Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624128

1.3 Site name

Krumlovsko-rokytenské slepence

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2014-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.331389
Latitude:49.058333

2.2 Area [ha]

96.1426

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
40A0  info      0.639  0.00 
6110  info      1.1732  0.00 
6190  info      9.36  0.00 
6240  info      7.5524  0.00 
8220  info      1.6795  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I1088Cerambyx cerdo          DD 
P4076Dianthus moravicus    800  800  tufts   
P2093Pulsatilla grandis    900  900  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N087.00
N0926.00
N100.00
N120.00
N140.00
N150.00
N1653.00
N2012.00
N210.00
N222.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v Boskovické brázdě, u Moravského Krumlova. Je tvořeno třemi oddělenými celky, z nichž první se nachází na pravobřežním svahu údolí říčky Rokytné nad centrem Moravského Krumlova, druhé pak na obou svazích údolí Rokytné mezi obcemi Rokytná a Budkovice a třetí v levobřeží pod osadou Budkovice . Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen slepenci permského stáří (tzv. rokytenské slepence). Místy jsou permské sedimenty překryty sedimenty kvartéru, časté jsou mladé (holocénní) říční sedimenty Rokytné. Na vnějších stranách meandrů jsou vyvinuty říční terasy, na bázích svahů jsou rozsáhlé akumulace svahovin. Pro tmel rokytenských slepenců je charakteristická jeho mírná bazicita, čímž se liší od jiných slepenců v okolí Brna. Tato vlastnost podmiňuje zvýšený výskyt bazifilních druhů rostlin. Geomorfologie: Území spadá do Rokytenské pahorkatiny na jihovýchodním okraji Boskovické brázdy. Jedná se o pahorkatinu prořezanou hlubokým údolím Rokytné se zaklesnutými meandry. Reliéf: Reliéf je velice členitý. Řeka Rokytná vytváří v těchto místech několik meandrů. Největší z jejích meandrů jsou v Moravském Krumlově a kolem obce Rokytná, kde díky členitosti a sklonitosti vytvářejí efekt přirozených skalních amfiteátrů. V území je možné nalézt svahy nejrůznější orientace a sklonu, četné skalní výchozy a kolmé skalní stěny, což v kombinaci s různým chemismem půdy vytváří podmínky pro vznik řady odlišných rostlinných společenstev na poměrně malém prostoru. Pedologie: V půdním pokryvu převažují kambizemě, ojediněle je vymapována rendzina kambická a ranker. V nivě Rokytné se vytvářejí fluvizemě. Krajinná charakteristika: Jedná se o komplex lesní vegetace v mozaice s nelesní vegetací skal, lesostepí, lesních lemů a křovin s výskytem řady ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů. Biota: Vegetace představuje mimořádně pestrou mozaiku typů. Pro území jsou charakteristické teplomilné doubravy as. Corno-Quercetum, v odvápněných partiích as. Sorbo torminalis-Quercetum, lesní lemy as. Geranio-Dictamnetum, nízké křoviny as. Prunetum fruticosae a především skalní step as. Medicagini prostratae-Festucetum pallentis (sv. Alysso-Festucion pallentis). Na horních hranách severně orientovaných svahů jsou vyvinuty reliktní lipiny Seslerio albicantis-Tilietum cordatae, na strmých svazích pěchavové trávníky as. Diantho moravici-Seslerietum albicantis (sv. Diantho lumnitzeri-Seslerion) a skalníkové křoviny as. Junipero communis-Cotoneastretum integerrimae. Na hlinitých podsvahových deluviích jsou dubohabřiny Melampyro nemorosi-Carpinetum. V říční nivě se vyvíjí jasanovo-olšové údolní luhy (Stellario-Alnetum glutinosae). Lokalita mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, z nichž většina je vázána na skalní a stepní biotopy, jako např. řeřišničník skalní (Cardaminopsis petraea), pomněnka úzkolistá (Myosotis stenophylla), pískavice thesalská (Trigonella monspeliaca), oměj jedhoj (Aconitum anthora), dvouřadec pozdní (Cleistogenes serotina), devaterka poléhavá (Fumana procumbens), křivatec český (Gagea bohemica), kosatec nízký (Iris pumila), koniklec luční (Pulsatilla pratensis), pryskyřník illyrský (Ranunculus illyricus), lomikámen vždyživý (Saxifraga paniculata), l. trojprstý (S. tridactylites), ladoňka dvoulistá (Scilla bifolia), kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla), k. sličný (S. pulcherrima), k. tenkolistý (S. tirsa), starček celolistý (Tephroseris integrifolia), aj. Velmi pestré je i mechové patro kde se střídají kyselomilné i vápnomilnější a také sucho- a světlomilné i stínomilné druhy mechorostů a lišejníků. Významný je poměrně početný výskyt koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Území je jednou z pěti míst výskytu hvozdíku moravského (Dianthus moravicus) v ČR. V teplomilných lesních porostech dominují duby z okruhu dubu pýřitého (Quercus pubescens agg.), zimního (Q. petraea agg.), vzácně i cer (Q. cerris), případně jeřáb břek (Sorbus torminalis) či hrušeň polnička (Pyrus pyraster). Výrazné je tady keřové patro s dřínem (Cornus mas), mahalebkou (Prunus mahaleb), hlohy (Crataegus sp.), růžemi (Rosa sp.), kalinou tušalají (Viburnum lantana). Do mezer mezi stromy proniká vegetace suchých lesních lemů a stepních trávníků s mnoha cennými druhy bylin. Např. třemdava bílá (Dictamnus albus), kakost krvavý (Geranium sanguineum), kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum), prvosenka jarní (Primula veris) nebo bělozářka větvitá (Anthericum ramosum). Pro podrost hercynských dubohabřin je typický výrazný jarní aspekt s druhy jako sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), jaterník trojlaločný (Hepatica nobilis), dymnivky (Corydalis sp.), plicník lékařský (Pulmonaria officinalis), sasanka hajní (Anemone nemorosa), sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides) nebo zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides). Z živočichů je významná populace tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo). Z dalších evropsky významných druhů bezobratlých jmenujme na doubravy vázaného roháče obecného (Lucanus cervus), ve vlhčích otevřených nivních biotopech najdeme ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). Velmi vzácný je zde krasec uherský (Anthaxia hungarica). Hojná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Významný je výskyt mravenců (Formica spp.) a majek (Meloe spp.) Bylo zde zjištěno přes 200 druhů pavouků. Je zde vysoké zastoupení teplomilných druhů, pro které lokalita představuje severní výspu rozšíření. Za takové velmi vzácné druhy je možno považovat pavučenku Dahlovu (Hypsocephalus dahli), plachetnatku suchopárovou (Meioneta simplicitarsis), pavučenku nenápadnou (Panamomops inconspicuus), plachetnatku Kratochvílovu (Theonina kratochvili), skálovku uherskou (Cryptodrassus hungaricus), skálovku šestitečnou (Phaeocedus braccatus), zápředku teplomilnou (Agroeca lusatica). Poměrně častý je stepník rudý (Eresus cinnaberinus). Z plazů zde žije ještěrka obecná a j. zelená (Lacerta agilis, L. viridis), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka podplamatá (Natrix tesselata), u. hladká (Coronella austriaca) a u. obojková (Natrix natrix). Mezi významné ptáky patří krutihlav obecný (Jynx torquilla), ledňáček říční (Alcedo atthis), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), ťuhýk obecný (Lanius collurio), lejsek šedý (Ficedula albicollis), žluva hajní (Oriolus oriolus), výr velký (Bubo bubo), Na lokalitu zalétává za potravou vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). V řece Rokytné žije velevrub tupý (Unio crassus) a v. malířský (U. pictorum), z ryb potom hrouzek běloploutvý (Gobio albipinnatus).

4.2 Quality and importance

Jde o jedno z nejvýznamnějších území teplomilných společenstev na jižní Moravě s mimořádně vysokou druhovou diverzitou. V území se vyskytuje řada unikátních rostlinných společenstev, která se zachovala v geomorfologicky a mikroklimaticky mimořádně zajímavém a členitém útvaru údolí. Díky množství kombinací abiotických podmínek (orientace, sklon, vlhkost, lokální chemismus půdy) se v tomto území vyvinula řada společenstev různého charakteru, díky kterým celé území získalo na mimořádném druhovém bohatství (ověřeno na 550 druhů vyšších rostlin). Území je jednou z pěti lokalit hvozdíku moravského v ČR.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA07o
LA08o
MD01.01i
LE01i
LE01o
ME02.01o
ME03.01b
HI01o
MI01i
LK01.01o
LK02i
LK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
LB03i
LF03.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

MATUŠKA, J. (ed.) (2010). <i>Plán péče o národní přírodní rezervaci Krumlovsko-Rokytenské slepence na období 2010-2018</i>. 33 s., VYMYSLICKÝ, T. (2009). <i>Zpráva o výsledcích k provedenému botanickému průzkumu na EVL CZ0624128 - Krumlovsko-Rokytenské slepence</i>. 23 s. Inventarizační průzkum.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0187.09
CZ0412.91
CZ051.12

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Krumlovsko-rokytenské slepence*87.09
CZ04Budkovické slepence+12.91
CZ05Krumlovsko-rokytenské slepence*0.00
CZ05Budkovické slepence*1.12

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Jihomoravského kraje
Address:
Email:posta@kr-jihomoravsky.cz
Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Krumlovsko-rokytenské slepence CZ0624128
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY