Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714082

1.3 Site name

Bečva - Žebračka

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.491389
Latitude:49.495556

2.2 Area [ha]

288.6729

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      38.8086  0.00 
91F0  info      181.102  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina    10  50   
F6143Romanogobio kesslerii          DD 
I1032Unio crassus    3000  10000   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0615.00
N072.00
N081.00
N100.00
N140.00
N150.00
N1680.00
N200.00
N211.00
N231.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Tok řeky Bečvy od Hranic na Moravě po severovýchodní okraj Přerova se zachovalými komplexy převážně lužních lesů v nivě řeky Bečvy. Několik kilometrů dlouhý náhon Strhanec mezi Osekem nad Bečvou a Přerovem (6471, 6570, 6571, okres Přerov) a NPR Žebračka . Ekotop: Geologie: Geologické podloží lokality tvoří kvartérní říční sedimenty. Geomorfologie: Území je součástí sníženiny zvané Bečevská niva (součást Moravské brány). Reliéf: Plochý s průměrnou nadmořskou výškou 212 m, místy je modelován soustavou suchých, původně průtočných říčních koryt. Náhon je pomaleji tekoucí, zabahněný, uměle vytvořený. Pedologie: Fluvizemě glejové. Krajinná charakteristika: Území leží na údolní terase řeky Bečvy, tvořené štěrkopísky pleistocénního až holocenního stáří, které jsou překryty povodňovými hlínami, místy i sprašovými. Biota: Z přírodních lesních biotopů dominují v území jednotky tvrdých luhů nížinných řek podsvazu Ulmenion, v menší míře také měkké luhy nížinných řek svazu Salicion albae a karpatské dubohabřiny (Carici pilosae-Carpinetum). V terénních depresích a tůních se vyvinula vlhkomilná společenstva vysokých ostřic, rákosin a bahnitých substrátů, vzácné jsou porosty s žebratkou bahenní (Hottonia palustris) v periodicky zaplavovaných menších tocích na severozápadě území. Na zarůstající mokré louce na západním okraji území se vzácně vyskytuje ochuzený typ slanomilných rákosin s výskytem kamyšníku polního (Bolboschoenus koshewnikowii), sítiny smáčknuté (Juncus compressus) atd. V jihozápadním cípu NPR Žebračka v mělké tůni se silně kolísající hladinou vody byl zaznamenán porost inklinující k as. Glycerio fluitantis–Oenanthetum aquaticae s haluchou vodní (Oenanthe aquatica), žabníkem jitrocelovým (Alisma plantago-aquatica), zblochanem vzplývavým (Glyceria fluitans), okřehkem menším (Lemna minor) a rdesnem peprníkem (Persicaria hydropiper). Vodní tok představuje parmové pásmo řeky s typickým rybím společenstvem. Náhon Strhanec je umělým tokem s vyrovnaným průtokem vody, lokalita velevruba tupého (Unio crassus). Lokalita je též obývaná silnou populací vzácných hrachovek říčních (Pisidium amnicum) a h. nepatrná (P. moitessierianum). Tůně - široké spektrum tůňových biotopů - dočasné i trvalé, se společenstvy vodních živočichů (bezobratlí, obojživelníci).

4.2 Quality and importance

Tvrdé luhy nížinných řek podsvazu Ulmenion tvoří zpravidla třípatrové fytocenózy s dominantním dubem letním (Quercus robur) nebo jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) ve stromovém patře. V keřovém patře jsou mimo zmlazující dřeviny stromového patra zastoupeny i svída krvavá (Cornus sanguinea), třešeň ptačí (Prunus avium) a bez černý (Sambucus nigra). Bylinné patro tvoří zpravidla výrazný aspekt jarních geofytů s dominancí druhů: orsej jarní hliznatý (Ficaria verna spp. bulbifera), dymnivka dutá (Corydalis cava), česnek medvědí (Allium ursinum), sasanka hajní (Anemone nemorosa), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis) a také ladoňka karpatská (Scilla kladnii). V terénních depresích se maloplošně vyvinuly porosty svazu Salicion albae. Jedná se o jedno - až dvojpatrové porosty vrb: vrba bílá (Salix alba), v. nachová (S. purpurea), v. křehká (S. fragilis), v. košíkářská (S. viminalis), s častou příměsí listnáčů jako topol bílý (Populus alba), osika (P. tremula), dub letní (Quercus robur), olše lepkavá (Alnus glutinosa) a olše šedá (A. incana). Bylinné patro je ochuzeno, ojediněle tvořeno druhy jako ostřice štíhlá (Carex acuta), o. srstnatá (C. hirta) a chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea), častá je ruderalizace kopřivou dvoudomou (Urtica dioica), vratičem obecným (Tanacetum vulgare) a invaze neofytů slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus) a zlatobýlu obrovského (Solidago gigantea). Na sušších místech v centrální části území se vyskytují porosty s inklinací ke karpatským dubohabřinám (Carici pilosae-Carpinetum) s výskytem druhů jako hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis), ladoňka karpatská (Scilla kladnii), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides), jilm habrolistý (Ulmus minor), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata). Jako karpatské dubohabřiny byly diagnostikovány také mladé porosty borovice lesní (Pinus sylvestris) a jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior) s hojným zastoupením lípy srdčité (Tilia cordata) a dubu letního (Quercus robur) v keřovém patře a s výskytem druhů árón karpatský (Arum cylindraceum), vraní oko čtyřlisté (Paris quadrifolia), orsej jarní hlíznatá (Ficaria verna subsp. bulbifera) v bylinném patře. V severozápadní části území po obou stranách potoka Strhanec se zachovala mrtvá ramena s porosty žebratky bahenní (Hottonia palustris) a smuhy s fytocenózami svazu Alnion glutinosae. Ve stromovém patře dominuje olše lepkavá (Alnus glutinosa), méně jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), podmáčený podrost je tvořen porosty ostřic: ostřice řídkoklasá (C. remota), ostřice prodloužená (C. elongata), o. pobřežní (C. riparia) a jiných vlhkomilných bylin jako je kosatec žlutý (Iris pseudacorus), karbinec evropský (Lycopus europaeus), lilek potměchuť (Solanum dulcamara), metlice trsnatá (Deschampsia cespitosa), zblochan vzplývavý (Glyceria fluitans). Roztroušeně v celém území, především v zamokřených terénních sníženinách a tůních jsou hojná společenstva sv. Phragmition communis. Většinou se jedná o porosty s dominancí rákosu obecného (Phragmites australis) nebo porosty orobinců s o. širokolistým (Typha latifolia), popř. o. úzkolistý (T. angustifolia), popř. zblochanu vodního (Glyceria maxima), vzácněji také porosty zevaru vzpřímeného (as. Sparganietum erecti). Na štěrkových náplavech podél Bečvy jsou ojediněle zachovány porosty s dominancí chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea). Většina pobřežních porostů je ale silně ruderalizována s převahou druhů jako kopřiva dvoudomá (Urtica dioica), zlatobýl obrovský (Solidago gigantea), slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus), netýkavka žláznatá (Impatiens glandulifera), křídlatka japonská (Reynoutria japonica), k. česká (R. x bohemica). Jedinečnost území tkví také v jeho fytogeograficky mezní poloze. Z hlediska fytogeografického členění ČR leží navrhované území na hranici Panonského termofytika, okresu 21 - Haná a Karpatského mezofytika, okresu 76 - Moravská brána. V tomto prostoru se stýkají druhy lužních lesů Hornomoravskému úvalu s druhy karpatskými, které sem pronikaly podél toku Bečvy Moravskou bránou. Mezi nejzajímavější karpatské druhy patří kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa), která se zde vyskytuje na SZ okraji svého celkového areálu (jediná lokalita, která leží ještě více na severozápad je v lese Království u Grygova). Dalším druhy s podobnou tendencí rozšíření jsou např. pryšec tuhý (Euphorbia stricta), hvězdnatec zubatý (Hacquetia epipactis) a popenec chlupatý (Glechoma hirsuta), které mají těžiště rozšíření v karpatské části ovšem pronikají i dále na západ do oblasti Praebohemica. Zajímavým druhem je ladoňka karpatská (Scilla kladnii), která se vyskytuje v Pobečví od Vsetína po soutok s Moravou a zasahuje ke Kroměříži. Vedle těchto karpatských druhů zde můžeme zaznamenat také druhy horské jako např. kerblík lesklý (Anthriscus nitida), silenka dvoudomá (Silene dioica) nebo rozrazil horský (Veronica montana). Vedle výše zmíněných druhů s v území vyskytují tyto další význačné druhy: šmel okoličnatý (Butomus umbellatus), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), plicník měkký (Pulmonaria mollis), pryskyřník kašubský (Ranunculus cassubicus), árón karpatský (Arum cylindraceum), ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), dřín jarní (Cornus mas), dymnivka plná (Corydalis solida), lýkovec jedovatý (Daphne mezereum), kyčelnice žláznatá (Dentaria enneaphyllos), pryšec mandloňovitý (Euphorbia amygdaloides), lilie zlatohlávek (Lilium martagon), bradáček vejčitý (Listera ovata), jilm vaz (Ulmus laevis), jilm habrolistý (Ulmus minor), rozrazil štítkovitý (Veronica scutellata). Území je hodnotné také ze zoologického hlediska. Významný je především výskyt měkkýšů srstnatky huňaté (Fruticicola villosula), vlahovky karpatské (Monacha vicina) a vlahovky stinné (Monacha umbrosa) či veleruba tupého (Unio crassus), který je jedním z předmětů ochrany této evropsky významné lokality. Celkově je zde dokladováno 9 druhů obojživelníků: čolek obecný (Triturus vulgaris), č. velký (T. cristatus), kuňka ohnivá (Bombina bombina), ropucha obecná (Bufo bufo), r. zelená (B. viridis), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan hnědý (Rana temporaria), s. štíhlý (R. dalmatina), R. kl. esculenta) a 4 druhy plazů: ještěrka obecná (Lacerta agilis), j. živorodá (Zootoca vivipara), slepýš křehký (Anguis fragilis), užovka obojková (Natrix natrix) (Zwach in Balátová-Tuláčková 1997). Prokazatelně nebo pravděpodobně zde hnízdí 75 druhů ptáků. Z chráněných druhů např. jestřáb lesní (Accipiter gentilis), krahujec obecný (Accipiter nisus), krutihlav obecný (Jynx torquilla), lejsek šedý (Muscicapa striata), moudivláček lužní (Remiz pendulinus), slavík obecný (Luscinia megarhynchos), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), ťuhýk obecný (Lanius collurio) (Svoboda 1991). Ze savců zde žijí běžné druhy hmyzožravců (Insectivora), hlodavců (Rodentia), šelem (Carnivora) a sudokopytníků (Artiodactyla), nelze vyloučit výskyt významné skupiny stromových druhů letounů (Chiroptera). Řeka Bečva představuje jeden ze dvou toků na území ČR osídlených hrouzkem Kesslerovým (Gobio kessleri). V náhonu Strhanec se vyskytuje bohatá populace velevruba tupého (Unio crassus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MBi
LD01.01i
ME01.02i
ME03.04i
MG01.02i
MH01b
MI01i
HJ02b
MJ02.01i
MJ02.03i
MJ02.05i
HJ03.02.01b
MK01.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MJ02.04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

AOPK ČR (2003). Nálezové databáze, Balátová-Tuláčková E. a Zwach I. (1997). Výsledky sledování výskytu obojživelníků a plazů, rostlinných společenstev, návrh péče o území a návrh revitalizace. Ms., depon. in MěÚ, odbor ŽP, Přerov., Deyl Č. (1993). Les Žebračka u Přerova. – Olomouc, Archiv AOPK ČR, Olomouc, Chytil J. (1975). Ptactvo Žebračky-kvalitativní a kvantitativní výzkum. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 56 str., Ložek V. (1953). Malakozoologický výzkum rezervace Žebračka. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 2 str., Lustyk P. (2000). NPR Žebračka, botanický průzkum. Ms., depon. in odbor životního prostředí MěÚ Přerov., Lustyk P. (2003). M0139 - Žebračka - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Merta L. (0). Ověření výskytu kuňky obecné v NPR Žebračka - ústní sdělení., Merta L. (0). Pozorování výskytu hrouzka Kesslerova - ústní sdělení., Merta L. (2004). Inventarizační průzkum NPR Žebračka z oboru ichtyologie. Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, 9 str., Polášek V. (1998). Plán péče pro maloplošné zvláště chráněné území na období 2000-2009 – NPR Žebračka. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc., Svoboda J. (1991). Ornitologická inventarizace SPR Žebračka. Ms. Archiv AOPK ČR, Olomouc, 12 str., Šafář J. et al. (2003). Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 456 str., Šindlar M. (2002). Zhodnocení potřeby revitalizačních opatření pro NPR Žebračka. Ms., Archiv AOPK ČR, Olomouc, 10 str.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0178.08
CZ052.17

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ01Žebračka*78.08
CZ05Žebračka*2.17

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:AOPK ČR - RP Olomoucko
Address:
Email:olomoucko@nature.cz
Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Bečva - Žebračka CZ0714082
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY