Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624068

1.3 Site name

Strážnická Morava

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.278611
Latitude:48.911111

2.2 Area [ha]

658.6114

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      4.0354  0.00 
3270  info      0.695  0.00 
6430  info      0.502  0.00 
91E0  info      23.2798  0.00 
91F0  info      421.436  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber    30  30   
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
F1145Misgurnus fossilis    10  200   
I1037Ophiogomphus cecilia          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.00
N074.00
N080.00
N103.00
N140.00
N151.00
N1667.00
N208.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází ve střední části Dolnomoravského úvalu, v nivě Moravy mezi obcemi Vnorovy a Rohatec, cca 3 km SZ od Strážnice. Ekotop: Geologie: Na geologické stavbě se podílejí neogenní písky a štěrkopísky, které byly překryté až několik metrů mocnými vrstvami povodňových sedimentů. Geomorfologie: Území spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Reliéf: Celý reliéf je velmi plochý s nadmořskou výškou do 175 m n. m. Koryto řeky většinou v přirozeném stavu meandruje okrajem nivy na kontaktu s územím navátých miocénních písků, které velmi výrazně modeluje do podoby až 10 m vysokých břehových nátrží. Pedologie: V půdním pokryvu se vyskytují fluvizemě (zejména fluvizem glejová) a místy i gleje a stagnogleje. Krajinná charakteristika: Jedná se o rozsáhlý komplex lužního lesa s vodními a vlhkomilnými společenstvy rostlin a živočichů. Biota: Ve vegetačním krytu převládají tvrdé luhy nížinných řek, v menší míře jsou zastoupeny v okolí vodních toků, kanálů a slepých ramen také měkké luhy a na sušších stanovištích i panonské dubohabřiny, ovšem s dosti pozměněnou strukturou. Na starých ramenech, kanálech a tůních se velmi často nachází vegetace stojatých vod s výskytem např. šejdračky bahenní (Zannichellia palustris), hvězdoše (Callitriche sp). Podél koryta Moravy lze nalézt vegetaci bahnitých říčních náplavů, říční rákosiny a bylinné lemy nížinných řek, v okolí mrtvých ramen místy vegetaci vysokých ostřic. Z lučních porostů se místy vyskytují aluviální psárkové louky. V území se vyskytuje řada slepých ramen a mělkých tůní. Jedná se o výrazný lesní celek v jinak odlesněné krajině s částí dochovaného původního koryta řeky Moravy. Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích. Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus). Všechny tři uvedené druhy klínatek potřebují pro svůj vývoj koryto přirozeného charakteru s mělčinami s písčitým až štěrkovým sedimentem. Pro líhnutí a život imág těchto druhů jsou důležité přirozené nezpevněné břehy a štěrkopískové lavice. Lze zde předpokládat výskyt dalších ohrožených bezobratlých vázaných na štěrkopískové lavice. Území je také významnou ornitologickou lokalitou - výskyt množství zvláště chráněných druhů - orlovec říční (Pandion haliaetus), ledňáček říční (Alcedo atthis), břehule říční (Riparia riparia), pisík obecný (Actitis hypoleucos), kulík říční (Charadrius dubius), kvakoš noční (Nycticorax nycticorax), v PR Oskovec I a PR Oskovec II početné kolonie volavek a čápů bílých (Ciconia ciconia).

4.2 Quality and importance

Porosty tvrdého luhu (L2.3A, L2.3B) jsou relativně kvalitní, menší část je pralesovitého charakteru s různověkou strukturou, v menší míře se dochovaly měkké luhy (L2.4). Podél koryta Moravy lze nalézt vegetaci bahnitých říčních náplavů (M6) a bylinné lemy nížinných řek (M7). Významný je i výskyt makrofytní vegetace stojatých vod (V1F). Tyto typy vegetace se zachovaly především díky dochovanému přirozenému úseku Moravy, který tak představuje ve svém rozsahu zcela jedinečnou ukázku přirozeně meandrujícího toku na dolních tocích moravských řek. Pro ochranu tohoto fenoménu zde byla zřízena PP Osypané břehy. Z naturových druhů se zde vyskytují piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus) a klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia). Z dalších evropsky významných druhů zde žije ohrožená klínatka žlutonohá (Gomphus flavipes), zařazená do přílohy IV Směrnice o stanovištích. Pozornost zasluhuje i výskyt klínatky obecné (Gomphus vulgatissimus). Území je také významnou ornitologickou lokalitou.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA08i
HB01i
MB02.02i
MI01i
MJ02.05i
LK02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ021.73
CZ048.92
CZ051.46
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Oskovec*1.30
CZ02Oskovec II+0.43
CZ04Osypané břehy*8.92
CZ05Osypané břehy*0.04
CZ05Oskovec II+0.64
CZ05Oskovec*0.78
CZ12Strážnické Pomoraví-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Strážnická Morava CZ0624068
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY