Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624118

1.3 Site name

Skalky u Havraníků

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.011389
Latitude:48.802500

2.2 Area [ha]

17.3283

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      10.3401  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    3204  3204  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0829.00
N0965.00
N142.00
N153.00
N210.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lokalita leží ve Znojemské pahorkatině, cca 6 km JZ od Znojma, mezi obcemi Šatov a Havraníky, na kopci Skalky. Ekotop: Geologie: Podklad tvoři biotitická žula a biotický granodiorit. Geomorfologie: Území leží na rozhraní Šatovské pahorkatiny - prořezané hlubokými zaklesnutými meandry řeky Dyje, a Jaroslavické pahorkatiny - ploché nížinné pahorkatiny tvořené neogenními a kvartérními usazeninami. Reliéf: Reliéf je členitý se svahy různého sklonu a orientace, terénními zlomy a několika lůmky. Nejvyšší vrch Skalky má nadmořskou výšku 312 m n. m. Pedologie: Půdy jsou kambizemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o soustavu pahorků se stepní vegetací na mělkých půdách na kyselém podloží. Biota: Jedná se o mozaiku úzkolistých trávníků (T3.3D) a acidofilních suchých trávníků (T3.5B) také s četnými přechody mezi oběma jednotkami, místy také s fragmenty suchého vřesoviště (T8.1B). Roztroušeně se vyskytují vysoké mezofilní a xerofilní křoviny (K3) a nízké křoviny (K4C). Území představuje ostrůvek zachovalé vegetace suchých trávníků v intenzívně obhospodařované krajině. Významná lokalita koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) s velmi početnou populací, z dalších významných druhů se vyskytují např. křivatec český (Gagea bohemica), kosatec nízký (Iris pumila), smil písečný (Helichrysum arenarium), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), hvězdnice zlatovlásek (Aster linosyris), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), aj. Na tato stanoviště jsou vázány i významné druhy živočichů, zejména hmyzu jako pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena), ale i obratlovců, např. ještěrka zelená (Lacerta viridis).

4.2 Quality and importance

Významná lokalita koniklece velkokvětého. Z ochranářsky cenných biotopů jsou zastoupeny reprezentativní porosty acidofilních suchých trávníků a úzkolistých suchých trávníků. Stanoviště řady významných rostlinných druhů.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LE03.01i
LF04.01i
LI01i
LK02.01i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.02i
MA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

ŘIHÁČEK, V. (2009). <i>Plán péče o Přírodní památku Skalky u Havraníků na období 2011 – 2020: (návrh na vyhlášení)</i>. 29 s., 5 příloh. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Jihomoravského kraje, Brno.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0494.74
CZ055.26
CZ080.36

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Skalky u Havraníků+94.74
CZ05Skalky u Havraníků+5.26
CZ08Podyjí*0.36

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Skalky u Havraníků CZ0624118
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY