Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624070

1.3 Site name

Hodonínská doubrava

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-10
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.100556
Latitude:48.897500

2.2 Area [ha]

3029.0835

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      38.3562  0.00 
6260  info      12.0618  0.00 
91E0  info      184.725  0.00 
91G0  info      266.916  0.00 
91I0  info      819.881  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
A1188Bombina bombina    100  1000   
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P4096Gladiolus palustris    122  264   
I1083Lucanus cervus          DD 
M1323Myotis bechsteinii          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N041.00
N067.00
N072.00
N081.00
N090.00
N100.00
N142.00
N154.00
N1646.00
N2030.00
N211.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý lesní komplex v střední části Dolnomoravského úvalu, mezi obcemi Hodonín, Dubňany a Mutěnice. Ekotop: Geologie: Podloží je tvořeno štěrkopísky říční terasy, na než byla v miocénu naváta vrstva písků. Geomorfologie: Území spadá do Ratíškovické pahorkatiny. Jedná se o nížinnou pahorkatinu tvořenou neogenními a kvartérními usazeninami, Reliéf: Území se rozkládá na ploché terase niv Moravy a Kyjovky. Celé území je poseto množstvím malých i větších písčitých dun kruhovitého a elipsovitého půdorysu a valového rázu, často seskupených podle směrů převládajících větrů, vzájemně spojených i izolovaných. Mezidunové sníženiny, tzv. mlaky, jsou často vlhké až mokré. Pedologie: Z půdních typů jsou zde zastoupeny převážně kambizemě (dystrická, arenická), ojediněle doplněné regozemí. Krajinná charakteristika: Rozsáhlá zalesněná oblast miocénních vátých písků s psamofytními společenstvy. Biota: Dominantním typem vegetace jsou panonské teplomilné doubravy na písku. V území je možné nalézt řadu reprezentativních porostů této jednotky. V menší míře se vyskytují panonské dubohabřiny, ovšem v různé kvalitě, mnohé z porostů jsou již velmi degradované. Marginálně či ostrůvkovitě lze v území rozlišit i další typy biotopů - např. vlhké acidofilní doubravy, údolní luhy a mokřadní olšiny, bodově v zamokřených depresích i vodní a mokřadní vegetace. Tyto porosty jsou však většinou postiženy degradací vlivem změn zejm. hydrologických podmínek. V rámci lesních porostů bylo zaznamenáno množství druhů zvláště chráněných, příp. dalších vzácných druhů - např. mečík bahenní (Gladiolus palustris) (Natura 2000), kosatec různobarvý (Iris variegata), k. sibiřský (Iris sibirica), ostřice úzkolistá (Carex stenophylla), o. Buxmaumova (C. buxbaumii), o. doubravní (C. fritschii), lýkovec vonný (Daphne cneorum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), kostřava ametystová (Festuca amethystina), řeřišnice malokvětá (Cardamine parviflora). Z živočichů lze zmínit kuňku ohnivou (Bombina bombina), netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra dlouhouchého (Myotis bechsteini), roháče velkého (Lucanus cervus) a přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria). Nelesní biotopy se vyskytují především ve východní části území v lokalitě Pánov - Hrubá louka. Jedná se o mozaiky otevřených trávníků písčin, kostřavových trávníků písčin a panonských stepních trávníků na písku. Z významných druhů lze jmenovat menší populaci kavylu písečného (Stipa borysthenica).

4.2 Quality and importance

Svým rozsahem a charakterem stanovišť jedinečné území z pohledu mimořádně vysoké druhové diverzity. Významný je podíl vysoce zachovalých a reprezentativních porostů teplomilných doubrav na písku, avšak v posledních asi dvaceti letech přibyly plochy negativně ovlivněné, zejm. lesním hospodařením. V rámci těchto porostů bylo zaznamenáno množství druhů zvláště chráněných, příp. dalších vzácných druhů - zejména mečík bahenní (Gladiolus palustris). V případě nelesních biotopů jde většinou o poměrně zachovalé porosty s charakteristickými prvky. Flóra území Dúbravy je velmi pestrá, tvořená rozmanitými fytochorotypy. Přítomné jsou četné exklávní prvky. Území je na seznamu mokřadních lokalit ČR nadregionálního významu v rámci Ramsarské konvence. Z živočichů lze zmínit kuňku ohnivou (Bombina bombina), netopýra černého (Barbastella barbastellus), netopýra dlouhouchého (Myotis bechsteinii), roháče velkého (Lucanus cervus) a přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
MBi
HB01i
HB02.01.02i
MB02.04i
MC01.07o
LD01.01i
LE01o
LG01.02i
MI01i
MI02i
MK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0322.55
CZ042.83
CZ053.26

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Hodonínská Dúbrava*22.55
CZ04Pánov*2.83
CZ05Hodonínská Dúbrava+2.96
CZ05Pánov+0.30

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Hodonínská doubrava CZ0624070
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY