Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0624234

1.3 Site name

Svatý kopeček u Mikulova

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.650556
Latitude:48.807778

2.2 Area [ha]

46.8923

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Pannonian (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6190  info      2.7086  0.00 
6240  info      6.1435  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P6220Iris humilis    31381  31381  shoots   
I1083Lucanus cervus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N088.00
N0917.00
N152.00
N1627.00
N2038.00
N218.00
N230.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází v J části Pavlovských vrchů, na JV okraji Mikulova. Ekotop: Geologie: Podklad je tvořen jurskými vápenci, které byly obnaženy z málo odolných flyšových a neogenních sedimentů. Na svazích se vyskytují deluviální hlinité sedimenty s velkým obsahem vápencového skeletu. Geomorfologie: Pavlovské vrchy jsou členitá vrchovina, převažuje denudační reliéf s vypreparovanými vápencovými bradly, zbytky zarovnaných povrchů a četnými krasovými a periglaciálními tvary. Reliéf: Reliéf je členitý, Svatý kopeček je tvořen stupňovitým hřbetem, který probíhá ve směru SV-JZ. Jihozápadní výběžek se nazývá Olivetská hora. Na vrcholu je uchován zbytek zarovnaného povrchu, na svazích se vyskytují drobné izolované skály a krasové tvary. Pedologie: Půdní pokryv je tvořen zejména rendzinou (modální, kambická), pelozemí a okrajově černozemí, případně černicí. Krajinná charakteristika: Jedná se o výrazný krajinný útvar. Na vrcholu se nachází barokní poutní kostel, k němuž vede jihozápadním svahem křížová cesta. Biota: Výrazný vápencový vrch s mozaikou suchých trávníků, křovin a kulturních lesů s teplomilnými společenstvy rostlin a živočichů. Vegetační kryt tvoří mozaika pěchavových trávníků asociace Alsiono setaceae-Seslerietum calcariae se zastoupením dealpinských druhů, skalní vegetace s kostřavou sivou (as. Poo badensis-Festucetum pallentis), subpanonských suchých úzkolistých trávníků, vysokých mezofilních a xerofilních křoviny as. Violo hirtae-Cornetum maris a malý zbytek původní perialpidské bazifilní teplomilné doubravy. Značná část plochy je kryta kulturním lesem, který má charakter silně degradované panonské dubohabřiny. Lokalita přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), roháče obecného (Lucanus cervus) a kosatce skalního písečného (Iris humilis subsp. arenaria).

4.2 Quality and importance

Lokalita má celostátní význam díky svému velkému druhovému bohatství; flóra stejnojmenné rezervace čítá asi 405 druhů cévnatých rostlin. Z "naturových" druhů zde roste kosatec skalní písečný (Iris humilis subsp. arenaria) a koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), z živočichů přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a roháč obecný (Lucanus cervus). Svatý kopeček představuje jedno z nejbohatších nalezišť záraz v České republice, jichž zde roste 7 druhů, mj. záraza písečná (Orobanche arenaria) a záraza šupinatá (Orobanche artemisiae-campestris). Z dalších chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin jsou přítomny kozinec rakouský (Astragalus austriacus), devaterka poléhavá (Fumana procumbens), oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), kosatec nízký (Iris pumila), k. skalní písečný (I. humilis subsp. arenaria), sinokvět měkký (Jurinea mollis), lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), kavyl skalní (Stipa eriocaulis) (jediná lokalita v ČR), kavyl Ivanův (S. pennata), kavyl sličný (S. pulcherrima), ožanka horská (Teucrium montanum), žluťucha smrdutá (Thalictrum foetidum) a violka obojetná (Viola ambigua). Ze vzácných a chráněných živočichů na Svatém kopečku žijí výr velký (Bubo bubo), užovka hladká (Coronella austriaca), kavka obecná (Corvus monedula), ještěrka zelená (Lacerta viridis), ploskoroh pestrý (Libelloides macaronius), roháč obecný (Lucanus cervus), kudlanka nábožná (Mantis religiosa), jasoň dymnivkový (Parnassius mnemosyne), skákavka rudopásá (Philaeus chrysops) a strašník dalmatský (Scutigera coleoptrata). Lokalita je silně antropicky ovlivněna: v minulosti pastvou, nyní velkou návštěvností. V minulosti byla severovýchodní část vrchu zničena vápencovým lomem. Z biotopů jsou významné subpanonské stepní trávníky, pěchavové trávníky a skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
LE03i
MG05.01i
MI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)


No information provided

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0276.49
CZ040.13
CZ0510.54
CZ09100.00
IN03100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Svatý kopeček*76.49
CZ04Lom Janičův vrch*0.13
CZ05Lom Janičův vrch*1.32
CZ05Svatý kopeček*9.22
CZ09Pálava-100.00

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
biosphereDolní Morava-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Jižní Morava
Address:
Email:jizni.morava@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Svatý kopeček u Mikulova CZ0624234
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY