Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624043

1.3 Site name

Stolová hora

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.638889
Latitude:48.841111

2.2 Area [ha]

77.1183

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      3.0909  0.00 
6210  info      11.0586  0.00 
6240  info      16.5233  0.00 
8160  info      0.1483  0.00 
8210  info      0.0289  0.00 
8310  info      0.01  4.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4075Dianthus lumnitzeri    200  200   
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P6220Iris humilis    11070  11070  shoots   
I1083Lucanus cervus          DD 
P2093Pulsatilla grandis    774  774  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0817.00
N0943.00
N100.00
N141.00
N150.00
N165.00
N2026.00
N216.00
N220.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Nápadné vápencové bradlo ve střední části Pavlovských vrchů, na Z okraji obce Klentnice. Ekotop: Geologie: Geologický podklad je tvořen zvětralými ernstbrunnskými vápenci, deluviálními hlinito-kamenitými sedimenty a spraší. Geomorfologie: Pavlovské vrchy jsou členitá vrchovina, převažuje denudační reliéf s vypreparovanými vápencovými bradly, zbytky zarovnaných povrchů a četnými krasovými a periglaciálními tvary. Reliéf: Reliéf je tvořen prudkými svahy a plochým temenem. Nápadné jsou různé skalní útvary. Na severním svahu vystupují klentnické vrstvy. Nadmořská výška je 450 m n. m. Reliéf: Vytvářejí se zde rendziny (modální, kambická) a okrajově černozemě. Krajinná charakteristika: Stolová hora představuje výrazný geomorfologický útvar vápencového bradla s plochým temenem (abrazní plošina). Biota: Komplex teplomilných trávníků, křovin a skalních výchozů s teplomilnou vegetací. Vegetační kryt tvoří skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens), pěchavové trávníky, subpanonské suché úzkolisté trávníky, suché širokolisté trávníky, maloplošně pak suché bylinné lemy. Rozsáhlé plochy, především na východním, jižním a severozápadním svahu, jsou zarostlé vysokými mezofilními a xerofilními křovinami. Lesní porosty jsou silně ovlivněny lidskými zásahy. Z přírodě blízkých lesních porostů zůstal zachován jen malý fragment perialpidské bazifilní doubravy a suťového lesa. Lokalita je významná výskytem mnoha druhů chráněných (celkem 40) a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z "naturových" se zde vyskytují hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), z živočichů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháč obecný (Lucanus cervus). Z dalších chráněných druhů je přítomen kozinec rakouský (Astragalus austriacus), ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), rožec Tenoreův (Cerastium tenoreanum), devaterka poléhavá (Fumana procumbens), kosatec nízký (Iris pumila), sinokvět měkký (Jurinea mollis), vstavač vojenský (Orchis militaris), paprska velkokvětá (Orlaya grandiflora), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus), šalvěj etiopská (Salvia aethiopis)-jediné naleziště v ČR, lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), kavyl Ivanův (Stipa pennata), kavyl sličný (S. pulcherrima), ožanka horská (Teucrium montanum), violka obojetná (Viola ambigua) a žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum). Z chráněných a ohrožených živočichů se na Stolové hoře vyskytuje žahalka Scolia hirta, cvrček polní (Gryllus campestris) a ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius). Pozoruhodný je výskyt hlubinné žížaly Allolobophora hrabei.

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná výskytem mnoha druhů chráněných (celkem 40) a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Z "naturových" se zde vyskytují hvozdík Lumnitzerův (Dianthus lumnitzeri), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria), z živočichů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháč obecný (Lucanus cervus). Místo je dále významné jako relikt pastevní krajiny. Výskyt vysoce reprezentativních porostů teplomilné a skalní vegetace (T3.3A, T3.4D, T3.2, T3.1, S1.1). Lokalita se nachází uvnitř NPR Tabulová, Růžový vrch a Kočičí kámen.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
MG05.01i
HI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0194.16
CZ055.79
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Tabulová*94.16
CZ05Tabulová*5.79
CZ09Pálava-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereDolní Morava-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Stolová hora CZ0624043
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY