Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0710007

1.3 Site name

Lesy u Bezuchova

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.593889
Latitude:49.475833

2.2 Area [ha]

250.9542

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      7.4078  0.00 
9170  info      208.297  0.00 
91E0  info      13.5325  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.00
N103.00
N140.00
N150.00
N1683.00
N204.00
N211.00
N220.00
N239.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tři menší lesní celky mezi obcemi Pavlovice u Přerova, Kladníky a Bezuchov, cca 8 km východně od Přerova. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří různá souvrství karpatského flyše, především vrstevnaté písčito-vápnité jíly miocénního stáří a křemito-vápnité jílovce podslezsko-ždánické jednotky. Ze severu do území zasahuje kra Maleníku, která je tvořena flyšovými vrstvami s převahou drob spodnokarbonského stáří. Geomorfologie: Území leží na rozhraní geomorfologických oblastí Maleník a Kelčská pahorkatina. Reliéf: Členitá pahorkatina s průměrnou nadmořskou výškou kolem 270 m. Pedologie: Ve východní části tvoří půdní podklad pseudogleje a kambizemě stagnické, v západní části luvizemě modální. Krajinná charakteristika: Jedná se o zbytky zalesněných svahů, ovsíkových luk a extenzivních sadů v údolí říčky Šišemky a jejích přítoků. Biota: V území převládají lesní porosty řazené k subasociaci Carici pilosae-Carpinetum primuletosum elatioris. Jde o přechodné typy mezi karpatskými a polonskými dubohabřinami, typické vyšším podílem lípy srdčité (Tilia cordata) ve stromovém patře a s výskytem vlhkomilnějších druhů bylin jako prvosenky vyšší (Primula elatior), pryšce sladkého (Euphorbia dulcis), vraního oka čtyřlistého (Paris quadrifolia), netýkavky nedůtklivé (Impatiens noli-tangere) v podrostu. V lesním porostu mezi obcemi Šišma a Kladníky se vedle dubohabřin můžeme setkat také s fragmenty suťových lesů, acidofilních a květnatých bučin. Ve většině případů se jedná o netypické antropogenně podmíněné porosty, vzniklé buď na místech bývalých lomů (suťové lesy) či jako pravděpodobně nepůvodní výsadby buku. Vyskytují se zde i suché acidofilní doubravy, nacházejí se na prudkých výslunných často skeletnatých svazích. Tyto porosty jeví plynulé přechody k dubohabřinám. V nivě Šišemky se zachovaly poměrně kvalitní jasanovo-olšové luhy. Nad obcí Šišma se nacházejí extenzivní sady, často s velmi kvalitním podrostem mezofilních ovsíkových luk. Ostatní luční porosty jsou již méně kvalitní, buď v důsledku intenzivního využívání, či naopak díky úplné absenci managementu.

4.2 Quality and importance

Jedná se o pestrou mozaikou zejména lesních biotopů s převahou dubohabřin, maloplošně též suťových lesů, acidofilních a květnatých bučin a na skeletnatých svazích suchých acidofilních doubrav. V údolí vodních toků se vyskytují jasanovo-olšové luhy. Z nelesních biotopů se zde vyskytují mezofilní ovsíkové louky a extenzivní sady s podrostem převážně ovsíkových luk.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02.03i
HBi
LB01i
MB02.01.02i
HB02.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Filippov P. (2003). M0163 - Přestavlky - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Zatloukal I. (2001). M0011 - Maleník - Závěrečná práva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0499.70
CZ050.30

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Lesy u Bezuchova+99.70
CZ05Lesy u Bezuchova*0.30

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Lesy u Bezuchova CZ0710007
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY