Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624114

1.3 Site name

Přední kout

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2015-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.776944
Latitude:48.970000

2.2 Area [ha]

692.8327

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      3.9868  0.00 
6210  info  X     10.4661  0.00 
6240  info      1.7886  0.00 
91G0  info      462.212  0.00 
91I0  info      85.3893  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N081.00
N093.00
N100.00
N121.00
N141.00
N150.00
N1677.00
N2014.00
N210.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Rozsáhlý lesní celek nacházející se v Boleradické vrchovině mezi obcemi Kurdějov, Boleratice, Diváky a Horní Bojanovice. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou vápnité ždánické pískovce, spraše a hustopečské slíny. Geomorfologie: Území náleží do Divácké vrchoviny. Jedná se o plochou vrchovinu s členitým reliéfem, široce zaoblenými rozvodnými hřbety a hlubokými údolími. Reliéf: Reliéf je členitý s četnými hřbety a údolími se svahy nejrůznější expozice. Nejvyšší nadmořské výšky dosahuje Přední vrch (410 m n. m.). Pedologie: Půdní pokryv tvoří luvizemě, hnědozemě a okrajově černozemě. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý komplex dubohabřin a teplomilných doubrav v odlesněné krajině. Biota: Dominantu porostů tvoří dubohabřiny. V údolích a na strmých svazích převládají karpatské dubohabřiny, v horní části svahů pak panonské dubohabřiny. Na vrcholových plošinách a hřbetech se vyvíjejí teplomilné doubravy, v údolích podél vodních toků fragmenty údolních olšin. V menší míře jsou zastoupena i nelesní společenstva, především širokolisté suché trávníky, subpanonské stepní trávníky a společenstva bylinných lemů. Jedná se o významný komplex lesů v zemědělské krajině. Vyskytují se např. oměj vlčí mor (Aconitum lycoctonum), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), lilie zlatohlavá (Lilium martagon), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Z významných druhů se zde vyskytuje přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria).

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná přítomností porostů s přirozenou věkovou strukturou (doupné stromy) a druhovou skladbou s výskytem řady chráněných druhů rostlin. Mezi ochranářsky nejvýznamnější patří porosty karpatských a panonských dubohabřin (L3.3A a L3.4) a panonských teplomilných doubrav na spraši (L6.2). Z nelesních společenstev pak širokolisté suché trávníky (T3.4C, T3.4D) a subpanonské stepní trávníky (T3.3A). Z naturových živočichů se zde vyskytuje významná populace přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria). Součástí území je i PR Roviny.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MI01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ023.78
CZ038.17
CZ041.82
CZ054.40

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Roviny+3.78
CZ03Kukle*8.17
CZ04Lipiny*1.82
CZ05Lipiny*0.09
CZ05Roviny+1.70
CZ05Kukle*2.61

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Přední kout CZ0624114
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY