Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624071

1.3 Site name

Očov

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.166389
Latitude:48.858056

2.2 Area [ha]

287.8270

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      2.9094  0.00 
6410  info      4.1408  0.00 
6440  info      25.024  0.00 
91E0  info      6.0767  0.00 
91F0  info      138.956  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F5339Rhodeus amarus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N069.00
N073.00
N080.00
N1022.00
N141.00
N150.00
N1650.00
N207.00
N211.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex lužního lesa a mokřadních luk v nivě řeky Moravy mezi Hodonínem, Rohatcem a státní hranicí se Slovenskem. Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen písčitohlinitými a písčitými sedimenty. Na místě bývalých mrtvých ramen se vyvíjí slatiny a slatinné zeminy. Geomorfologie: Lokalita spadá do Dyjsko-moravské nivy. Jedná se o akumulační rovinu podél řeky Moravy a Dyje tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Reliéf: Reliéf tvoří plochá říční niva s řadou mrtvých ramen v různé fázi zazemění. Pedologie: Půdy jsou fluvizemě, místy gleje a stagnogleje. Krajinná charakteristika: Komplex lužních lesů, mokřadů a luk s vodními a mokřadními společenstvy rostlin a živočichů. Biota: Dominantním typem vegetace jsou tvrdé luhy nížinných řek. Na místě zazemněných slepých ramen zůstaly dochovány fragmenty měkkých luhů. V některých slepých ramenech zůstala zachována vegetace makrofyt a pobřežní vegetace rákosin a vysokých ostřic. V severní části komplexu se nachází místy i reprezentativní ovsíkové louky. Na lokalitě Očovské louky se nachází cenný komplex kontinentálních luk svazu Deschampsion cespitosae, místy v mozaice s bezkolencovými loukami. Poměrně rozlehlý komplex lesů v odlesněné krajině. Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin např. česnek hranatý (Allium angulosum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), konitrud lékařský (Gratiola officinalis), žluťucha žlutá (Thalictrum flavum), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), violka nízká (Viola pumila), jarva žilnatá (Cnidium dubium), ostřice černoklasá (Carex melanostachya), blešník úplavičný (Pulicaria dysenterica), koromáč olešníkový (Silaum silaus), kosatec sibiřský (Iris sibirica), mléč bahenní (Sonchus palustris), ožanka čpavá (Teucrium scordium), rozrazil dlouholistý (Pseudolysimachion maritimum) či řeřišnice Matthioliho (Cardamine matthioli). Zaznamenaná vodní makrofyta v této lokalitě lze označit za běžnější druhy, rostou zde např. růžkatec ostnitý (Ceratophyllum demersum), rdest kadeřavý (Potamogeton crispus), rdesno obojživelné (Persicaria amphibia), okřehky (Lemna spp.), závitka mnohokořenná (Spirodela polyrhiza). Z vzácných a ohrožených druhů bezobratlých se v EVL nachází např. klínatka obecná (Gomphus vulgatissimus), klínatka rohatá (Ophiogomphus cecilia), šídlo rákosní (Aeshna affinis), šídlo tmavé (Anax parthenope), šídlatka tmavá (Lestes dryas), lesklice velká (Epitheca bimaculata), vážka rumělková (Sympetrum depressiusculum), polník Agrilus auricollis, krasci Anthaxia manca, Anthaxia podolica a Dicerca alni, tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), ohniváček černočárný (Lycaena dispar), pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), okáč kostřavový (Arethusana arethusa) či listonoh letní (Triops cancriformis). Z ichtyofauny bylo v rámci EVL zaznamenáno 13 druhů: jelec tloušť (Squalis cephalus), kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), lín obecný (Tinca tinca), karas stříbřitý (Carassius gibelio), perlín ostrobřichý (Scardinius erythropthalmus), plotice obecná (Rutilus rutilus), ouklej obecná (Alburnus alburnus), štika obecná (Esox lucius), okoun říční (Perca fluviatilis), sumec velký (Silurus glanis) a také dva evropsky významné druhy ryb: druh dříve klasifikován jako hrouzek běloploutvý (Romanogobio albipinnatus), dle současné klasifikace hrouzek Romanogobio vladykovi, a předmět ochrany hořavka duhová (Rhodeus sericeus amarus), která je vázána na výskyt listožábrých mlžů z rodů škeble (Anodonta sp.) a velevrub (Unio sp.). Z obojživelníků se zde nachází např. kuňka obecná (Bombina bombina). Z ptáků vyskytujících se v EVL je třeba zmínit vodouše rudonohého (Tringa totanus), ledňáčka říčního (Alcedo atthis), břehouše černoocasého (Limosa limosa) či konipase lučního (Motacilla flava). V území se rovněž nachází bobr evropský (Castor fiber).

4.2 Quality and importance

Jedná se o zbytek mokřadní vegetace na řece Moravě v intenzívně zemědělsky využívané krajině. Významná lokalita hořavky duhové. Porosty jsou člověkem ovlivněné, nicméně stále ještě reprezentativní a relativně dobře zachované. Z Očovských luk je uváděna řada ohrožených a vzácných rostlin.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01i
MI01i
HJ02.05i
MJ02.05.05o
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

LUSTYK, P. (2011). <i>Plán péče o Přírodní památku Očovské louky a její ochranné pásmo na období 2012 – 2021</i>. 24 s., 5 map. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0412.01
CZ053.66

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Očovské louky*12.01
CZ05Očovské louky*3.66

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Očov CZ0624071
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY