Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624102

1.3 Site name

Slanisko u Nesytu

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.700000
Latitude:48.775556

2.2 Area [ha]

9.7703

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info      7.5435  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1014Vertigo angustior    50  100   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0363.00
N0714.00
N154.00
N201.00
N2118.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Slanisko se nachází v J části Dolnomoravského úvalu, ve Valtické pahorkatině, v JV části obce Sedlec, na Z břehu rybníka Nesyt. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří deluviální, deluviofluviální a fluviální písčitohlinité sedimenty, které jsou obohaceny o rozpustné minerální soli (sírany a chloridy) vyluhované z neogenních, málo propustných jílů, které rovněž tvoří nepropustný podklad zmíněných holocenních sedimentů. Dalším zdrojem solí byly v minulosti sirné prameny v obci. Z jara vystupuje v níže položených částech slaniska hladina podzemní vody až nad půdní povrch. Geomorfologie: Lokalita spadá do celku Dolnomoravský úval, podcelku Valtická pahorkatina, okrsku Nesytská sníženina. Jedná se o protáhlou sníženinu v neogenních usazeninách vyplněnou lednickými rybníky. Reliéf: Reliéf je rovinný s nadmořskou výškou do 190 m n. m. Pedologie: Půdní pokryv tvoří gleje a stagnogleje. Krajinná charakteristika: Komplex subhalofilních společenstev v sousedství rybníku Nesyt. Biota: Vegetační kryt tvoří slanomilná společenstva sv. Scorzonero-Juncion gerardii. Fragmentárně je vyvinuta vegetace jednoletých slanomilných trav (sv. Cypero-Spergularion salinae). Největší část slaniska kryjí trávníky svazu Inulo britannicae-Festucetum pseudoovinae, místy se zastoupením význačných halofytů (Danihelka 1995).

4.2 Quality and importance

Slanisko představuje jednu z posledních lokalit slanomilné vegetace v ČR (jednotka T7), zároveň je velmi významnou lokalitou výskytu vrkoče útlého (Vertigo angustior). Roste zde bezmála 220 druhů cévnatých rostlin, mj. hvězdnice slanistá panonská (Aster tripolium subsp. pannonicum), prorostlík nejtenčí (Bupleurum tenuissimum), ostřice žitná (Carex secalina), sítina Gerardova (Juncus gerardii), jitrocel přímořský (Plantago maritima), solenka Valerandova (Samolus valerandi), hadí mord maloúborný (Scorzonera parviflora), kuřinka obroubená (Spergularia maritima), pampeliška besarabská (Taraxacum bessarabicum), ožanka čpavá (Teucrium scordium) a bařička přímořská (Triglochin maritima) (jediné naleziště v ČR). Prokázán je výskyt šesti kriticky ohrožených druhů motýlů, makadlovek Ilseopsis samadensis a I. salinella, obalečíků Phalonidia affinitana a P. vectisana, chobotníčka slaništního (Bucculatrix maritima) a pouzdrovníčka Coleophora halophilella. Jako na jedné z mála lokalit v České republice se zde také vyskytují další druhy halofilních živočichů, např. ploštička slanomilná (Henestaris halophilus), saranče Ailopus thalassinus, jakož i střevlíci Acupalpus elegans, Dyschirius chalceus a D. salinus. Na jediném místě v českých zemích se zde vyskytuje slíďák Pardosa maisa. Oproti minulosti je vegetace slaniska velmi ochuzena, přesto má lokalita vzhledem k výskytu několika vzácných slanomilných druhů rostlin a živočichů celostátní význam. Lokalita je chráněna jako NPR Slanisko u Nesytu.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LJ02.05o
LK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
HA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ01111.20
CZ0552.96
CZ0944.54
IN0048.33
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Lednické rybníky*38.47
CZ01Slanisko u Nesytu*72.73
CZ05Slanisko u Nesytu*19.78
CZ05Lednické rybníky*33.18
CZ09Pálava*44.54

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarLednické rybníky*48.33
biosphereDolní Morava-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Slanisko u Nesytu CZ0624102
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY