Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0710161

1.3 Site name

Království

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2016-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.295000
Latitude:49.510278

2.2 Area [ha]

591.9041

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      195.423  0.00 
91F0  info      261.911  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N075.00
N122.00
N151.00
N1678.00
N202.00
N211.00
N2311.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Lesní komplex původních nížinných listnatých lesů asi 8 km jihovýchodně od Olomouce. Ekotop: Geologie: Podloží tvoří kvartérní štěrkopískové náplavy řeky Moravy, které jsou překryty mocnou vrstvou povodňových hlín, jenž daly vzniknout hlubokým hlinitým až hlinitojílovitým půdám. Geomorfologie: Území je součástí celku Hornomoravský úval, podcelku Středomoravská niva. Reliéf: Plochý terén široké nivy řeky Moravy. Nadmořská výška cca 204 m. Pedologie: Fluvizemě glejové. Krajinná charakteristika: Rozsáhlý lesní komplex v intenzivně zemědělsky využívané krajině, tvořený porosty tvrdého luhu a dubohabřin. Biota: Území lze charakterizovat jako mozaiku tvrdých luhů nížinných řek a dubohabřin. Většina luhů nese přechodné znaky k dubohabřinám, což je zřejmě také důsledek dlouhodobého poklesu hladiny podzemní vody. Plošně převládajícím souborem lesních typů je tvrdý „jilmový“ luh – Ulmi fraxineta carpini. Tvrdé luhy s výskytem řady diagnostických druhů, vysokou druhovou diverzitou a s vyvinutou strukturou porostních pater se nachází převážně v severovýchodní a jihozápadní části lesního komplexu. V lužních lesích asociace Querco-Ulmetum dominuje dub letní (Quercus robur), jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), lípa srdčitá (Tilia cordata), jilm vaz (Ulmus laevis), j. habrolistý (Ulmus minor), topol černý (Populus nigra), javor babyka (Acer campestre) a třešeň ptačí (Padus avium). V mnohých porostech je věková i druhová struktura stromového patra narušena, často zde nalezneme monokultury dubu letního (Quercus robur) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), které jsou důsledkem plošné těžby lesních porostů. Mezi typické druhy v podrostu lužních lesů patří například česnek medvědí (Allium ursinum), hluchavka skvrnitá (Lamium maculatum), pšeníčko rozkladité (Milium effusum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), křivatec žlutý (Gagea lutea) ad., pro dubohabřiny je typický například plicník tmavý (Pulmonaria obscura), kopytník evropský (Asarum europaeum), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum), ostřice chlupatá (Carex pilosa) či hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis). Severozápadní část území ležící v ochranném pásmu PR je více fragmentována a jsou zde soustředěny paseky s původním i nitrofilním podrostem. Místy se na lokalitě stále nachází zbytky výsadeb stanovištně nepůvodních jehličnatých druhů - smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylvestris), modřínu opadavého (Larix decidua) - a nepůvodních listnatých dřevin, zejména dubu červeného (Quercus rubra), které jsou postupně v rámci obnovy odstraňovány. V terénních depresích a v místech vysychajících tůní a periodických toků (smuh) se maloplošně vyskytují porosty vysokých ostřic s druhy ostřice pobřežní (Carex riparia), ostřice ostrá (Carex acutiformis), ostřice měchýřkatá (Carex vesicaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus), rukev obojživelná (Rorippa amphibia), kosatec žlutý (Iris pseudacorus), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans) ad. V některých tůních se vyskytuje žebratka bahenní (Hottonia palustris). Ze vzácnějších druhů vyskytujících se v Království je možné uvést např. lilii zlatohlávek (Lilium martagon), sněženku podsněžník (Galanthus nivalis), bleduli jarní (Leucojum vernum), kyčelnici žláznatou (Dentaria glandulosa) či lipnici oddálenou (Poa remota). V rámci vyskytujících se živočišných druhů je významný například výskyt ohrožených druhů korýšů vázaných na periodické tůně - žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii), listonoha jarního (Lepidurus apus) a také hrašníka zobcovitého (Lynceus brachyurus), který zde má jednu ze čtyř lokalit v rámci celé ČR. Na trvalejší mokřady jsou vázáni četní obojživelníci, zejména čolek obecný (Triturus vulgaris), kuňka obecná (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria) či skokan štíhlý (Rana dalmatina). Z ptáků na lokalitě hnízdí například čáp černý (Ciconia nigra), datel černý (Dryocopus martius), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), krkavec velký (Corvus corax), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), lejsek šedý (Muscicapa striata), slavík obecný (Luscinia megarhynchos) nebo žluva hajní (Oriolus oriolus).

4.2 Quality and importance

Lokalita je významná především jako jedinečný komplex nížinných listnatých lesů s bohatým výskytem tvrdých luhů a dubohabřin uprostřed intenzivně zemědělsky využívané krajiny. V periodicky zamokřených terénních depresích se vyskytují porosty vysokých ostřic - svaz Caricion gracilis. Ze vzácnějších druhů zde byla zjištěna např. ostřice vyvýšená (Carex elata). Charakteristickým prvkem území jsou tůně s ohroženým druhem žebratkou bahenní (Hottonia palustris). Zajímavý je z fytogeografického hlediska výskyt několika karpatských prvků – kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa) a hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), které zde dosahují západní hranice svého rozšíření. Přítomnost vývojově vyspělých přirozených lesních společenstev a rozmanitost podmínek prostředí se odráží ve vysoké druhové pestrosti zoocenóz. Na periodické tůně je vázána existence kriticky ohrožených druhů korýšů žábronožky sněžní (Eubranchipus grubii) a listonoha jarního (Lepidurus apus). Na území EVL je doložen výskyt řady obojživelníků a plazů, např. čolek obecný (Triturus vulgaris) a čolek horský (Triturus alpestris), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan zelený (Rana kl. esculenta), ještěrka živorodá (Zootoca vivipara) a ještěrka obecná (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a užovka obojková (Natrix natrix). Území je také důležitou ornitologickou lokalitou, z méně častých druhů zde hnízdí např. čáp černý (Ciconia ciconia) či strakapoud prostřední (Dendrocopos medius).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA07b
MA08o
MBi
HB02.04i
MD01.01i
MD01.04i
LF03.01i
MG01.02i
LI01i
LI03.02i
HJ02.01.02b
HJ02.05b
HK01.03i
HK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Deyl Č. (1991). Les Království u Grygova-botanický průzkum: Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, str., Havlíček J. (2000). Plán péče pro MZCHÚ - Království pro období 2000 - 2009. Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, 16 str., Kostkan V. (0). Pozorování známek výskytu bobra evropského (Castor fiber) na Morávce - ústní sdělení., Mudra S. (2001). M0028 - Království - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Mudra S. (2002). M0071 - Hrubý les - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Svoboda J. (1993). Ornitologická inventarizace navrhované PR Království u Grygova. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, str., Zwach I. (1996). Monitoring obojžívelníků a plazů v CHÚ Království v roce 1996. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 19 str., Zwach I. (1999). Výsledky sledování výskytu obojživelníků a plazů a vyhodnocení vodního režimu v území Království. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0250.87
CZ0549.13

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Království+50.87
CZ05Království*49.13

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Království+50.87
Království*49.13

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@kr-olomoucky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o přírodní rezervaci Království
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003225
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY