Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624065

1.3 Site name

Květnice

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.415833
Latitude:49.357222

2.2 Area [ha]

127.5068

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6240  info      4.3834  0.00 
8310  info      0.04  5.00 
9150  info      16.9119  0.00 
9170  info      19.6765  0.00 
9180  info      3.1484  0.00 
91H0  info      11.4161  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1303Rhinolophus hipposideros    522  662   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N081.00
N093.00
N100.00
N150.00
N1661.00
N170.00
N2035.00
N210.00
N220.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Ostrovní hora nad soutokem řek Svratky, Loučky a Lomničky na severozápadním okraji Tišnova. Ekotop: Geologie: Geologická stavba je poměrně složitá. Nejstaršími horninami jsou aplitické granity, které tvoří spodní až střední části svahů. Na tyto granity nasedá sedimentární pokryv devonského stáří, ve kterém se střídají vápence s kyselými klastiky (kvarcity, křemenné slepence a arkózové pískovce), východní a jihozápadní úpatí je překryto sprašemi, svahové sníženiny vyplňují deluviofluviální písčito-hlinité sedimenty. Geomorfologie: Květnice je významným bodem Pernštejnské vrchoviny. Jedná se o pruh vrchovinného terénu protaženého od S k J podél hlubokého údolí Svratky. Reliéf: Převládajícím typem reliéfu jsou strmé svahy se sklonem 20° a více, ve vrcholové části se nachází mírnější reliéf široce klenutých hřbetů s mělkými sedly. Na svazích i hřbetech jsou časté skalní výchozy, strmé svahy jsou často pokryty kamenitou až balvanitou sutí. Ve vápencích se vyskytuje několik menších krasových jeskyň a puklin. Na ně navazuje systém štol a krasových jevů - jeskyní a propasti - přístupný díky ukončené těžbě barytu. Celková délka Královy jeskyně, Květnické propasti, jeskyně Pod Křížem a dalších bočních chodeb a systému několika pater štol je až 2 km. Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě (modální var. mesobazická, dystrická), na vápencích pak rendzina. V místech sprašových překryvů vznikají černozemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o osamocenou ostrovní horu nápadně vystupující nad okolní krajinu s komplexem lesů a stepních lad. Biota: Většina území je zalesněna. Vegetační pokryv je vzhledem k různorodým abiotickým podmínkám tvořen celou škálou lesních společenstev. Na jižních svazích na vápencovém podloží se vyskytují perialpidské bazifilní teplomilné doubravy, které ve vyšších polohách a na svazích se západní a východní orientací přecházejí v hercynské dubohabřiny. Na západních strmých svazích na kyselém podloží převažují acidofilní doubravy, které jsou ve vyšších nadmořských výškách nahrazovány acidofilními bučinami. Severní svahy s vápencovým podkladem pak poskytují stanoviště vápnomilným bučinám. Suťové lesy jsou vázány na nejstrmější svahy a vyskytují se ostrůvkovitě po celém území. Na skalních výchozech se vyvíjí štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin spolu s fragmenty pěchavových trávníků. Na odlesněných místech převládají ovsíkové louky, subpanonské stepní trávníky a vegetace křovin a lesních lemů. Vzhledem ke své poloze, složité geologické stavbě, vertikální členitosti reliéfu a různým mezoklimatickým podmínkám na různě exponovaných svazích se v území vyskytuje velké množství rostlinných a živočišných druhů, z nichž nejvýznamnější je skupina xerotermních druhů, které se zde zachytily během migrace v ranném postglaciálu. Řada z nich zde má severní hranici svého výskytu - lnice kručinkolistá (Linaria genistifolia), pryšec mnohobarvý(Euphorbia polychroma), oman mečolistý (Inula ensifolia), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi). V území se vyskytuje řada ohrožených rostlin jako lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), kavyl sličný (Stipa pulcherrima), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) a řada dalších vzácných rostlin. Na stinných severních svazích se na vápencových skalách vyskytují izolované populace některých dealpínských a perialpidských druhů lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), pěchava vápnomilná (Sesleria albicans), česnek šerý horský (Allium senescens subsp. montanum) a rozchodník bílý (Sedum album) a submontánní růže převislá (Rosa pendulina). Na Květnici byly zjištěny i vzácné teplomilné houby muchomůrka císařka (Amanita caesarea) a hřib královský (Boletus regius). Z teplomilných živočichů lze zmínit plže zrnovku trojzubou (Pupilla triplicata) a populaci kudlanky nábožné (Mantis religiosa). V podzemních prostorách se vyskytuje několik druhů letounů, mimo jiné i zimující kolonie vrápence malého (Rhinolophus hipposideros).

4.2 Quality and importance

V území se vyskytuje celá řada ochranářsky cenných společenstev vázaných na různé typy stanovišť. Mezi nejvýznamnější patří vápnomilné bučiny (L5.3), bazifilní teplomilné doubravy (L6.1), suťové lesy (L4), hercynské dubohabřiny (L3.1) a subpanonské stepní trávníky (T3.3A). V podzemních prostorách bylo zjištěno 12 druhů netopýrů a vrápenců. Lokalita je významným zimovištěm vrápence malého (Rhinolophus hipposideros). Největší výskyt vrápenců je zimní kolonie v Květnické propasti čítající kolem 100 jedinců. Vzhledem ke své poloze, složité geologické stavbě, vertikální členitosti reliéfu a různým mezoklimatickým podmínkám na různě exponovaných svazích se v území vyskytuje velké množství rostlinných a živočišných druhů, z nichž nejvýznamnější je skupina xerotermních druhů, které se zde zachytily během migrace v ranném postglaciálu. Řada z nich zde má severní hranici svého výskytu. Na stinných severních svazích se na vápencových skalách vyskytují izolované populace některých dealpínských a perialpidských druhů. Území je také cennou mineralogickou lokalitou ve vrstvách křemenných slepenců a arkózových pískovců se nacházejí dutiny vyplněné drúzami ametystu, křišťálu a záhněd.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.01i
MG01.02i
MG05.01i
MG05.04i
MI01i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0497.46
CZ052.54

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Květnice*97.46
CZ05Květnice*2.54

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Květnice CZ0624065
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY