan, dub, babyka). Navazující lesní porosty tvoří většinou smrkové a borové monokultury. Členitý, přirozeně meandrující tok je typický minimem přítoků a vysokou rozkolísaností průtoků až vysycháním s bohatým oživením dna vodními bezobratlými. Předměty ochrany na této lokalitě jsou zvláště chráněný, silně ohrožený (dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.) druh velevrub tupý (Unio crassus) a hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus). Dále zde byl prokázán i další dosud ojediněle dokládaný druh hrouzek dunajský (Gobio obtusirostris). Na lokalitě byli pozorováni i jedinci, kteří byli pravděpodobně kříženci těchto dvou druhů hrouzka. Potvrzen byl výskyt kriticky ohroženého velevruba malířského (Unio pictorum). Z potenciálních rybích hostitelů glochidií velevruba tupého se na lokalitě vyskytuje evropsky významný druh vranka obecná (Cottus gobio) a jelec tloušť (Squalius cephalus). V poslední době tu byla zaznamenána i populace hořavky duhové (Rhodeus amarus) úzce vázané na výskyt měkkýšů. Z dalších zvláště chráněných druhů se vyskytují např. užovka obojková (Natrix natrix) a jelec jesen (Leuciscus idus), užovka podplamatá (N. tessellata), ledňáček říční (Alcedo atthis), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus) a vydra říční (Lutra lutra). Eudominantními dlouhodobě vyskytujícími se druhy ichtyofauny v řece Rokytné jsou plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec tloušť (Squalius cephalus), jelec proudník (Leuciscus leuciscus), ouklejka pruhovaná (Alburnoides bipunctatus), hrouzek obecný (Gobio gobio), ostroretka stěhovavá (Chondrostoma nasus), parma obecná (Barbus barbus), ouklej obecná (Alburnus alburnus) a mřenka mramorovaná (Barbatula barbatula). Dominantní druhy tvoří kapr obecný (Cyprinus carpio), hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus), úhoř říční (Anguilla anguilla), lín obecný (Tinca tinca) a štika obecná (Esox lucius). Pouze ojediněle byly nacházeny druhy (tedy recedentní): podoustev říční (Vimba vimba), hořavka duhová (Rhodeus amarus), karas stříbřitý (Carassius gibelio), cejn velký (Albramis brama), okoun říční (Perca fluviatilis), střevlička východní (Psedorasbora parva), karas obecný (Carassius carassius), perlín ostrobřichý (Scardinius erythrophthalmus), pstruh obecný (Salmo trutta), cejnek malý (Blicca bjoerkna), candát obecný (Sander lucioperca) a amur bílý (Ctenopharyngodon idella).

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná především z hlediska výskytu hrouzka běloploutvého, pro kterého jde o jednu ze tří vymezených lokalit v ČR. Její hodnota spočívá zejména v rozsahu a do značné míry v přirozeném stavu řečiště. Dalším předmětem ochrany zde je velevrub tupý.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE01.02o
LH01.08i
LJ02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

LUSK, S.; PIVNIČKA, K. (2013). Did the management of the recreational fishery, water quality and flow of water modify the assemblage of fish in the lower part of the River Rokytná (Czech Republic) over the period 1968–2006. <i>Acta Societatis Zoologicae Bohemicae</i>. S. 12. ISSN 1211-376X.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ012.30
CZ021.60
CZ040.00
CZ051.56
CZ1258.03

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Krumlovsko-rokytenské slepence*2.30
CZ02Výrova skála*1.60
CZ04Budkovické slepence*0.00
CZ05Krumlovsko-rokytenské slepence*0.14
CZ05Budkovické slepence*1.42
CZ12Rokytná*58.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz
Organisation:Krajský úřad kraje Vysočina
Address:
Email:posta@kr-vysocina.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Řeka Rokytná CZ0623819
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY