Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624001

1.3 Site name

Meandry Dyje

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-12
Date site confirmed as SCI:2009-02
Date site designated as SAC:2015-05
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.180000
Latitude:48.808889

2.2 Area [ha]

232.1792

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      57.4612  0.00 
6430  info      8.1712  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0614.00
N076.00
N082.00
N140.00
N152.00
N1616.00
N2060.00
N210.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita představuje úsek řeky Dyje v údolní nivě zhruba mezi Dobšicemi a Jaroslavicemi (okr. Znojmo). Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno kvartérními fluviálními, převážně hlinito-písčitými sedimenty. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dyjsko-svratecký úval, podcelku Dyjsko-svratecká niva. Reliéf: Horní úsek toku po Tasovice má charakter průlomového údolí, dále se řeka rozlévá do širší nivy. Pedologie: Na čtvrtohorních říčních náplavech jsou vyvinuty převážně typické fluvizemě. Krajinná charakteristika: Úsek řeky převážně přirozeného charakteru, v okolí převládají pole, obce, vinohrady, v zářezech průlomového údolí se občas vyskytují skalky a travinobylinná lada. Biota: Dyje je zde mapována jako oživený vodní tok. V korytě se nachází porosty makrofyt, převážně lakušníků (Batrachium sp.), ve sníženině v náplavu byl zaznamenán i segment s výskytem hvězdoše (Callitriche sp.). Potoční luh v sevřenější části údolí doplněnými říčními rákosinami přechází se změnou reliéfu do mozaiky mezerovitě vyvinutých tvrdých (as. Querco-Ulmetum) a měkkých luhů (as. Salici-Populetum). Tvrdé luhy na lokalitě mají převážně charakter mladších výsadeb dubu, jasanu, lípy s vtroušeným jilmem, občas se zachovalými zbytky původního podrostu. Měkké luhy jsou doprovázeny říčními rákosinami (as. Rorippo-Phalaridetum) občas v kombinaci s říčními lemy (převážně as. Aristolochio-Cucubaletum) a vrbovými křovinami na náplavech.

4.2 Quality and importance

Převážně neregulovaný úsek Dyje v zájmovém území je významný zachovalostí dynamiky říčního systému. Jde také o významnou druhovou lokalitu klínatky rohaté (Ophiogomphus cecilia).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA10o
LE01.02o
MI01i
HL08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HL08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ040.02
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Tasovické svahy*0.02
CZ05Tasovické svahy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Meandry Dyje CZ0624001
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY