Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714076

1.3 Site name

Kosíř - Lomy

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2017-04
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.093056
Latitude:49.540833

2.2 Area [ha]

41.8057

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      9.7813  0.00 
6510  info      6.6787  0.00 
8210  info      1.3755  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
P2093Pulsatilla grandis    7518  7518  tufts   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0830.00
N0934.00
N1016.00
N120.00
N143.00
N154.00
N160.00
N206.00
N223.00
N234.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Disjunktivní lokalita se nachází na jihovýchodním a východním okraji masivu Velkého Kosíře, v okolí opuštěných vápencových lomů mezi obcemi Čelechovice na Hané a Slatinky, cca 13 km jihozápadně od Olomouce. Navrhovaný přírodní komplex zahrnuje suché stráně se zbytky sadů v místech zvn. Vinohrady, okolí Státního a Růžičkového lomu a lokalitu Vápenice. Ekotop: Geologie: Podloží okolí lomů tvoří mělkovodní vápence devonského stáří, které vystupují z třetihorních a čtvrtohorních sedimentů. Na severozápadě území převládají kulmské břidlice, droby a slepence. Geologický podklad lokality Vápenice je tvořen devonskými dolomity a lažaneckými vápenci. Místy vystupují spodnobadenské vápnité jíly a písky. Z kvartérních pokryvů jsou zde přeplavené sprašové hlíny. Geomorfologie: Území leží na rozhraní pásma Velkého Kosíře, náležejícího k Bouzovské vrchovině, a Hornomoravského úvalu. Reliéf: Reliéf území je silně pozměněn těžbou vápenců v minulosti, v území se vyskytuje řada velkých opuštěných vápencových lomů a pozůstatky malých těžebních jam, tzv. zmolů. Nadmořská výška území se pohybuje v rozsahu od 250 do 320 m. Pedologie: Na lokalitě převládá hnědozemě modální, v místech výskytu vápenců jsou vyvinuty litozemě karbonátové, v terénních depresích jsou vyvinuty pseudogleje. Krajinná charakteristika: Soustava vápencových lomů s travnatými plochami a křovinami a cennými teplomilnými společenstvy. Nejrozsáhlejší a botanicky nejvýznamnější území na devonských vápencích v oblasti Kosíře. Biota: Vegetaci mimo opuštěné lomy tvoří pestrá mozaika subxerofilních až mezofilních bylinných společenstev, především sv. Bromion erecti, s hojnými teplomilnými křovinami a zbytky sadů. Severního okraje areálu zde dosahuje as. Prunetum fruticosae. Na okrajích Vápenice, v extenzivních polích, se vzácně vyskytují společenstva sv. Caucalidion lappulae. Opuštěné lomy jsou z části zarostlé porosty křovin, na hranách se vyvinula vegetace teplomilných trávníků sv. Bromion erecti. Velké plochy stěn lomů jsou bez vegetace, lokálně se vyskytují slabě vyvinutá společenstva vápnitých skal a drolin. V lomech je dokumentováno několik drobných jeskyň. Na rozhraní luk a lesů jsou relativně hojné suché bylinné lemy sv. Geranion sanguinei. Území evropsky významné lokality představuje významné refugium mnoha živočišných druhů. Cenná jsou především blokovaná sukcesní stádia křovino-bylinného charakteru, na která jsou vázána společenstva xerotermní entomofauny s výskytem evropsky významného druhu přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria).

4.2 Quality and importance

Státní a Růžičkův lom patří k nejvýznamnějším paleontologickým lokalitám na Moravě, vyskytují se zde bohatá naleziště pozůstatků prvohorní mořské fauny, která zahrnuje zástupce téměř všech tehdy žijících živočišných kmenů. Lokalita Vápenice patří k nejvýznamnějším enklávám vápnomilné vegetace na střední Moravě. Vyskytuje se zde řada vzácných druhů rostlin a živočichů. K význačnějším druhům patří sasanka lesní (Anemone sylvestris), hvězdnice chlumní (Aster amellus), prorostlík srpovitý (Bupleurum falcatum), ostřice chabá (Carex flacca), o. Micheliova (C. michelii), o. plstnatá (C. tomentosa), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), bílojetel bylinný (Dorycnium herbaceum), černýš rolní (Melampyrum arvense), jehlice trnitá (Ononis spinosa), vstavač vojenský (Orchis militaris), záraza větší (Orobanche elatior), chlupáček velkoúborný (Pilosella macrantha), prvosenka jarní šedá (Primula veris subsp. canescens), hlaváč šedavý (Scabiosa canescens), lněnka Dollineriho (Thesium dollineri) aj. Na lokalitě se vyskytuje jedna z nejbohatších populací koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) na střední Moravě, při sčítání v roce 2004 bylo zjištěno 19 699 kvetoucích rostlin. Na okraji extenzivních polích jsou relativně hojně zastoupena spol. teplomilných plevelů sv. Caucalidion lappulae s výskytem vzácných druhů jako hlaváček letní (Adonis aestivalis), drchnička modrá (Anagallis foemina), dejvorec velkoplodý (Caucalis platycarpos), hořinka východní (Conringia orientalis), srpek obecný (Falcaria vulgaris), vrabečnice úpolní (Thymelaea passerina). I okolí Státního a Růžičkového lomu patří k významným floristickým lokalitám, svůj nejsevernější výskyt na Moravě zde má silně ohrožená růže bedrníkolistá (Rosa spinosissima), v blízkosti Růžičkova a Státního lomu se vyskytuje vzácná lněnka Dollinerova (Thesium dollineri), na louce jihozápadně od Státního lomu roste několik trsů koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis). Kvalita společenstev je často narušena expanzí nežádoucích druhů bylin a dřevin, převážně třtinou křovištní (Calamagrostis epigejos), javorem jasanolistým (Acer negundo), trnovníkem akátem (Robinia pseudacacia), růžemi (Rosa spp.), trnkou obecnou (Prunus spinosa), slivoní obecnou (Prunus insititia), svídou krvavou (Cornus sanguinea) a ptačím zobem obecným (Ligustrum vulgare). Také po stránce zoologické je lokalita velmi hodnotná, žijí zde celoevropsky chránění motýli přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria) a ohniváček černočárý (Lycaena dispar). Z dalších vzácnějších druhů bezobratlých se zde vyskytuje modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), hnědásek černýšový (Melitaea aurelia), chrobák ozbrojený (Odonteus armiger), krasec třešňový (Anthaxia candens), kozlíček hnědý (Dorcadion fulvum), kyjorožec (Claviger longicormis). Od roku 1999 je tu pravidelně zaznamenávána kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Hnízdí zde výr velký (Bubo bubo), krutihlav obecný (Jynx torquilla), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), bělořit šedý (Oenanthe oenanthe) či ťuhýk obecný (Lanius collurio), dříve zde byla dokumentována vzácná pěnice vlašská (Sylvia nisoria). Z plazů zde žije ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). V minulosti zde byl pozorován sysel obecný (Spermophillus citellus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
MA07o
MB01i
MD01.01i
ME01.03i
ME03.03i
LF04i
MG01.02i
MG05.01i
HI01i
MK01.01i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Alán L. (2005). Monitorování populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis) v přírodní památce Vápenice v roce 2004. MS., Archív AOPK ČR, Olomouc., Albrecht P. (2001). M0027-Kosíř - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., AOPK ČR Praha (2003). Nálezové databáze, Bezrouková A. (1991). Inventarizační průzkum vegetace lokality Vápenice. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 18 str., Čelechovský A. (1998). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy - I. Hesperiidae, Papilionidae. Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, str. 117-124., Čelechovský A. (2001). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy II. - běláskovití (Pieridae) a petrobarvcovití (Riodinidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 4 : 69-92., Čelechovský A. (2002). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy III. - modráskovití (Lycaenidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 5: 49-86., Jatiová M. (1997). Plán péče pro NPP Růžičkův a Státní lom na období 1996-2005. Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, 4 str., Konvička M. (2005). Ověření druhu Panaxia quadripunctaria na lokalitě Kosíř - lomy, MS., Archív AOPK ČR, Praha, 2 str., Šafář J. et al. (2003). Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 str., Vrbický J. (2004). Plán péče pro zvláště chráněné území Přírodní památky Vápenice na období 2004-2013. MS., Archív AOPK ČR, Olomouc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0354.63
CZ0542.59
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ03Kosířské lomy*54.63
CZ05Kosířské lomy*42.59
CZ12Velký Kosíř-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Kosíř - Lomy CZ0714076
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY