Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714083

1.3 Site name

Malý Kosíř

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2013-12
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.092500
Latitude:49.555556

2.2 Area [ha]

13.3822

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
4030  info      1.2725  0.00 
6210  info  X     3.0239  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.00
N0851.00
N0923.00
N1013.00
N120.00
N140.00
N151.00
N200.00
N219.00
N221.00
N232.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Vrchol a severovýchodně orientovaný svah Malého Kosíře asi 0,5 km jihozápadně od obce Slatinice na Hané a 10 km severně od Prostějova. Ekotop: Geologie: Geologický podklad území je tvořen kosířskými drobami a jílovými břidlicemi karbonského stáří, které především ve vrcholových patriích svahu vystupují na povrch. Od východu jsou překryty mladotřetihorními sedimenty. Geomorfologie: Území je součástí Bouzovské vrchoviny. Reliéf: Malý Kosíř (316 m n. m.) je bod na pozvolnějším severovýchodním svahu Velkého Kosíře. Nadmořská výška lokality se pohybuje mezi 270-310 m n. m. Pedologie: Hnědozemě modální. Krajinná charakteristika: Svahy Malého Kosíře s cennými subxerofilními společenstvy a vodními tůněmi s výskytem chráněných druhů rostlin a živočichů. Biota: Vegetace území je tvořena acidofilními trávníky sv. Koelerio-Phleion phleoidis v mozaice s vegetací vřesovišť, xerofilních křovin a se zbytky starého neudržovaného sadu. Ve vrcholové části území se nachází dva opuštěné lomy s tůněmi. V území byl zaznamenán výskyt evropsky významného druhu - přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), který je jedním z předmětů ochrany této lokality.

4.2 Quality and importance

V minulosti byla lokalita využívaná jako sady, pastvina a ve vrcholové části s výstupy skal se lámal kámen pro stavební činnost. Všechny tyto aktivity měly velký vliv na celkový ráz území. Vzácná subxerofilní společenstva suchých acidofilních trávníků s hojnými prvky vřesovišť jsou vázána na bývalé extenzivní pastviny, bohužel masivní expanze křovin ohrožuje jejich plošný rozsah. Při floristických průzkumech zde bylo zatím zjištěno více než 230 druhů rostlin, k nejvýznamnějším patří zvonek moravský (Campanula moravica), třešeň křovitá (Prunus fruticosa), plamének přímý (Clematis recta), pýr prostřední (Elytrigia intermedia), chrastavec křovištní (Knautia drymeia), ch. Kitaibelův (K. kitaibelii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum), sesel roční (Seseli annuum), lněnka lnolistá (Thesium linophyllon), divizna jižní rakouská (Verbascum chaixii subsp. austriacum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), r. vídeňský (V. vindobonensis). Nachází se zde nejbohatší populace vstavače kukačky (Orchis morio) na střední Moravě. Ve dvou větších zmolách, které jsou pozůstatkem po těžbě kamene se vyskytují vlhkomilnější druhy rostlin, ve větší z nich byl vysázen leknín (Nymphaea sp.). Podrost opuštěného sadu na západním okraji lokality tvoří porost nevyhraněné mezofilnější louky s expanzí ovsíku vyvýšeného (Arrhenatherum elatius). Faunisticky je významná především bohatá stepní entomocenóza, k nejvzácnějším patří přástevník kostivalový (Callimorpha quadripunctaria), ohniváček černočárý (Lycaena dispar), soumračník jitrocelový (Carterocephalus palaemon). V tůních žije čolek obecný (Triturus vulgaris), č. velký (T. cristatus), ropucha obecná (Bufo bufo) a kuňka obecná (Bombina bombina). Zimuje zde kalous ušatý (Asio otus), hnízdí ťuhýk obecný (Lanius collurio) a další pěvci. Z velkých savců zde žije jezevec lesní (Meles meles).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
MA07o
MA08o
MD01.01i
MG05.01i
LH05.01i
MK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Albrecht P. (2001). M0027 - Kosíř - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., AOPK ČR (2003). Nálezové databáze, Bednář V. (1985). Botanický inventarizační průzkum, Čelechovský A. (2001). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy II. - běláskovití (Pieridae) a petrobarvcovití (Riodinidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 4: 69-92., Čelechovský A. (2002). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy III. - modráskovití (Lycaenidae). Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 5: 49-86., Deyl Č. (1988). Příhon-květnaté a keřnaté návrší mezi Slatinicemi a Slatinkami. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc]., Horčičko I. (1986). Entomologický výzkum a inventarizace lokality. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc]., Konvička M. (2005). Ověření druhu Panaxia quadripunctaria na lokalitě Malý Kosíř. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, Praha]., Kuras T. (1993). Předběžná zpráva o výskytu motýlů na vybraných xerotermních stanovištích okr. Olomouc a Přerov. – Ms., [Depon. in AOPK ČR, středisko Olomouc]., Šafář J. et al. (2003). Chráněná území ČR. Olomoucko, svazek VI. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, str. 456.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0258.93
CZ0528.44
CZ12100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Malý Kosíř*58.93
CZ05Malý Kosíř*28.44
CZ12Velký Kosíř-100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Malý Kosíř CZ0714083
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY