Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624103

1.3 Site name

Mušovský luh

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2016-05
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.583611
Latitude:48.916111

2.2 Area [ha]

557.4511

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      1.5574  0.00 
91E0  info      11.9376  0.00 
91F0  info      365.26  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1086Cucujus cinnaberinus          DD 
I1083Lucanus cervus          DD 
M1355Lutra lutra          DD 
F5329Romanogobio vladykovi    50  1000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.00
N072.00
N082.00
N122.00
N142.00
N151.00
N1664.00
N2013.00
N211.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Komplex lužního lesa podél dolního toku řeky Jihlavy mezi obcí Přibice a střední nádrží vodního díla Nové Mlýny. Ekotop: Geologie: Půdotvorným substrátem jsou štěrkovité a štěrkovitohlinité říční náplavy. Geomorfologie: Lokalita patří do Dyjsko-svratecké nivy. Jedná se o akumulační rovinu tvořenou kvartérními usazeninami. Reliéf: Terén je rovinatý, průměrná nadmořská výška činí cca 170 m n. m. V úseku Přibice - Ivaň se zachoval přirozený stav koryta Jihlavy. Pedologie: V půdním pokryvu jsou zastoupeny fluvizemě (modální, glejová), doprovázené gleji a stagnogleji. Krajinná charakteristika: Komplex lužního lesa se sítí kanálů a slepých ramen. Biota: Dominantním společenstvem jsou tvrdé luhy nížinných řek (L2.3), maloplošně se vyskytují měkké luhy (L2.4) a fragmentárně v tůních slepých ramenech a kanálech i mokřadní vegetace rákosin a vodní vegetace i s některými cennějšími druhy, jako žebratka bahenní (Hottonia palustris). Předmětem ochrany je stanoviště 3150 - Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition. Z chráněných druhů rostlin se zde vyskytuje bledule letní (Leucojum aestivum), ladoňka vídeňská (Scilla vindobonenesis), leknín bílý (Nymphaea alba). V jižní části přiléhající ke střední nádrži VD Nové Mlýny se nalézá v lokalitě Betlém zbytek porostů suchého trávníku na hrúdu (jedná se o místa v lužních lesích, které nejsou zaplavovány ani při větších záplavách) a mokřad s výskytem řady druhů obojživelníků. Z ohrožených druhů rostlin rostoucích na této lokalitě stojí za zmínku především pochybek prodloužený (Androsace elongata) či jetel žíhaný (Trifolium striatum). Na východ od této lokality se nachází PP Dolní Mušovský luh, jedná se o zachovalý porost lužního lesa s charakteristickou faunou a flórou, spolu s mrtvým ramenem řeky Jihlavy. Výskyt řady naturových druhů, k nimž patří kuňka ohnivá (Bombina bombina), čolek velký (Triturus cristatus), roháč obecný (Lucanus cervus), tesařík obrovský (Cerambyx cerdo), lesák rumělkový (Cucujus cinnaberinus), vydra říční (Lutra lutra), bobr evropský (Castor fiber) a hořavka duhová (Rhodeus amarus). Z EVL rovněž pochází nálezy hrouzka běloploutvého (Gobio albipinnatus). Na druhé straně, v rámci EVL byl také opakovaně zaznamenáván invazní druh ryby: střevlička východní (Pseudorasbora parva). Z dalších chráněných a ohrožených druhů bezobratlých stojí za zmínku např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa), vodan Hydraena paganettii, z obojživelníků to pak jsou především skokan ostronosý (Rana arvalis), skokan skřehotavý (Rana ridibunda), skokan krátkonohý (Rana lessonae), kuňka obecná (Bombina bombina) a rosnička zelená (Hyla arborea). Na území je hnízdiště orla mořského (Haliaeetus albicilla), čápa černého (Ciconia nigra), holuba doupňáka (Columba oenas), ledňáčka říčního (Alcedo atthis) či jestřába lesního (Accipiter gentilis).

4.2 Quality and importance

Kvalitnější porosty tvrdého luhu se nachází především v jižní části území - Mušovském luhu, kde se vyskytují i významnější druhy rostlin, jako bledule letní. Severní část - Ivaňský a Bedřichův les je silně poznamenána lesním hospodařením a chovem zvěře. Místy se vyskytují také měkké luhy , které jsou však ze všech společenstev nejvíce postižené poklesem hladiny podzemní vody. Významný je i výskyt společenstev vodních makrofyt přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod. Území má také zoologický význam. Vyskytují se zde minimálně dva druhy významné z hlediska Natury 2000 - roháč velký a vydra říční. Lokalita představuje jeden z posledních dochovalých zbytků lužního lesa po vybudování střední novomlýnské nádrže.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MI01i
MK01.03i
MK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

CHALUPA, J. (2008). <i>Plán péče o přírodní památku Dolní Mušovský luh na období 1. 1. 2010 – 31. 12. 2019</i>. 20 s., V příloh. Plán péče o MZCHÚ. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno; Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR, Praha., PAROLEK, J. (2012). <i>Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský luh: Průvodní zpráva</i>. 19 s., III přílohy. Zpráva. Archivuje SCHKO Pálava a KS Brno., SCHNEIDER, J. (2001). <i>Závěrečná textová zpráva k mapování biotopů soustavy Natura 2000 a Smaragd: Kód díla - B0002 (Pohořelické rybníky a Mušovský luh)</i>. 5 s. Zpráva. Archivuje Sbírka listin ÚSOP AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ049.32
CZ053.15
IN0015.98

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Dolní mušovský luh*7.41
CZ04Betlém*1.91
CZ05Věstonická nádrž*0.03
CZ05Betlém*1.08
CZ05Dolní mušovský luh*2.04

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarMokřady dolního Podyjí*15.98

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Mušovský luh CZ0624103
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY