Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0714772

1.3 Site name

Údolí Bystřice

1.4 First Compilation date

2009-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-11
Date site confirmed as SCI:2011-02
Date site designated as SAC:2017-03
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.409722
Latitude:49.665833

2.2 Area [ha]

751.1231

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
8220  info      1.3624  0.00 
9110  info      3.701  0.00 
9130  info      432.323  0.00 
9180  info      47.8299  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
I6199Euplagia quadripunctaria          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N100.00
N140.00
N150.00
N1670.00
N2023.00
N210.00
N220.00
N237.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Zalesněné pravé svahy a část údolí řeky Bystřice mezi Smilovským mlýnem a Hlubočkami (asi 11 km SV od Olomouce). Ekotop: Geologie: Geologický podklad tvoří spodnokarbonské flyšové vrstvy s převahou břidlic nad drobami, v oblasti Hrubé Vody naopak s převahou drob, drobových pískovců a slepenců nad břidlicemi. Geomorfologie: Přírodní komplex leží na jihovýchodním okraji Nízkého Jeseníku, v geomorfologickém podcelku Domašovská vrchovina. Reliéf: Majoritní část území se rozkládá na svazích východně od řeky Bystřice. Na jižním okraji Hrubé Vody lokalita maloplošně přesahuje i do levé části údolí Bystřice. Svahy jsou orientované převážně k SV až JV se sklony 20-30 i více stupňů, v některých úsecích se skalními útvary, mrazovými sruby a balvanovitými proudy. Nadmořská výška se pohybuje od 270 m (pří úpatí údolního svahu na jižním okraji území) do 590 m (jižní svahy vrchu Jedlina). Pedologie: Převládajícím půdním typem jsou kambizemě. Krajinná charakteristika: Zachovalé lesní porosty převážně květnatých a acidofilních bučin, maloplošně také suťových lesů, na jihu dubohabřin a suchých acidofilních doubrav. V nivě Bystřice se maloplošně vyskytují zbytky mezofilních a vlhkých luk. Součástí navrhovaného přírodního komplexu je PR Hrubovodské sutě. Biota: V severní části území jsou hlavní formační jednotkou květnaté bučiny (L5.1) as. Dentario enneaphylli-Fagetum, na skalnatých výchozech přecházející v suťové lesy (L4) sv. Tilio-Acerion. Na jihu území převažují dubohabřiny. Mapovány zde byly hercynské dubohabřiny (L3.1) as. Melampyro nemorosi-Carpinetum a západo-karpatské dubohabřiny (L3.3) as. Carici pilosae-Carpinetum. Na exponovaných místech se vyskytují suché acidofilní doubravy (L7.1) sv. Genisto germanicae-Quercion. Podél vodních toků rostou jasanovo-olšové luhy (L2.2). Nelesní biotopy jsou v území rozšířeny velmi sporadicky. Maloplošně se v nivě Bystřice zachovaly zbytky mezofilních ovsíkových a vlhkých pcháčových luk. Na skalních výchozech a na lokalitách druhotně vzniklých, jako jsou zářezy vzniklé při budování tělesa železniční trati, se vyvinula druhově chudá společenstva silikátových skal a drolin (S1.2) as. Asplenio trichomanis-Polypodietum.

4.2 Quality and importance

Květnaté bučiny (L5.1) jsou různého stáří, jedno až dvouetážové porosty se slabě vyvinutým keřovým patrem s dominantním bukem lesním (Fagus sylvatica) a s příměsí javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru mléče (A. platanoides) či lípy velkolisté (Tilia platyphyllos) ve stromovém patře. Velmi cenné jsou porosty s vyšším podílem jedle bělokoré (Abies alba), někde hojně zmlazující. Nevhodným lesním hospodařením je místně podporován smrk ztepilý (Picea abies). Azonálně se na strmých skeletnatých svazích vyskytují suťové lesy (L4) sv. Tilio-Acerion s vyšším podílem javoru klenu (Acer pseudoplatanus), javoru mléče (Acer platanoides), lípy velkolisté (Tilia platyphyllos), či jasanu ztepilého (Fraxinus excelsior), vtroušeně též jilmu horského (Ulmus glabra), smrku ztepilého (Picea abies) a jedle bělokoré (Abies alba). Dominantou bylinného patra je měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva), dále kyčelnice devítilistá (Dentaria enneaphyllos), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), pitulník horský (Galeobdolon montanum), kakost smrdutý (Geranium robertianum) a druhy bučin a jedlobučin. Na jihu území přecházejí bučiny v dubohabřiny. Jedná se o přechodné typy mezi karpatskými a hercynskými dubohabřinami. Na výslunných strmých svazích s jihovýchodní expozicí se vyskytují též přechodné typy k jednotkám sv. Genisto germanicae-Quercion. Stromové patro porostů je tvořeno převážně dubem zimním (Quercus patraea), místně s vyšším podílem habru obecného (Carpinus betulus) či lípy srdčité (Tilia cordata), druhotně též jehličnanů - smrku ztepilého (Picea abies) a borovice lesní (Pinus sylvestris). V bylinném patře se vyskytují druhy hercynských dubohabřin - lipnice hajní (Poa nemoralis), bika hajní (Luzula luzuloides), konvalinka vonná (Convallaria majalis), rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys), zvonek kopřivolistý (Campanula trachelium), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), na živinami bohatších stanovištích též diagnostické druhy karpatských dubohabřin ostřice chlupatá (Carex pilosa) a svízel Schultesův (Galium schultesii). Zoologicky cenou lokalitou je Lesní rybník s výskytem chráněných druhů obojžívelníků: kuňky žlutobřiché (Bombina variegata), ropuchy obecné (Bufo bufo), rosničky zelené (Hyla arborea), skokana hnědého (Rana temporaria), čolka velkého (Triturus cristatus), čolka horského (Triturus alpestris), čolka obecného (Triturus vulgaris). V údolí řeky Bystřice mezi Hrubou Vodou a Hlubočkami se vyskytují populace vzácných motýlů: přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria), modráska bahenního (Maculinea nausithous) a ohniváčka černočárného (Lycaena dispar). Populace evropsky významného druhu - přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) je jedním z předmětů ochrany tohoto přírodního komplexu. V území jsou četné pozůstatky po důlní činnosti, v některých štolách se nachází bohaté populace letounů, např. ve Štole Pany Marie Sněžné (někdy též Marie Pomocné) bylo pozorováno 7 druhů, např. netopýr velký (Myotis myotis), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr velkouchý (Myotis bechsteini), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), v nedaleké Štole u domova důchodců se vyskytuje 9 druhů, např. netopýr velký (Myotis myotis), netopýr brvitý (Myotis emarginatus), netopýr černý (Barbastella barbastellus).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
HA03.03i
MA07i
MBi
MB02.01.02i
MC01.07o
LD01.01i
LD01.04i
ME01i
ME03.01i
ME03.03i
LF03.01.01b
MI01b
HI02b
LK01.01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
X

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

AOPK ČR (2003). Druhové databáze., AOPK ČR Praha (2003). Nálezové databáze, Bartonička T. (2001). Netopýři zimující ve štolách v okolí Olomouce, Vespertilio, Praha, 5: 11-15., Čablík J. (2001). M0052 - Hlubočky - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Čelechovský A. (2001). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy II. - běláskovití (Pieridae) a petrobarvcovití (Riodinidae), Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 4: 69-92., Čelechovský A. (2002). Rozšíření denních motýlů (Lepidoptera: Rhopalocera) na území střední Moravy III. - modráskovití (Lycaenidae), Přírodovědné studie Muzea Prostějovska, Prostějov, 5: 49-86., Háková A. (2003). M0073 - Kopeček - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR., Polášek V. (1998). Plán péče pro maloplošné zvláště chráněné území na období 2000-2009 - PR Hrubovodské sutě, MS., Archív AOPK ČR, Olomouc., Šafář J. (0). Pozorování netopýrů v údolí Bystřice, Šafář J. (0). Pozorování netopýrů v údolí Bystřice - ústní sdělení., Šafář J. et al. (2003). Chráněná území ČR.-Olomoucko, svazek VI., Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno, Praha, 454 str., Tandler L. (2001). M0029 - Pštrosí údolí - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR, Praha., Tandler L. (2002). M0096 - Domašov - Závěrečná zpráva z mapování Natura 2000, depon. in AOPK ČR.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ0211.87
CZ051.57
CZ1299.99

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ02Hrubovodské sutě*11.87
CZ05Hrubovodské sutě*1.57
CZ12Údolí Bystřice*99.99

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Olomouckého kraje
Address:
Email:posta@olkraj.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Údolí Bystřice CZ0714772
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY