Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714075

1.3 Site name

Keprník

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2012-07
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.121389
Latitude:50.150000

2.2 Area [ha]

2542.9958

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4060  info      26.4596  0.00 
6150  info      15.2837  0.00 
6430  info      6.4668  0.00 
7110  info      3.5226  0.00 
8220  info      13.4423  0.00 
9110  info      374.342  0.00 
91D0  info      43.8115  0.00 
9410  info      1428.46  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I4014Carabus variolosus          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N071.00
N084.00
N100.00
N111.00
N140.00
N1613.00
N1758.00
N2017.00
N221.00
N235.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Severní část hlavního hřebene Hrubého Jeseníku zahrnující vrcholy Šerák, Keprník, Vozka a Červená hora, jihozápadně od Jeseníku. Ekotop: Geologie: Území je součástí keprnické klenby, která je tvořena přeměněnými kyselými horninami (svor, ortorula). Geomorfologie: Hrubý Jeseník - Keprnická hornatina. Reliéf: Významnou krajinnou dominantou je především z Jesenické kotliny prudce se zvedající Šerák (1351 m n. m.), z údolí Bělé výrazně vystupuje Červená hora se stržemi Sněžné kotliny. Mezi Červenou horou (1333 m n. m.) a Vozkou (1377 m n. m.) vede hluboce (až 500 m) zaříznuté údolí Hučivé Desné. Pedologie: Ve vrcholových partiích převládají podzolové rankery, které jsou na svazích vystřídány podzoly a kryptopodzoly modálními. Na plochých zamokřených místech se vyvinuly organozemě. Krajinná charakteristika: Soubor horských a subalpínských ekosystémů nejvyšších poloh Hrubého Jeseníku v masívu Keprníku. Biota: Ve vegetaci keprnické hornatiny převažují horské třtinové smrčiny, spíše maloplošně a se sníženou reprezentativností přistupují papratkové smrčiny, v okolí vrchovišť se pak maloplošně vyskytují podmáčené a rašelinné smrčiny. Nad hranicí lesa je pestrá mozaika biotopů tvořená vyfoukávanými a zapojenými alpínskými trávníky, vysokostébelnými trávníky, subalpínskou brusnicovou vegetací. Významná jsou otevřená vrchoviště se šlenky.

4.2 Quality and importance

K typickým zástupcům flóry subalpínských trávníků náleží sítina trojklaná (Juncus trifidus), šicha oboupohlavná (Empetrum hermaphroditum), zvonek okrouhlolistý sudetský (Campanula rotundifolia subsp. sudetica), z. vousatý (Campanula barbata) nebo hořec tečkovaný (Gentiana punctata), na exponovaných skalkách Červené hory v několika exemplářích přežívá ostřice skalní (Carex rupestris), na okraji vrchovišť roste bradáček srdčitý (Listera cordata), ve šlencích tvoří porosty ostřice bažinná (Carex limosa). V lesích bývají zjišťovány pobytové znaky rysa ostrovida (Lynx lynx), žije zde několik tetřívků obecných (Tetrao tetrix), kos horský (Turdus torquatus) aj.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB01.02i
MB02.04i
HF03.01.01i
MG02.02i
MG05.01i
LK02.01i
MK04.05i
HL07i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Baláž P. (1982). Inventarizační průzkum ornitofauny SPR Šerák-Keprník. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str., Bureš L., Burešová Z. (1991). Červená hora: geobotanické zhodnocení, návrh rezervace. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str., Bureš L., Burešová Z. (1991). SPR Šerák-Keprník: aktuální poškozování vegetace. Ekoservis, Podlesí. Ms. Archiv SCHKOJ, 24 str., Hošek E. (1980). Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum lesnický - část historická. Lesprojekt, Olomouc. Ms. Archiv SCHKOJ, 47 str., Chlapek J. (2000). PR Sněžná kotlina. Inventarizační průzkum botanický. Správa CHKO Jeseníky, Jeseník. Ms. Archiv SCHKOJ, 7 str. + příl., Jedlička J. (1982). Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník, inventarizační průzkum geologický. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 2 str., Kavalcová V. (1983). Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum botanický (vyšší rostliny) dle metodiky SÚPPOP 1973. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 7 str + příl., Kavalec K., Kovářová S. (1983). Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum lesnický. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 16 str. + příl., Majkus Z. (1983). Státní přírodní rezervace Šerák-Keprník. Inventarizační průzkum zoologický (pavouci) podle metodiky SÚPPOP z roku 1973. KSSPPOP, Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 8 str. + příl., Svobodová R. (2003). Geomorfologie vrcholové oblasti Keprnické hornatiny. Dipl. pr. OU, Ostrava. Archiv SCHKOJ., Vávra J. (2000). Návrh národního seznamu území "Special Areas of Conservation" pro druh Cornumutila quadrivitata (Gebler, 1830) (Coleoptera, Cerambycidae) v České republice. Ostrava. Ms. Nestr. Archiv SCHKOJ., Vondřejc J. (1982). Koleopterofauna SPR Šerák-Keprník v CHKO Jeseníky, závěrečná zpráva. Ostrava. Ms. Archiv SCHKOJ, 16 str., Zmrhalová M. (1999). Bryologický inventarizační průzkum PR Sněžná kotlina. Velké Losiny. Ms. Archiv SCHKOJ, 9 str. + příl.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0125.19
CZ023.80
CZ0513.70
CZ09100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Šerák-Keprník*25.19
CZ02Sněžná kotlina*3.80
CZ05Sněžná kotlina*0.73
CZ05Šerák-Keprník*12.97
CZ09Jeseníky-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Keprník CZ0714075
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY