Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0710148

1.3 Site name

Přestavlcký les

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.496944
Latitude:49.395556

2.2 Area [ha]

210.6191

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      5.485  0.00 
9170  info      153.059  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.00
N140.00
N150.00
N1678.00
N2016.00
N233.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní komplex nad obcí Přestavlky, cca 5 km jihovýchodně od Přerova. Ekotop: Geologie: Podklad tvoří vrstevnaté písčitovápnité jíly miocénního stáří. Geomorfologie: Území leží v jihozápadní části Kelčské pahorkatiny, která je součástí geomorfologické soustavy Podbeskydská pahorkatina. Reliéf: Jde o soustavu dvou hřbetů na severozápadním úpatí Holého kopce (360 m n. m., mimo přírodní komplex), oddělených levostranným přítokem Dobrčického potoka. Pedologie: Hnědozemě modální. Krajinná charakteristika: Zachovalé porosty karpatských a polonských dubohabřin se zbytky mezofilních ovsíkových luk obklopené kulturní krajinou. Biota: Ucelený lesní komplex s mozaikou polonských a karpatských dubohabřin, maloplošně též květnatých bučin a jasanovo-olšových luhů. Kvalitní porosty karpatských dubohabřin se nacházejí především v severozápadní části území, polonské dubohabřiny pak především v jihovýchodní části, hranice mezi těmito dvěma typy dubohabřin je však neostrá, častý je výskyt přechodných typů s výskytem diagnostických druhů obou jednotek. Polonské dubohabřiny jsou charakteristické vyšším podílem lípy srdčité (Tilia cordata), častá je bříza bělokorá (Betula pendula) a dub zimní (Quercus petraea), méně habr obecný (Carpinus betulus) a dub letní (Quercus robur). Častá je také zvýšená dominance jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior). V podrostu chybí karpatské prvky a je často vlhkomilný. Dominuje netýkavka nedůtklivá (Impatiens noli-tangere), ostřice lesní (Carex sylvatica), o. oddálená (Carex remota), o. třeslicovitá (Carex brizoides) aj. V údolí vodních toků a v terénních sníženinách se vyskytují fragmenty jasanovo-olšových luhů s různým stupněm reprezentativnosti, od méně kvalitních degradovaných porostů až po reprezentativní porosty o šířce i více než 30 m (např. u Dobrčického potoka). Na několika plochách se vyskytují mladé porosty květnatých bučin. Jejich stanovištní původnost je však v některých případech sporná, mohly být vysazeny na místě karpatských dubohabřin. Z nelesních biotopů se zde vyskytují pouze mezofilní ovsíkové louky na východním okraji lesa. Jde převážně o polokulturní louky, místně druhově bohaté, z části ruderalizované se sníženou druhovou pestrostí. Fauna a flóra EVL nebyla v minulosti speciálně zkoumána, chybí zde inventarizační průzkumy a údaje o území jsou velice kusé. Z méně častých druhů rostlin zde byl potvrzen výskyt lilie zlatohlavé (Lilium martagon), z významnějších druhů živočichů se zde vyskytuje např. skokan hnědý (Rana temporaria), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata), žluva hajní (Oriolus oriolus), krahujec obecný (Accipiter nisus) či veverka obecná (Sciurus vulgaris).

4.2 Quality and importance

Kvalitní porosty karpatských dubohabřin subasociace Carici pilosae-Carpinetum primuletosum elatioris se nacházejí především v severozápadní části území. V jihovýchodní části komplexu se vyskytují spíše polonské dubohabřiny. V údolí vodních toků a v terénních sníženinách se vyskytují fragmenty jasanovo-olšových luhů s různým stupněm reprezentativnosti, od méně kvalitních degradovaných porostů až po velice reprezentativní porosty o šířce i více než 30 m (např. u Dobrčického potoka). Na několika lokalitách se vyskytují mladé porosty květnatých bučin asociace Carici pilosae-Fagetum. Jejich stanovištní původnost je však v některých případech sporná, mohly být vysazeny na místě karpatských dubohabřin. Z nelesních biotopů se zde vyskytují pouze mezofilní ovsíkové louky na východním okraji lesa, místně druhově bohaté, z části ruderalizované se sníženou druhovou pestrostí.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
HBi
MB02.01.02i
HB02.02i
LD01.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HB02.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Filippov P. (2003). M0163 - Přestavlky - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0498.95
CZ051.05

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Přestavlcký les+98.95
CZ05Přestavlcký les+1.05

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Přestavlcký les CZ0710148
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY