Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624099

1.3 Site name

Niva Dyje

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.801944
Latitude:48.806667

2.2 Area [ha]

3249.0428

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      8.2102  0.00 
6440  info      293.84  0.00 
6510  info      48.7204  0.00 
91E0  info      70.7285  0.00 
91F0  info      1337.56  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4056Anisus vorticulus    100  1000   
A1188Bombina bombina    1000  10000   
M1337Castor fiber    200  245   
I1088Cerambyx cerdo          DD 
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
I1060Lycaena dispar          DD 
F1145Misgurnus fossilis    20  1000   
I1084Osmoderma eremita          DD 
M1303Rhinolophus hipposideros          DD 
F5339Rhodeus amarus    500  10000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.00
N073.00
N080.00
N090.00
N1013.00
N123.00
N145.00
N1512.00
N1643.00
N204.00
N212.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý komplex lužních lesů a luk, který se nachází v jižní části Dolnomoravského úvalu, v nivě Dyje mezi obcemi Břeclav, Podivín, Nové Mlýny, Bulhary a Lednice. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou kvartérní písčitohlinité říční sedimenty místy s roztroušenými valouny. Geomorfologie: Z geomorfologického hlediska lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Dyjsko-moravská niva. Jedná se o akumulační rovinu podél řek Moravy a Dyje, tvořenou čtvrtohorními usazeninami. Charakteristický je výskyt četných meandrů a mrtvých ramen. Uprostřed vystupují nízké terasy převáté v přesypy (tzv. hrúdy). Reliéf: Reliéf je tvořen plochou říční nivou s obvyklou nadmořskou výškou v rozpětí 151 až 154 m. Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny fluvizemě, černice a gleje. Krajinná charakteristika: Velmi cenný úsek řeky Dyje s přirozeným charakterem toku a zachovalými lužními společenstvy. Biota: V nivě Dyje dominují tvrdé luhy nížinných řek, které jsou na odlesněných místech nahrazeny kontinentálními zaplavovanými loukami svazu Cnidion venosi. Na sušších místech se vyskytují panonské dubohabřiny, na nelesních stanovištích pak mezofilní ovsíkové louky a místy fragmenty acidofilních suchých trávníků. Z mokřadní vegetace jsou hojně zastoupeny mokřadní olšiny, vegetace rákosin eutrofních stojatých vod, vegetace vysokých ostřic a vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Po vyschnutí periodických tůní se na jejich dně objevuje eutrofní vegetace bahnitých substrátů. Populace hořavky (Rhodeus sericeus) je zde vázána na výskyt škeble a velevruba.

4.2 Quality and importance

Nejcennějším územím v nivě Dyje je Křivé jezero. Jeho význam spočívá v přítomnosti dobře zachovalých fragmentů tvrdého luhu a kontinentálních zaplavovaných luk, které byly v minulosti v nivě řeky Dyje mnohem hojnější. Pozoruhodný je také výskyt zvláště chráněných a vzácných druhů cévnatých rostlin, mj. lakušník Baudotův (Batrachium baudotii), růžkatec bradavčitý (Ceratophyllum submersum), kokotice chmelová (Cuscuta lupuliformis), pryšec bahenní (Euphorbia palustris), kosatec sibiřský (Iris sibirica), hrachor bahenní (Lathyrus palustris), bledule letní (Leucojum aestivum) (nejsilnější populace v ČR), šišák hrálovitý (Scutellaria hastifolia), starček poříční (Senecio sarracenicus) a violka slatinná (Viola stagnina). Na lokalitě žijí korýši listonoh jarní (Lepidurus apus), žábronožka sněžní (Siphonophanes grubii) a Ostracoda sp., střevlík mřížkovaný (Carabus clathratus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo) a mravenec Liometopum microcephalum. V tůních se rozmnožuje rosnička zelená (Hyla arborea), skokan ostronosý (Rana arvalis), s. krátkonohý (R. lessonae), s. skřehotavý (R. ridibunda) a čolek velký (Triturus cristatus). Z ptáků zde hnízdí orel mořský (Haliaeetus albicilla), luňák červený (Milvus milvus) a l. hnědý (M. migrans), hojná je cvrčilka říční (Locustella fluviatilis). V posledních letech se v okolí Křivého jezera usídlil bobr evropský (Castor fiber). Byť je kvalita některých biotopů v navazující části nivy vesměs nižší nežli na Křivém jezeře, jde o území svým rozsahem i významem mimořádné. Do jeho části zasahuje také SPA Lednické rybníky (volavčí kolonie na Zámeckém rybníce). Lokalita má regionální význam. V území vyhlášeno několik MZCHÚ: NPR Lednické rybníky, NPR Křivé jezero, NPP Pastvisko u Lednice, PP Jezírko Kutnar, PP Květné jezero.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MI01i
MJ02.05i
MK01.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ015.31
CZ031.92
CZ040.07
CZ052.28
CZ094.80
CZ1240.13
IN0088.25
IN0398.33

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Lednické rybníky*1.41
CZ01Křivé jezero+3.90
CZ03Pastvisko u Lednice+1.92
CZ04Jezírko Kutnar*0.02
CZ04Květné jezero+0.05
CZ05Pastvisko u Lednice+0.62
CZ05Květné jezero+0.16
CZ05Jezírko Kutnar*0.03
CZ05Křivé jezero*0.75
CZ05Lednické rybníky*0.72
CZ09Pálava*4.80
CZ12Niva Dyje*40.13

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarMokřady dolního Podyjí*85.85
Lednické rybníky+2.40
biosphereDolní Morava*98.33

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Niva Dyje CZ0624099
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY