Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624066

1.3 Site name

Jasenová

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.545556
Latitude:48.943333

2.2 Area [ha]

53.2292

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      15.0244  0.00 
9170  info      29.1269  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4067Echium russicum    89  166   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0932.00
N103.00
N140.00
N150.00
N1664.00
N201.00
N210.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Les a přilehlé louky na SZ svazích Jasenové (410 m n. m.), 1,5 km SV od Blatničky, cca 4,5 km J od Hluku. Ekotop: Geologie: V podloží převládají flyšové horniny bělokarpatské jednotky s velkým zastoupením vápnitých jílovců. Geomorfologie: Lokalita náleží k Boršické pahorkatině. Jedná se o členitou pahorkatinu s erozně denudačním reliéfem širokých krátkých hřbetů a vyvýšenin s velkými zbytky zarovnaného povrchu. Reliéf: Nadmořská výška se pohybuje od 275 do 380 m n. m. V minulosti zřejmě lokalitu ovlivňovaly vydatné prameny, které vytvářely potůčky zařezané do svahů. Takto vzniklé zářezy měly specifické mikroklima (dodnes se zde vyskytuje řada vlhkomilných druhů). Pedologie: Půdy jsou kambizemě. Krajinná charakteristika: Izolovaný komplex lesních společenstev, lesních pramenišť a přilehlých luk v kolinním stupni panonského termofytika. Biota: Velmi zachovalá dubohabrová pařezina, většina porostů patří ke karpatským dubohabřinám (L3.3). Přítomnost teplomilných prvků naznačuje přechod k panonským dubohabřinám (L3.4), které se vyskytují v J části lokality. V okrajových částech přírodního komplexu se na místě bývalých trávníků s ponechanými starými duby vyvinuli středoevropské bazifilní teplomilné doubravy (L6.4). V západní části přírodního komplexu se vyskytuje velmi zachovalý a reprezentativní porost asociace Pruno-Fraxinetum (L2.2B). Náhradní polopřirozenou vegetaci jsou zde širokolisté suché trávníky sv. Bromion erecti (T3.4), které však byli v minulosti intenzivně obhospodařovány, což vedlo k ochuzení druhového bohatství a k posunu společenstev směrem ke svazu Arrhenatherion. Velmi maloplošně se zde vyskytují lesní prameniště bez tvorby pěnovců, které výrazně ovlivňují mikroklima okolí. V severovýchodní části se nachází velmi významná lokalita hadince červeného (Echium russicum) - 33 rostlin, z toho 21 kvetoucích jedinců. Další ohrožené druhy: česnek kýlnatý (Allium carinatum), bělozářka větevnatá (Anthericum ramosum), kozinec dánský (Astragalus danicus), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), rožec krátkoplátečný (Cerastium brachypetalum), rožec nízký (Cerastium pumilum), čilimník zelenavý (Chamaecytisus virescens), pcháč panonský (Cirsium pannonicum), plamének přímý (Clematis recta), dřín jarní (Cornus mas), dymnivka plná (Corydalis solida), chrpa chlumní (Centaurea triumfettii subsp. axillaris), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec různobarvý (I. variegata), hrachor širolistý (Lathyrus latifolius), hrachor panonský chlumní (Lathyrus pannonicus subsp. collinus), bradáček vejčitý (Listera ovata), ochmet evropský (Loranthus europaeus), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum), hlístník hnízdák (Neottia nidus-avis), vstavač bledý (Orchis pallens), vstavač vojenský (Orchis militaris), záraza žlutá (Orobanche lutea), smldník jelení (Peucedanum cervaria), plicník úzkolistý (Pulmonaria angustifolia), klokoč zpeřený (Staphylea pinnata), ledenec přímořský (Tetragonolobus maritimus), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), jetel červenavý (Trifolium rubens), kozlík ukrajinský chlumní (Valeriana stolonifera subsp. angustifolia), violka divotvárná (Viola mirabilis).

4.2 Quality and importance

Velmi zachovalé porosty karpatských dubohabřin (L3.3) s účastí teplomilných prvků, a širokolistých suchých trávníků (T3.4D). Velmi významná lokalita hadince červeného (Echium russicum).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
LBi
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz
Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Jasenová CZ0624066
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY