Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624062

1.3 Site name

Černecký a Milonický hájek

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.043333
Latitude:49.150000

2.2 Area [ha]

204.0365

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (82.95 %) Pannonian (17.05 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      14.9693  0.00 
91G0  info      146.169  0.00 
91I0  info      10.1877  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N083.00
N097.00
N100.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1676.00
N2010.00
N212.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tři blízké oddělené lesní celky mezi obcemi Bučovice a Milonice, na svazích údolí Litavy a jejích pravostranných přítoků. Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen flyšovými karbonátovými pískovci ždánické jednotky překryté vrstvou spraší. Geomorfologie: Území spadá do celku Litenčická pahorkatina, podcelku Bučovická pahorkatina, okrsku Brankovická pahorkatina. Jedná se o členitou pahorkatinu převážně na paleogenních jílovcích a pískovcích se zvlněným erozně denudačním reliéfem s erozními plošinami, široce zaoblenými rozvodnými hřbety a rozevřenými úvalovitými a neckovitými údolími. Reliéf: Je členitý, tvořený svahy údolí Litavy a jejího pravostranného přítoku a přilehlé mírně zvlněné plošiny. V území se vyskytují svahy s nejrůznějším sklonem a orientací s výjimkou severní. Pedologie: Půdy jsou na výchozech vápnitých slínů tvořeny převážně pararendzinou typickou a místy zvláště na vápnitém flyši, na slínech a sprašových hlínách se vyvinula pararendzina kambizemní. Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex zachovalých lesů a stepních lokalit s teplomilnou vegetací. Travinná společenstva se dochovala převážně na nejstrmějších svazích s četnými sesuvy a erozními rýhami, které nebyly vhodné pro zemědělské obhospodařování. Území leží v teplé oblasti T2, průměrný roční úhrn atmosférických srážek kolísá mezi 377 až 388 mm. Biota: Z lesních společenstev naprosto převažují karpatské dubohabřiny asociace Carici pilosae-Carpinetum s výskytem teplomilných prvků a prvků panonských dubohabřin (L3.3A), okrajově jsou zastoupeny rovněž panonské dubohabřiny asociace Primulo veris-Carpinetum (L3.4) a na mírných svazích Milonického lesa s neerodovanými sprašovými překryvy se vyskytují poměrně reprezentativní porosty panonských teplomilných doubrav asociace Quercetum pubescenti-roboris (L6.2). V podrostu všech těchto lesních typů se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin např. medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), violka divotvárná (Viola mirabilis), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium), okrotice červená (Cephalanthera rubra) a plamének přímý (Clematis recta). Nelesní společenstva jsou zastoupena druhově bohatými porosty reprezentativních širokolistých suchých trávníků (T3.4D). V území jsou nejrozšířenější porosty asociace Polygalo majoris – Brachypodietum pinnati ze svazu Cirsio-Brachypodion pinnati, které na mělčích podkladech lokálně přecházejí k vegetaci svazu Festucion valesiacae (porosty s dominantní s ostřicí nízkou (Carex humilis) a omanem mečolistým (Inula ensifolia)). Na přechodech mezi lesem a nelesními společenstvy se vyvíjejí druhově pestré porosty lesních lemů svazu Geranion sanguinei (T4.1). V rozvolněných lesních okrajích a lemech se vyskytují například třemdava bílá (Dictamnus albus), pryšec mnohobarevný (Euphorbia epithymoides) nebo chrpa chlumní (Centaurea triumfettii). Na agrárních terasách a v místech terénních zlomů se vyvinula formace křovin svazu Prunion spinosae. Teplomilné trávníky jsou druhově pestré s výskytem řady ochranářsky významných druhů rostlin. Z druhů kriticky a silně ohrožených se zde vyskytují například sasanka lesní (Anemone sylvestris), hlaváček jarní (Adonis vernalis), zvonek boloňský (Campanula bononiensis), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), kruštík bahenní (Epipactis palustris), pryšec srpovitý (Euphorbia falcata), třezalka ozdobná (Hypericum elegans), sinokvět měkký (Jurinea mollis), kamejka lékařská (Lithospermum officinale), vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač nachový (Orchis purpurea), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) koniklec luční český (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica), sesel pestrý (Seseli pallasii). Na kontaktu teplomilných trávníků a polí se vyvíjí vegetace teplomilných plevelů sv. Caucalidion lappulae s výskytem řady kriticky a silně ohrožených druhů. Byl zde například zaznamenán výskyt dejvorce velkoplodého (Caucalis platycarpos), čistce ročního (Stachys annua) a vrabečnice roční (Thymelaea passerina). Na lokalitě bylo zjištěno několik významných druhů teplomilného hmyzu. K nejzajímavějším patří například kudlanka nábožná (Mantis religiosa), z motýlů předěvším kriticky ohrožený hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), pouzdrovníčci Coleophora asterifoliella, C. ramosella, C. stramentella, modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), m. vičencový (P. thersites), okáč voňavkový (Brintesia circe) nebo vřetenuška ligrusová (Zygaena carniolica). Z brouků byl nalezen např. zlatohlávek chlupatý (Tropinota hirta), roháč obecný (Lucanus cervus), střevlíček Callistus lunatus nebo mandelinka Clytra appendicina. Z obratlovců je znám výskyt některých druhů ptáků obývajících křoviny jako je ťuhýk obecný (Lanius collurio), strnad luční (Miliaria calandra), bramborníček černohlavý (Saxicola tarquata), krutihlav obecný (Jynx torquilla) nebo pěnice vlašská (Sylvia nisoria), z plazů byla na území pozorována např. užovka hladká (Coronella austriaca).

4.2 Quality and importance

Lesní porosty jsou poměrně zachovalé i když většinou ovlivněné lesním hospodářstvím. V podrostu se vyskytuje řada vzácných druhů rostlin. Teplomilné trávníky jsou druhově pestré s výskytem řady ohrožených druhů. Jedná se o druhově velmi bohatou lokalitu regionálního významu s řadou zvláště chráněných druhů i druhů Červeného seznamu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08o
LBi
LB02.03i
LF04.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

JANÍK, D. (2006). <i>Plán péče o národní přírodní památku Malhotky na období 2006 – 2015</i>. 15 s. Archivuje AOPK ČR, SCHKO Pálava a KS Brno., KŘIVAN, V.; LYSÁK, F. (2012). <i>Plán péče o Přírodní památku Roviny na období 2012 – 2021</i>. 23 s. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje., KŘIVAN, V.; LYSÁK, F. (2012). <i>Plán péče o Přírodní rezervaci Hašky na období 2012 – 2021</i>. 23 s. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ023.69
CZ034.79
CZ043.34
CZ052.67

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Hašky*3.69
CZ03Malhotky*4.79
CZ04Roviny*3.34
CZ05Hašky*1.21
CZ05Roviny*1.46

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Černecký a Milonický hájek CZ0624062
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY