Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624100

1.3 Site name

Milovický les

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.694167
Latitude:48.823889

2.2 Area [ha]

2443.2085

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      17.7045  0.00 
6240  info      5.6199  0.00 
91G0  info      945.658  0.00 
91H0  info      50.862  0.00 
91I0  info      752.152  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
I1074Eriogaster catax    30  50  trees   
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
M1323Myotis bechsteinii          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N081.00
N091.00
N100.00
N120.00
N144.00
N158.00
N1669.00
N205.00
N214.00
N238.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý lesní komplex v jižní části Dolnomoravského úvalu, západně od Mikulova, mezi obcemi Klentnice, Mikulov, Milovice a Bulhary. Ekotop: Geologie: Podklad Milovického lesa tvoří třetihorní slídnaté vápnité pískovce a flyše. Většina třetihorních sedimentů je překryta spraší. Geomorfologie: Území spadá do Milovické pahorkatiny. Jedná se o členitou pahorkatinu s kernými rysy a zbytky zarovnaných povrchů. Reliéf: Reliéf Milovického lesa tvoří členitá pahorkatina s plochými hřbety a hluboce zaříznutými údolími a úpady. Pedologie: Jsou zde vyvinuty zejména hnědozemě na spraších a svahovinách z flyšových hornin. Krajinná charakteristika: Celé území je dominantním prvkem v krajině. Biota: Rozsáhlý lesní komplex teplomilných doubrav a dubohabřin který navazuje na komplex lužních lesů, vodních a mokřadních společenstev v nivě Dyje. Převládajícím vegetačním typem v Milovickém lese jsou panonské teplomilné doubravy na spraši, které v údolích a v dolní částech svahů severní expozice nahrazují panonské dubohabřiny, na příkrých jižně exponovaných svazích pak perialpidské bazifilní teplomilné doubravy. Na západně orientovaných svazích jižně od Milovic jsou vyvinuty převážné subpanonské úzkolisté suché trávníky, méně často širokolisté suché trávníky, které místy přecházejí v teplomilné bylinné lemy. Maloplošně jsou vyvinuty vysoké mezofilní a xerofilní křoviny, velmi vzácně i mezofilní ovsíkové louky. V území se vyskytuje řada naturových druhů živočichů - netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), roháč obecný (Lucanus cervus) a bourovec trnkový (Eriogaster catax).

4.2 Quality and importance

V Milovickém lese se nacházejí pravděpodobně nejrozsáhlejší porosty panonských teplomilných doubrav na spraši v České republice, které doplňují panonské dubohabřiny, perialpidské bazifilní teplomilné doubravy širokolisté suché trávníky a subpanonské úzkolisté suché trávníky. Rostou zde četné vzácné a chráněné druhy, mj. záraza ožanková (Orobanche teucrii) (jediné naleziště v ČR), zvonek hadincovitý (Campanula cervicaria), kosatec trávovitý (Iris graminea), kosatec nízký (I. pumila), kosatec různobarvý (I. variegata), hnědenec zvrhlý (Limodorum abortivum), vstavač nachový (Orchis purpurea), v. vojenský (O. militaris), mochna chlumní (Potentilla collina), sesel pestrý (Seseli pallasii), kavyl Ivanův (Stipa pennata) a k. sličný (S. pulcherrima). Lokalita má republikový až evropský význam. V území se vyskytuje řada naturových druhů živočichů - netopýr černý (Barbastella barbastellus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii), přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), hnědásek osikový (Euphydryas maturna), roháč obecný (Lucanus cervus) a bourovec trnkový (Eriogaster catax). V území bylo vyhlášeno MZCHÚ - PR Milovická stráň.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
HF03.01i
HF03.02i
HI01i
LK02i
MK02.03i
HK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ024.02
CZ042.01
CZ051.14
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Milovická stráň*3.59
CZ02Liščí vrch*0.43
CZ04Na cvičišti*1.70
CZ04Kienberg+0.31
CZ05Na cvičišti*0.09
CZ05Milovická stráň*0.70
CZ05Kienberg+0.22
CZ05Liščí vrch*0.08
CZ05Křivé jezero*0.05
CZ09Pálava-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereDolní Morava-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Milovický les CZ0624100
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY