Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0712225

1.3 Site name

Za hrnčířkou

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2015-06
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.989722
Latitude:49.487778

2.2 Area [ha]

3.1102

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      1.7318  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P2093Pulsatilla grandis    836  836   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0828.00
N0956.00
N150.00
N208.00
N218.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Přírodní komplex Za Hrnčířkou se nachází mezi obcemi Vícov a Ohrozim, asi 2,5 km severozápadně od obce Plumlov a 7,5 km severozápadně od Prostějova. Na lokalitě je vyhlášená stejnojmenná přírodní památka. Ekotop: Geologie: Geologické podloží tvoří spodnokarbonská myslejovická souvrství tvořená břidlicemi s vložkami pískovců a drob, většinou překrytá sprašovými hlínami. Geomorfologie: Lokalita leží na Drahanské vrchovině, v podcelku Konická vrchovina, okrsku Zdětínská plošina. Reliéf: Západně až jihozápadně orientovaná stráň s drobnými terénními nerovnostmi, v rozmezí nadmořské výšky 330-357 m. Pedologie: Půdním typem je hnědozem. Krajinná charakteristika: Botanicky velmi hodnotná travnatá stráň uprostřed polí se zachovalou teplomilnou květenou a s výskytem řady zvláště chráněných druhů. Biota: Převažujícím typem vegetace jsou teplomilná společenstva acidofilních subxerotermních trávníků (T3.5) svazu Koelerio-Phleion phleoidis s výskytem zvláště chráněných a vzácných druhů rostlin, např. vstavač kukačka (Orchis morio), len žlutý (Linum flavum), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii), divizna brunátná (Verbascum phoeniceum), modřenec chocholatý (Muscari comosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), silenka ušnice (Silene otites), řebříček panonský (Achillea pannonica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), růže galská (Rosa gallica), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata) aj. V území byla nalezena ostřice přítupá (Carex obtusata) - amfiboreální, pro Eurasii kontinentální druh, který zde dosahuje JZ okraje euroasijské části areálu. Jedná se o reliktní středoevropský výskyt. Druhová lokality koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

4.2 Quality and importance

V oblasti s vysokým zorněním velice významný zbytek teplomilné květeny. Vyskytuje se zde řada zvláště chráněných druhů rostlin: koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) a vstavač kukačka (Orchis morio) - zařazené v kategorii silně ohrožený druh; len žlutý (Linum flavum), chrpa chlumní (Cyanus triumfettii) a divizna brunátná (Verbascum phoeniceum) zařazené v kategorii ohrožený druh. Přítomny jsou další vzácné druhy rostlin z Červeného seznamu cévnatých rostlin ČR: modřenec chocholatý (Muscari comosum), černohlávek velkokvětý (Prunella grandiflora), silenka ušnice (Silene otites), řebříček panonský (Achillea pannonica), zvonek klubkatý (Campanula glomerata), růže galská (Rosa gallica), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), ostřice nízká (Carex humilis), jetel alpínský (Trifolium alpestre), zvonek moravský (Campanula moravica), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), mochna písečná (Potentilla arenaria), sesel sivý (Seseli osseum), silenka noční (Silene noctiflora), rozrazil Dilleniův (Veronica dillenii), rozrazil jarní (V. verna), kostřava walliská (Festuca valesiaca), kozlíček zubatý (Valerianella dentata) a čilimník řezeňský (Chamaecytisus ratisbonensis). V roce 2004 zde byla nalezena vzácná ostřice přítupá (Carex obtusata). Z živočichů zde byly zaznamenány zvláště chráněné druhy: ještěrka obecná (Lacerta agilis) zařazená do kategorie silně ohrožený druh, ťuhýk obecný (Lanius collurio) z kategorie ohrožený druh. Od roku 1998 se zde vyskytuje i kudlanka nábožná (Mantis religiosa).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LB01i
MF03.01.01i
LI01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.5 Documentation

Kleinová H. (2005). Plán péče o přírodní památku Za hrnčířkou na období 2005–2008. MS, Archív AOPK ČR Olomouc, 13 str., Mikulicová H. (2003). B0210 – Dědice sever - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Šafář J. et al. (2003). Chráněná území ČR - Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 454 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
CZ0396.46
CZ053.54

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Za Hrnčířkou*96.46
CZ05Za Hrnčířkou*3.54

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Plán péče o národní přírodní památku Za hrnčířkou
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:CZ-AOPK-PS.N2-003266
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY