Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

CZ0711019

1.3 Site name

Libavá

1.4 First Compilation date

2004-10

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-10
National legal reference of SPA designation533/2004 Coll.
Date site proposed as SCI: No information provided
Date site confirmed as SCI: No information provided
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.547222
Latitude:49.663056

2.2 Area [ha]

32723.8217

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA122Crex crex    80  120  cmales   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N081.00
N090.00
N106.00
N112.00
N120.00
N144.00
N158.00
N1617.00
N170.00
N190.00
N2044.00
N217.00
N220.00
N2311.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Území se nachází na střední Moravě, mezi obcemi Luboměř, Bohuslávky, Hlubočky a Domašov nad Bystřicí. Rozsáhlé území zaujímá plochu stejnojmenného vojenského prostoru, který je 24 km dlouhý a 17 km široký. Ekotop: Oblast tvoří převážně jílovité břidlice, droby a slepence (spodní karbon v kulmské facii). Ve svrchním visé se zde uložily sedimentární komplexy o několikakilometrové mocnosti. Území patří do Nízkého Jeseníku s podcelky Domašovská vrchovina a Oderské vrchy. Nevýrazná pahorkatina, nejvyšší vrchol Fidlův kopec 680,1 m n. m. Při západní hranici tudy probíhá hlavní evropské rozvodí Odra-Dunaj. V zarovnaných oblastech kyselé typické kambizemě, které přecházejí ve vyšších polohách v dystrické kambizemě. Biota: Navrhovaná ptačí oblast se výrazně odlišuje od okolního prostředí a svým charakterem a celkovou rozlohou představuje naprosto svérázný a unikátní region v moravských zemích. V první řadě se jedná o rozsáhlý a až na výjimky zcela neobydlený prostor. Jediným městem je zde Město Libavá, které je sídlem správy vojenského újezdu. Významnější soustředění obydlených komplexů budov přímo v prostoru vojenského újezdu již najdeme jen v obcích jako je Kozlov a Luboměř pod Strážnou. Na řadě míst se lze setkat se stopami po dnes již neexistujících obcích, které byly vylidněny v roce 1947 v době, kdy zde byl zřizován vojenský prostor. Tato místa představují v krajině zajímavé biotopy, v nichž se na rozdíl od ostatního terénu vyskytují zbytky budov a je zde přítomna vegetace, která se mnohdy výrazně liší od okolních porostů. Celý prostor vojenského újezdu je charakterizován střídáním více nebo méně souvislých lesních celků s rozlehlými bezlesými plochami s travinnou a bylinnou vegetací, v nichž se vyskytuje příměs keřů a náletových dřevin. Hydrologický režim je zde zachován v míře jinde v okolí nevídané, mokřady jsou zastoupeny v různých podobách a v hojné míře. Zcela unikátní je přítomnost sítě vodních toků, jejichž údolí nejsou pokryta žádnými stavbami jako je tomu všude jinde v okolní kulturní krajině, a také množství tůní, neustále vznikajících po ostrých střelbách na dopadových plochách. Je zde rovněž několik umělých vodních nádrží včetně údolní nádrže a řady drobných rybníčků. V lesích se kupodivu nezachovaly ve významnější míře stanoviště s porosty starých stromů, což souvisí s intenzivní těžbou prováděnou všude na dostupných místech. V území se vyskytují břidlicové lomy. Významnější skalní uskupení jsou zastoupena v malé míře a jsou vesměs snadno přístupná.

4.2 Quality and importance

Z druhů přílohy I směrnice o ptácích je prioritním druhem chřástal polní (Crex crex), obývající bezlesé plochy ve zřejmě mimořádné početnosti. Vyskytuje se i v lokalitách s porosty stromů v místech zrušených obydlí. V oblasti se dochovala jedna z posledních moravských populací tetřívka obecného (Tetrao tetrix), na známých tokaništích lze ještě dnes zastihnout i několik tokajících samců. Z větších ptačích druhů je typickým obyvatelem zdejší krajiny čáp černý (Ciconia nigra), u kterého se předpokládá hnízdění většího počtu párů. Z hnízdících dravců je zde častější výskyt včelojeda lesního (Pernis apivorus), v hnízdní době zde byly pozorovány i vzácné druhy jako je orel křiklavý (Aquila pomarina) a od roku 1994 se předpokládá hnízdění orla mořského (Haliaeetus albicilla) - druhu, jehož hnízdění se poté podařilo poprvé prokázat na území bývalé severní Moravy až v roce 2002. Mimo běžné druhy sov jsou zde trvale také výr velký (Bubo bubo), kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum) a sýc rousný (Aegolius funereus), u nichž lze předpokládat zajímavé početní stavy. Hnízdí zde ledňáček říční (Alcedo atthis), žluna šedá (Picus canus) i datel černý (Dryocopus martius). Zřejmě ve vyšších počtech jsou zastoupeni pěnice vlašská (Sylvia nisoria) a ťuhýk obecný (Lanius collurio). U lejska malého (Ficedula parva) lze předpokládat hnízdění většího počtu párů. Mezi dalšími významnými druhy je bekasina otavní (Gallinago gallinago), která obývá mokřady na dopadových plochách a má zde vyšší hustotu než jinde v moravskoslezských zemích, což se dá předběžně předpokládat i u ostříže lesního (Falco subbuteo), lindušky luční (Anthus pratensis), bramborníčka hnědého (Saxicola rubetra), hýla rudého (Carpodacus erythrinus) a strnada lučního (Miliaria calandra).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG04.01i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MG04.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

DŽUBERA, P., (1994). Ptáci (Aves) Vojenského výcvikového prostoru Libavá. Dipl. práce, PřF UP Olomouc, 122 pp., DŽUBERA, P., (2000). Rozšíření, odhad početnosti a charakteristika biotopu tetřívka obecného (Tetrao terix) ve Vojenském výcvikovém prostoru Libavá. Pp. 121-129 in MÁLKOVÁ, P., ed.: Sbor. Tetřevovití – Tetraonidae na přelomu tisíciletí, Čes. Budějovice 2000, LF ČZU Praha, Polášek Z., Šafář J. (2002). 19. Libavá. Pp. 19/1-19/4 in Hora J., Marhoul P., Urban T., eds.: Natura 2000 v České republice. Návrh ptačích oblastí. Česká společnost ornitologická, Praha.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ020.04
CZ050.06
CZ120.11

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Smolenská luka+0.04
CZ05Smolenská luka+0.06
CZ05Hrubovodské sutě*0.00
CZ12Údolí Bystřice*0.11
CZ12Oderské vrchy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Address:
Email:posta@msk.cz
Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz
Organisation:Ministerstvo životního prostředí
Address:
Email:info@mzp.cz
Organisation:Újezdní úřad Libavá
Address:
Email:uuvu.libava@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY