Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624020

1.3 Site name

Stránská skála

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-08
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.675556
Latitude:49.190556

2.2 Area [ha]

15.5394

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (0.00 %) Pannonian (0.00 %) Continental (18.00 %)
Pannonian (82.00 %) Continental (14.07 %) Pannonian (85.93 %)
Continental (18.00 %) Pannonian (82.00 %) Continental (18.00 %)
Pannonian (82.00 %) Pannonian (0.00 %) Continental (18.00 %)
Pannonian (82.00 %) Continental (0.00 %) Pannonian (0.00 %)
Continental (14.07 %) Pannonian (85.93 %) Continental (14.07 %)
Pannonian (85.93 %) Continental (14.07 %) Pannonian (85.93 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6110  info      0.1294  0.00 
6190  info      0.0766  0.00 
6210  info      5.8748  0.00 
6240  info      1.793  0.00 
8210  info      0.9911  0.00 
8310  info      0.0148  5.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    5000  5000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0955.00
N0817.00
N2213.00
N1011.00
N162.00
N141.00
N211.00
N150.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: zem se nachz ve Šlapanick pahorkatine, na JV okraji Brna, mezi Slatinou a Lšn. Ekotop: Geologie: Podklad tvor jeden z izolovanch denundacnch zbytku jurskch vpencu, vystupujcch nad tercirn a kvartrn sedimenty (spraše a sprašov hlny). Geomorfologie: zem spad do Šlapanick pahorkatiny. Jedn se o ostruvek jurskho vpence npadne vystupujc nad okoln pomerne rovinat relif. Relif: Relif je clenit, jedn se o odlesnen vrch vystupujc do nadmorsk všky 310 m s cetnmi skalnmi vchozy a svahy s ruznm sklonem a orientac. V minulosti zde probhala težba, jejž pozustatkem je dvouetžov lom a cetn podzemn štoly. V omezenm mertku se vyskytuj krasov jevy. Pedologie: V pudnm pokryvu jsou zastoupeny rendziny (litick, modln, kambick). Krajinn charakteristika: Rozshl komplex stepnch trvnku skalnch vchozu a krovin s teplomilnmi spolecenstvy rostlin a živocichu na okraji brnensk aglomerace, npadne vystupujc nad okoln krajinu. Biota: Dominujcm typem vegetace jsou subpanonsk stepn zkolist trvnky a širokolist teplomiln trvnky, na severnch svazch pak pechavov trvnky svazu Diantho lumnitzeri-Seslerion. Msty na strmch skalch a lomovch stench se vyskytuje šterbinov vegetace vpnitch skal a drolin a skaln vegetace s kostravou sivou. Na melkch pudch se vyvj vpnomiln vegetace efemr a sukulentu. V lomech na severn strane prevldaj vysok kroviny. Na lokalite se vyskytuje rada chrnench a ohrožench druhu rostlin a druhu teplomilnho hmyzu, ptku, plazu a netopru. Vznamn je siln populace evropsky vznamnho koniklece velkokvetho (Pulsatilla grandis). Na Strnsk skle roste na vpenci v suchch trvncch na jižnch a jihozpadnch svazch, ve stredn etži lomu a tak pri severozpadnch a zpadnch hranch skal nad dolnmi etžemi. Z dalšch druhu zde byl zaznamenn vskyt lomikamene trojprstho (Saxifraga tridactylites), kozince dnskho (Astragalus danicus), kavylu Ivanova (Stipa pennata), vstavace vojenskho (Orchis militaris), kosatce nzkho (Iris pumila) a hvezdnice zlatovlsku (Aster linosyris). Z entomofauny lze zmnit vskyt kudlanky nbožn (Mantis religiosa), otakrka ovocnho (Iphiclides podalirius) a o. fenyklovho (Papilio machaon). Z chrnench druhu obratlovcu jsou potvrzeni napr. užovka hladk (Coronella austriaca), penice vlašsk (Sylvia nisoria), žluva hajn (Oriolus oriolus), krutihlav obecn (Jynx torquilla). Podzemn prostory jsou zimovištem netopru, vcetne vrpence malho (Rhinolophus hipposideros).

4.2 Quality and importance

Lokalita predstavuje botanicky cenn zem v rmci širšho okol Brna s vskytem velmi kvalitnch suchch trvnku na vpencovm podklade (subpanonsk stepn trvnky T3.3A, širokolist such trvnky T3.4D), bazifiln vegetace efemr a sukulentu (T6.2B) a šterbinov vegetace vpnitch skal a drolin (S1.1) na extrmnch stanovištch skalnch sten, pechavovch trvnku (T3.2) a skaln vegetace s kostravou sivou (T3.1). Jde o relikty spolecenstev s teplomilnmi druhy z teplch obdob holocnu, kter se rozšrily z prostoru mediternu. Vznamn je siln populace koniklece velkokvetho - druhu smernice EEC o stanovištch. zem m i nezanedbateln zoologick vznam. Podzemn prostory jsou zimovištem netopru, vcetne vrpence malho. Nutno zmnit tak existenci krasovch jevu - neprstupn Jezern jeskyne, drobn dutiny, zvrt. Strnsk skla je vznamnou palentologickou a archeologickou lokalitou.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01o
MA04.03i
HE01o
LE02.01o
HG01.04i
HG05.01i
MG05.04i
MI01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

<i>Pln pce o Nrodn prrodn pamtku Strnsk skla na obdob 2013 - 2020</i> (2013). 30 s., 1 protokol o vypordn pripomnek, 4 mapy. Pln pce o MZCH. Archivuje AOPK CR Sbrka listin SOP., CP, J. et al. (1996). <i>Nrodn prrodn pamtka Strnsk skla: inventarizacn pruzkum, cst botanick</i>. Brno. -. Inventarizacn pruzkum., SLAVK, P. (2001). <i>Pln pce o Nrodn prrodn pamtku Strnsk skla na obdob 2001 až 2010</i>. -. Pln pce o MZCH., ŠTEFKA, L. et al. (2010). <i>Pln pce o Nrodn prrodn pamtku Strnsk skla na obdob 2011 až 2020: nvrh na vyhlšen</i>. Blansko. 29 s., 4 mapy. Pln pce o MZCH., VALOCH, K.; MUSIL, R. (2001). <i>Strnsk skla: vjimecn lokalita</i>. Brno: Moravsk zemsk muzeum. 37 s. ISBN 80-7028-171-5.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ03100.00
CZ050.00

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Strnsk skla=100.00
CZ05Strnsk skla*0.00

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižn Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporucench opatren pro evropsky vznamnou lokalitu Strnsk skla CZ0624020
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY