Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

CZ0720033

1.3 Site name

Semetín

1.4 First Compilation date

2005-04

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:AOPK CR
Address:               
Email:aopkcr@nature.cz

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2005-04
Date site confirmed as SCI:2008-01
Date site designated as SAC:2018-01
National legal reference of SAC designation:114/1992 Coll. sec. 45(c)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.922500
Latitude:49.335833

2.2 Area [ha]

1309.7954

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name


No information provided

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      12.8143  0.00 
6210  info  X     2.1712  0.00 
6430  info      4.2727  0.00 
6510  info      88.7554  0.00 
7140  info      0.2456  0.00 
7220  info      0.0878  0.00 
8220  info      0.1549  0.00 
9130  info      662.201  0.00 
9170  info      69.6794  0.00 
  • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
  • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
  • Cover: decimal values can be entered
  • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them


No species are reported for the site

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.00
N070.00
N081.00
N091.00
N1013.00
N120.00
N140.00
N1657.00
N2021.00
N211.00
N220.00
N236.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Poloha: Převážně lesní komplex rozkládající se v JV části Hostýnských vrchů Z od okraje města Vsetín. Na severu tvoří hranici hřeben Drastihlavy, na jihu je hranice vedena Lhotskými pasekami a západní hranici tvoří potok Štěpková. Ekotop: Geologie: Podkladem jsou převážně třetihorní flyšová souvrství s typickým střídáním jílovců, pískovců a slepenců. Zejména souvrství s převahou jílovců jsou bohatá na uhličitan vápenatý (místy se vyskytují organodetritické pískovce až vápence), který se často ukládá na vývěrech silněji mineralizovaných pramenů v podobě pěnovce. Geomorfologie: Lokalita spadá do Hostýnsko-vsetínské hornatiny, podcelku Hostýnských vrchů, okrsku Liptálské hřbety. Jedná se o členitou vrchovinu se hřbety SV-JZ směru, tvořenými vrstvami flyše s převahou pískovců. Reliéf: Reliéf je značně svažitý. Lokalita se rozkládá především v údolí a na svazích údolí Semetínského potoka, na jihu a jihovýchodě potom na odlesněných vrších členitého hřebene mezi Janišovským vrchem a Chléviskem. Na území PP Křížový se vyskytují skalní výchozy s pseudokrasovou rozsedlinovou jeskyní. Nadmořská výška dosahuje 640 m. Převýšení je 305 m. Pedologie: V půdním pokryvu převládají kambizemě (zejména kambizem districká). Krajinná charakteristika: Soubor lesní a náhradní polopřirozené vegetace. Biota: Lokalita zahrnuje typicky vyvinuté květnaté bučiny (L5.1) s kyčelnicí devítilistou (Dentaria enneaphyllos), vzácněji kyčelnicí žláznatou (Dentaria glandulosa) a orchidejemi: okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), kruštík modrofialový (Epipactis purpurata), kruštík Greuterův (Epipactis greuteri). Bučiny tvoří rozsáhlé porosty, zejména na jižních svazích hřebenu Drastihlavy a Ratibořského grúně, a místy mají až pralesovitý charakter. Stejně tak typicky vyvinuté jsou západo-karpatské dubohabřiny (L3.3B). Z nelesních společenstev jsou dochovány reprezentativní ovsíkové louky (T1.1) a širokolisté suché trávníky (T3.4D a T3.4C). Vyskytuje se zde poměrně široké spektrum vegetace vlhkých a zamokřených stanovišť jako jsou např. vlhká tužebníková lada (T1.6), nevápnitá mechová slatiniště (R2.2) a přechodová rašeliniště (R2.3). Zajímavým biotopem jsou také luční a lesní pěnovcová prameniště (R1.1 a R1.3), štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin (S1.2) a nepřístupné jeskynní prostory (S3B). Toky jsou doprovázeny vegetací jasanovo-olšových luhů (L2.2A, B) a místy i devětsilovými lemy (M5). Území hostí velký počet významných rostlinných druhů, kromě výše uvedených dále např. kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), orlíček obecný (Aquilegia vulgaris), sleziník zelený (Asplenium viride), bříza tmavá (Betula obscura), sveřep větevnatý (Bromus ramosus), ostřice Hartmanova (Carex hartmanii), pcháč bělohlavý (Cirsium eriophorum), škarda ukousnutá (Crepis praemorsa), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), p. májový (D. majalis), prstnatec bezový (D. sambucina), kapraď rezavá (Dryopteris affinis), kruštík polabský (Epipactis albensis), k. širolistý (E. helleborine), k. bahenní (E. palustris), suchopýr širokolistý (Eriophorum latifolium), sněženka podsněžník (Galanthus nivalis), mečík střechovitý (Gladiolus imbricatus), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prasetník plamatý (Hypochaeris maculata), plavuň jedlová (Huperzia selago), jalovec obecný (Juniperus communis), bika žlutavá (Luzula luzulina), plavuň pučivá (Lycopodium annotinum), hnilák smrkový (Monotropa hypopitys), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia), prstnatec plamatý (Orchis maculata), p. mužský (O. mascula), lipnice oddálená (Poa remota), tolije bahenní (Parnassia palustris), čistec alpínský (Stachys alpina), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), bařička bahenní (Triglochin palustre), kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), jmelí bílé jedlové (Viscum album subsp. abietis). V jeskyni v PP Křížový vrch se vyskytuje vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros). Z živočichů zde dále nalezneme např. čápa černého (Ciconia nigra), datla černého (Dryocopus martius), kosa horského (Turdus torquatus), krkavce velkého (Corvus corax), skorce vodního (Cinclus cinclus), mloka skvrnitého (Salamandra salamandra), skokana hnědého (Rana temporaria) a ropuchu obecnou (Bufo bufo).

4.2 Quality and importance

Území hostí velký počet významných rostlinných i živočišných druhů. Najdeme zde mnohá typicky vyvinutá stanoviště.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04i
HB01.02i
MIi
LK01.01i
LK02i
LK02.03i
LK04.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MA04i
MA10.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

PAVELČÍKOVÁ, L.; PAVELČÍK, P. (2014). <i>Plán péče o přírodní památku Semetín – lesní prameniště: Na období 2014 – 2023</i>. 34 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje., PAVELČÍKOVÁ, L.; PAVELČÍK, P. (2014). <i>Plán péče o přírodní památku Semetín – luční prameniště: Na období 2014 – 2023</i>. 36 s. Plán péče o MZCHÚ. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje., SCHNEIDER, J.; LACINA, D. et al. (2010). <i>Podklady pro plány péče v EVL Zlínského kraje Vsetínsko: EVL Semetín CZ0720033</i>. 40 s. Manuskript. Archivuje Krajský úřad Zlínského kraje.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
CZ040.30
CZ050.65
CZ120.04

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
CZ04Křížový+0.08
CZ04Pivovařiska+0.20
CZ04Semetín - lesní prameniště+0.01
CZ04Semetín - luční prameniště+0.01
CZ05Semetín - luční prameniště+0.00
CZ05Pivovařiska+0.25
CZ05Semetín - lesní prameniště+0.21
CZ05Křížový*0.19
CZ12Hostýnské vrchy*0.04

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Krajský úřad Zlínského kraje
Address:
Email:podatelna@kr-zlinsky.cz

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Souhrn doporučených opatření pro evropsky významnou lokalitu Semetín CZ0720033
Link: http://drusop.nature.cz

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY